Tillsynen över rester av växtskyddsmedel i livsmedel

Tillsynen över rester av växtskyddsmedel i livsmedlen utgör en del av den sedvanliga livsmedelstillsynen som bygger på näringsidkarens egenkontroll och kontroller av den. Företagaren, såsom en importör eller tillverkare, svarar för att hans produkter överensstämmer med bestämmelserna även för växtskyddsmedelsresternas del. Företagaren ska identifiera och hantera riskerna som hänför sig till rester av växtskyddsmedel och han ska kunna påvisa att riskerna hanteras till exempel med hjälp av leveransavtal eller produktspecifikationer. Utöver det borde företagaren verifiera riskhanteringen till exempel med hjälp av analysintyg eller kvalitetsrevideringsdokument.  De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar enligt Eviras anvisningar tillsyn över hur egenkontrollen omsätts i praktiken i enlighet med systemet OIVA.

Ett program för tillsynen över rester av växtskyddsmedel genomförs också årligen så som EU-lagstiftningen förutsätter. Syftet med programmet är att utöva tillsyn över att rester av förbjudna växtskyddsmedel inte förekommer i livsmedlen och att livsmedlen inte innehåller rester av tillåtna medel i halter som överstiger gränsvärdena som fastställts i lagstiftningen.

Programmet för tillsynen över rester av växtskyddsmedel

Evira koordinerar beredningen av det årliga nationella tillsynsprogrammet. I beredningen av tillsynsprogrammet deltar också Tullen och Tillstånds- och tillsynsverket för social och hälsovården Valvira. Evira koordinerar planeringen genom att sammanföra alla myndigheters planer till en enda helhet som årligen inrapporteras till Europeiska kommissionen.

Årligen undersöks cirka 2000 produkter med tanke på rester av växtskyddsmedel. Cirka 300 av dessa produkter är producerade i Finland. För provtagningen svarar de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna och provtagare på Tullaboratoriet och Valvira. Proverna som ingår i tillsynsprogrammet analyseras i Tullaboratoriet och i Eviras laboratorium.

Tillsynen inriktas på produkter som är centrala med tanke på kosten och på sådana produkter som tidigare konstaterats strida mot bestämmelserna. I alla sådana fall, då gränsvärdet överskrids, görs en riskvärdering och utvärderas med andra ord om överskridningen riskerar konsumentens hälsa. Distributionen av produkterna avbryts alltid omedelbart och vid behov återkallas produkterna från handeln.

För åtgärderna som vidtas i fråga om importerade partier som strider mot bestämmelserna svarar tullmyndigheten och för åtgärderna som vidtas i fråga om alkoholprodukter svarar Valvira. För åtgärderna som vidtas i fråga om inhemska partier som strider mot bestämmelserna svarar den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten. Om man i inhemska produkter konstaterar rester av sådana växtskyddsmedel, som inte får användas i Finland, kan det röra sig om ett brott mot lagen om växtskyddsmedel (1259/2006) och då utreds om användningen av växtskyddsmedel på gården överensstämmer med bestämmelserna i samarbete med Säkerhets- och kemikalieverket Tukes och de regionala NMT-centralerna.

Evira svarar för den årliga inrapporteringen av den riksomfattande tillsynsinformationen till Europeiska kommissionen. Till de årliga tillsynsresultaten kommer du via spalten till vänster.


MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS