Tillsynen över rester av växtskyddsmedel i livsmedel

Ett program för tillsyn över rester av växtskyddsmedel i livsmedel genomförs årligen på EU-lagstiftningens krav. Målet med programmet är att utöva tillsyn över att rester av förbjudna växtskyddsmedel inte förekommer i livsmedlen och att livsmedlen inte innehåller rester av tillåtna växtskyddsmedel i mängder som överstiger de gränsvärden som fastställts i lagstiftningen.

Tillsynen i praktiken

Evira koordinerar årligen beredningen av ett nationellt tillsynsprogram. I beredningen av tillsynsprogrammet deltar också Tullverket, Helsingfors stads miljöcentral och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Evira koordinerar planeringen genom att samla in alla myndigheters planer till en enda helhet, som årligen rapporteras till Europeiska kommissionen.

Årligen undersöks cirka 2000 produkter med tanke på rester av växtskyddsmedel. Av dem är cirka 300 producerade i Finland. För provtagningen svarar de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna, Tullaboratoriet och provtagare på Helsingfors stad och Valvira. De i tillsynsprogrammet ingående vegetabiliska proverna och alkoholprodukterna analyseras i Tullaboratoriet och de animaliska proverna i Evira. Helsingfors stads prover analyseras av MetropoliLab.

För åtgärderna som gäller importerade partier som strider mot bestämmelserna svarar tullmyndigheten och för åtgärderna som gäller alkoholprodukter svarar Valvira. För åtgärderna som gäller inhemska partier som strider mot bestämmelserna svarar den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten. Om rester av sådana växtskyddsmedel, som inte får användas i Finland, konstateras i produkterna, rör det sig om ett brott mot lagen om växtskyddsmedel (1259/2006) och då utreds om växtskyddsmedlet använts på gården så som författningarna förutsätter i samarbete med de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Tillsynen riskbaserad

Tillsynen inriktas på produkter som är centrala med tanke på kosten och på sådana produkter, för vilka överträdelser tidigare konstaterats. I alla sådana fall, då gränsvärdet överskrids, görs en riskvärdering och med andra ord utvärderas om överskridningen orsakar fara med tanke på konsumentens hälsa. Distributionen av produkterna avbryts alltid omedelbart och vid behov återkallas produkterna från marknaden.

Rapporteringen av tillsynen

Evira svarar årligen för rapporteringen av den riksomfattande tillsynsinformationen till Europeiska kommissionen. Resultaten kan läsas på den vänstra spalten.


MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS