Rester av växtskyddsmedel

Bekämpningsmedlen indelas enligt sitt användningsändamål i växtskyddsmedel och andra bekämpningsmedel. Växtskyddsmedel är bl.a. medel som används i växtproduktionen för bekämpning av växtsjukdomar, ogräs och skadedjur. Andra bekämpningsmedel är till exempel medel som används för bekämpning av insekter och gnagare i livsmedelslokaler och djurstallar.

Syftet med användningen av växtskyddsmedel är att undvika skördeförluster och höja skördens kvalitet så att en tillräcklig och högklassig livsmedelsproduktion kan garanteras. Då växtskyddsmedel används inom växtproduktionen och i köksträdgårdarna, är det möjligt att rester av sådana påträffas i livsmedlen eller fodren. Frukter, bär och grönsaker är livsmedel i vilka sannolikheten för rester av växtskyddsmedel är störst.

Av alla verksamma beståndsdelar i växtskyddsmedelspreparat förutsätts en på EU-nivå utarbetad riskvärdering och ett godkännande. Växtskyddsmedelspreparaten utvärderas och godkänns också nationellt. För rester av växtskyddsmedel i livsmedel och foder har i EU fastställts gränsvärden dvs. MRL-värden (maximum residue level). Gränsvärdet fastställs alltid på en sådan nivå som är säker med tanke på konsumenten, men som också motsvarar god jordbrukspraxis (GAP). Det förpliktar odlaren att agera så, att växtskyddsmedel används i så liten utsträckning som möjligt och att användningen bygger på ett konstaterat behov. I praktiken innebär det att gränsvärdena ofta ligger på en betydligt lägre nivå än vad konsumenternas säkerhet skulle förutsätta.

Vad intaget av växtskyddsmedel beträffar är läget i Finland gott. Enligt en kumulativ riskvärdering av växtskyddsmedlen som Evira publicerat ligger långtidsexponeringen hos finländarna på en säker nivå. Korttidsexponeringen ligger också i regel på en säker nivå. Hos barn är kostens sammansättning annorlunda och förbrukningen av mat per kilo kroppsvikt större än hos vuxna. Därför rekommenderas att inhemska produkter och EU-produkter gynnas i kosten för barn, eftersom det bland importerade livsmedel har konstaterats förekomma fler produkter som strider mot bestämmelserna än bland produkter som producerats i EU-länderna.

Vegetabiliernas stora positiva inverkan på hälsan har inte konstaterats äventyras av växtskyddsmedlens inverkan. Vegetabilier borde ätas på ett mångsidigt sätt och förbrukningen av sådana borde ökas.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER