Export av vegetabiliska produkter till Ryssland

Tilläggskrav för export av vegetabiliska produkter till Ryssland från och med den 1 juli 2008

Ryssland och EU har undertecknat ett memorandum som gäller förekomst av särskilt växtskyddsmedelsrester och nitrater och nitriter i vegetabiliska produkter. Den ryska lagstiftningen ställer delvis strängare krav än EU-författningarna på gränsvärdet för växtskyddsmedelsrester och nitrater och nitriter i vegetabiliska produkter. Med hjälp av de åtgärder som antecknats i memorandumet vill man eliminera exportproblem.

Memorandumet tillämpas från och med den 1 juli 2008. Exporten av vegetabiliska produkter fortsätter på normalt sätt, om Ryssland inte har något att anmärka på i fråga om gränsvärdena för rester av växtskyddsmedel, nitrater och nitriter och de handlingar som krävs. I EU:s medlemsstater väntar man nu på Rysslands tolkning av avtalet och hur avtalet kommer att följas i praktiken.

Rysk lagstiftning förutsätter att varje exportparti skall åtföljas av en handling, av vilken det framgår med vilken verksam beståndsdel produkterna behandlats under produktion och lagring och när den senaste behandlingen ägt rum (punkt 3 i memorandumet).

I punkt 6 i memorandumet har antecknats Rysslans rätt att kräva att exportpartier åtföljs av ett s.k. säkerhetscertifikat (safety certificate) och analysintyg. Dessa kan krävas i samband med en enskild exportörs exportparti i en enskild EU-medlemsstat i sådana fall, då ett tidigare motsvarande exportparti från samma exportör inte uppfyllt de ryska kraven. Säkerhetscertifikatet har upprättats på såväl engelska som ryska. Säkerhetscertifikatet undertecknas av representanter för exportören och analyslaboratoriet. En förteckning över angivna laboratorier i Finland medföljer som bilaga.

I punkt 5 i memorandumet nämns också att Ryssland har rätt att vid en i förväg överenskommen tidpunkt arrangera besök i sådana EU-medlemsstater, där man konstaterat problem i exporten.

  

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

Export av vegetabiliska produkter till Ryssland – växtskyddsmedelsrester, nitrat och nitrit:

Gränsvärden för verksamma beståndsdelar i växtskyddsmedel i färska vegetabiliska produkter enligt rysk lagstiftning. 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER