Frågor och svar om växtskyddsmedel

1. Skall äpplen, päron eller sharonfrukt skalas innan man äter dem?

– Frukter behöver inte skalas. Gränsvärdena för rester av växtskyddsmedel fastställs så, att produkten tryggt kan ätas också med skalet på.

Om konsumenten vill minimera intaget av växtskyddsmedelsrester, kan han skala frukterna. Då skalar han också bort många värdefulla näringsämnen. Då frukter tvättas avlägsnas grovt taget cirka 30–40 % av resterna i skalet. I fråga om detta förekommer ändå stora skillnader mellan olika föreningar.

2. Varför skall vindruvor sköljas omsorgsfullt?

– I transportlådorna som vindruvor från södra halvklotet kommer i används allmänt natriumvätesulfit för att förhindra mögelbildning. Då bildas på ytan till druvorna svavelsyrlighet som kan orsaka symptom hos personer som är känsliga för sulfit, såsom astmatiker. Tvättning minskar mängden sulfiter, men avlägsnar dem inte helt.

3. Varför rekommenderar Evira att man skall tvätta frukt och grönsaker innan man äter dem?

– Såväl finska som importerade grönsaker skall tvättas så att damm och annan eventuell smuts på ytan till grönsakerna sköljs bort.

4. Var finner man information om gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i grönsaker?

– Av bekämpningsmedelsdatabasen på kommissionens webbplats framgår bland annat de växtbundna gränsvärdena för rester (pesticide residues) i EU. Databasen inbegriper en sökfunktion och som språk kan också väljas svenska.

5. Hur utövar man tillsyn över att inhemska bär och andra vegetabilier är rena?

- NTM-centralerna utövar tillsyn över användningen av växtskyddsmedel på lantgårdarna under ledning av Tukes och Mavi. Evira utövar tillsyn över användningen av andra bekämpningsmedel på lantgårdarna. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna tar också under Eviras ledning årligen cirka 200-300 prover av inhemska livsmedel av vegetabiliskt ursprung med tanke på EU:s program för tillsyn över resterna av växtskyddsmedel. I inhemska bär och vegetabilier förekommer sällan överskridningar av de tillåtna gränsvärdena. Små mängder som befinner sig inom de tillåtna gränserna påträffas mest i jordgubbar och äpplen. Resultaten av tillsynen över rester av växtskyddsmedel i Finland offentliggörs årligen på Eviras webbplats https://www.evira.fi/sv/gemensamma/frammande-amnen/rester-av-vaxtskyddsmedel/tillsynen/.

6. Hur utövas tillsyn över renheten hos grönsaker som införs till Finland?

– Tullen utövar tillsyn över resterna av växtskyddsmedel i livsmedel med vegetabiliskt ursprung som införs till Finland. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar också tillsyn över att importörerna har ett fungerande system för egenkontroll.

7. Undersöks ekologiska grönsaker med tanke på rester av växtskyddsmedel?

- Såväl inhemska som utländska ekologiska grönsaker undersöks årligen med tanke på rester av växtskyddsmedel inom ramen för såväl det allmänna programmet för tillsyn över rester som ekokontrollen. Också andra ekologiska livsmedel undersöks på motsvarande sätt. Till medlen som undersökningarna gäller hör de växtskyddsmedel som är tillåtna vid såväl sedvanlig som ekologisk produktion. Undersökningar görs också med tanke på växtskyddsmedel som är förbjudna i EU.

8. Hur stor andel av de undersökta proverna strider mot bestämmelserna?

– Årligen konstateras cirka 2-4 % av proverna strida mot bestämmelserna. De är oftast ändå inte skadliga med tanke på hälsan, eftersom gränsvärdena som fastställs för rester i det stadium då bekämpningsmedlen godkänns vanligen är mycket strängare än vad de toxikologiska undersökningarna skulle förutsätta. Om säkerhetsbedömningen förutsätter att gränsvärdet för resten av ett bekämpningsmedel till exempel är 100 mg/kg, men jordbruksseden visar att resterna, om medlet används på rätt sätt, stannar vid endast 1 mg/kg, blir det tillåtna gränsvärdet ett strängare gränsvärde som följer god jordbrukssed.

Av proverna som strider mot bestämmelserna är cirka en tiondedel sådana, att produkterna inte med säkerhet kan sägas vara säkra och de kan vara skadliga med tanke på människans hälsa.

9. Finns det någon förteckning över bekämpningsmedel som är förbjudna i EU?

– Det finns ingen lista över förbjudna bekämpningsmedel, men däremot finns en förteckning över bekämpningsmedel som är tillåtna i EU och en del av dem är godkända för användning i Finland. Alla andra bekämpningsmedel är förbjudna.

I EU får användas endast sådana bekämpningsmedel, vilkas aktiva ingredienser godkänts i EU. Efter det skall preparatet som innehåller den aktiva ingrediensen ännu godkännas nationellt för användning i Finland och för preparatet kan fastställas vissa begränsningar, såsom att medlet inte får användas i grundvattenområden eller under på varandra följande år.

10. Hur bedöms bekämpningsmedels och resters säkerhet?

– Ett bekämpningsmedels säkerhet bedöms i EU så att man undersöker dess inverkan på människans hälsa, på miljön och på växterna. Bedömningen kräver omfattande undersökningar och tar flera år.

För bekämpningsmedelsrester i grönsaker fastställs ett gränsvärde eller MRL (maximum residue level). Vid fastställning av gränsvärdet bedöms hur mycket rester en produkt kan innehålla utan att de medför skada med tanke på människans hälsa. Man bedömer också hur stor rest som kvarstår i produkten då bekämpningsmedlet används på rätt sätt. Därefter väljs det mindre av dessa värden som MRL-värde.

11. Undersöker Evira växtskyddsmedelsresterna i barnmat?

– Barnmat undersöks årligen i form av slumpmässigt urval inom ramen för programmet för tillsyn över rester av växtskyddsmedel. År 2014 genomfördes också ett separat projekt som gällde tillsynen över barnmat och i samband med det undersöktes också resterna av växtskyddsmedel.

12. Är glittret som då och då förekommer på skalet till citrusfrukter ofarligt med tanke på hälsan?

– Glittret kan vara ett vaxaktigt ytbehandlingsmedel. Får sådana har inte fastställts några gränsvärden utan de får användas iakttagande god tillverkningssed. På ytan till citrusfrukter används också växtskyddsmedel för att förhindra mögelbildning. Om man vill undvika intag av sådana, lönar det sig att tvätta frukterna innan man skalar dem och också tvätta händerna efter skalningen.

13. Vilken information kräver Ryssland om bekämpningsmedel i fråga om vegetabiliska produkter som skall exporteras till landet?

– Ryssland kräver att vegetabiliska produkter som exporteras till landet skall åtföljas av information om vilket bekämpningsmedel produkterna behandlats med under produktion och distribution och datumet för den sista behandlingen. Mer detaljerad information om Rysslands krav på export av vegetabiliska produkter finns på Eviras webbsidor.

https://www.evira.fi/sv/gemensamma/frammande-amnen/rester-av-vaxtskyddsmedel/export-av-vegetabiliska-produkter-till-ryssland/

14. Kan ett förädlat livsmedel, såsom nudlar, innehålla för stora mängder växtskyddsmedelsrester?

– Förädlade livsmedel innehåller mycket sällan så stora halter växtskyddsmedelsrester, att de skulle utgöra någon fara med tanke på konsumentens hälsa. Rester kan visserligen förekomma i förädlade livsmedel, om råvarorna de tillverkats av innehållit sådana rester, men det är ofta så att tillverkningsprocessen sönderdelar eller späder ut växtskyddsmedelsresterna.