Tillsynen över rester av växtskyddsmedel år 2008

Förekomsten av rester av växtskyddsmedel i vegetabiliska livsmedel låg år 2008 på samma nivå som under tidigare år. Sammanlagt 1961 produkter analyserades med hjälp av ett slumpmässigt urval. Utöver det analyserades 122 uppföljningsprover som togs av produkter som tidigare konstaterats strida mot bestämmelserna.

Vegetabiliska livsmedel undersöktes med tanke på rester av 256 olika växtskyddsmedel. Huvuddelen av proverna var färsk frukt och färska grönsaker (1 560 st.), resten spannmål (143 st.) och processade livsmedel (258 st.). Av proverna kom 887 st. från produkter som härstammade från länder utanför EU eller s.k. tredje länder. Antalet inhemska produkter var 286 och antalet produkter från andra EU-länder 738. 104 st. av proverna (5 %) var ekologiskt producerade. Sammanlagt undersöktes 24 st. produkter avsedda för barn och spädbarn, av vilka 9 st. var ekologiskt producerade.

För provtagningen svarade kommunala hälsovårdsinspektörer, tullkontrollörer, Tillstånds- och tillsynsverkets för social- och hälsovården inspektörer och Eviras ekokontrollörer.

I tillsynen över rester av växtskyddsmedel beaktas de produkter som är centrala med tanke på kosten. Tillsynen inriktas också utgående från kända restproblem.

Huvuddelen av färskvarorna innehåller rester, men halterna ligger huvudsakligen inom tillåtna gränser

Av proverna som togs utgående från ett slumpmässigt urval innehöll 59 % rester av växtskyddsmedel. Av fruktproverna innehöll hela 80 %, av grönsaksproverna 54 % och av spannmålsproverna 56 % rester. Rester av växtskyddsmedel innehöll 37 % av de inhemska produkterna, 67 % av produkterna som härstammade från andra EU-länder och 61 % av tredjelandsprodukterna. Resthalterna var ändå låga och 94 % av proverna följde bestämmelserna.

Antalet prover som stred mot bestämmelserna och i vilka man uppmätte resthalter som överskred det tillåtna gränsvärdet var 117 st. (6,0 %). Av dem härstammade huvuddelen, 84 prover, från produkter från tredje länder och 28 prover från produkter från andra EU-länder. Två prover från inhemska produkter överskred det tillåtna gränsvärdet (hallon och dill). Av uppföljningsproverna som togs av produkter som tidigare konstaterats strida mot bestämmelserna stred 42 % mot bestämmelserna.

I 13 prover (13 %) av ekologiska produkter konstaterades rester av växtskyddsmedel. Alla restobservationer gällde importerade livsmedel. Märkningarna om ekologisk produktion befalldes tas bort från 10 produkter. Av dessa innehöll en produkt dessutom en rest som överskred gränsvärdet för normal produktion och därför hindrades produkten från att komma ut på marknaden. I inhemska ekologiska produkter påträffades inga rester.

Processade produkter innehöll endast små rester

Av proverna som tagits av processade livsmedel innehöll 23 % rester och ett prov (0,4 %) konstaterades strida mot bestämmelserna (te). I de undersökta barnmatsproverna konstaterades inga rester.

År 2008 undersöktes också åtta bär- och tre fruktvinsprover, 15 ciderprover, ett skumvins- och ett rosévinsprov. Av bärvinerna innehöll sju st. och av skumvinerna ett st. rester av ett ämne. De konstaterade halterna var låga och alla prover följde bestämmelserna. Cider- och rosévinsproverna innehöll inte några konstaterbara halter rester av växtskyddsmedel.

Över en fjärdedel av produkterna som stred mot bestämmelserna var av thailändskt ursprung

Andelen produkter som konstaterades strida mot bestämmelserna i tillsynen över rester ökade med en procent från år 2007. En orsak till ökningen kan anses vara den intensifierade tillsynen över thailändska produkter. Av produkterna som stred mot bestämmelserna var 28 % av thailändskt ursprung. Rester konstaterades särskilt i färska kryddörter, såsom koriander och basilika, i färska kryddpaprikor, bönor, auberginer och lök. De övriga produkterna som stred mot bestämmelserna fördelade sig jämnt mellan flera olika ursprungsländer och Kina (6 %), Egypten och Israel (5 %) var de nästvanligaste ursprungsländerna för produkter som stred mot bestämmelserna. Av uppföljningsproverna som togs av produkter som tidigare konstaterats strida mot bestämmelserna var de thailändska produkternas andel 50 %.

Tillsynsåtgärder då produkter som strider mot bestämmelserna konstateras i undersökningarna

Då en produkt som strider mot bestämmelserna konstateras i den slumpmässiga provtagningen åläggs innehavaren av varan att stoppa distributionen och saluhållandet av varupartiet. Om överskridningen medför en hälsofara, återkallas också produkterna från handeln. Av nästa partier av samma produkt tas uppföljningsprover och varupartierna försätts då i ibruktagningsförbud under den tid uppföljningsproverna analyseras. Produkter som strider mot bestämmelserna bortskaffas. Under vissa förutsättningar kan ett parti också returneras till säljaren eller behandlas så att det följer bestämmelserna (t.ex. vädras för att reducera resterna av gasningsmedel).

För ekologiska produkters del befalls att märkningarna om ekologisk produktion skall tas bort, om produkten innehåller rester av sådana ämnen, som inte är tillåtna vid ekologisk produktion. Om produkten i övrigt följer bestämmelserna, kan den släppas ut på marknaden utan märkningar om ekologisk produktion.

Då tillåtna gränsvärden fastställs för produkter beaktas såväl säkerheten med tanke på konsumenterna som god jordbrukssed. Att en produkt strider mot bestämmelserna betyder således inte alltid att produkten är farlig med tanke på konsumenten. Under året lämnades sju varningar inom EU:s system för snabb varning (RASFF) till följd av konstaterade överskridningar av gränsvärdet. En sådan varning lämnas endast om man utgående en riskvärdering kan anta att produkten kunde medföra hälsoskada för någon konsumentgrupp. RASFF-varningar lämnades om 0,4 % av de undersökta produkterna.

Företagarna i livsmedelsbranschen skall i sin egenkontroll säkerställa att produkterna som levereras till försäljning följer bestämmelserna för resternas del. För odlarens del innebär det att växtskyddsmedlens bruksanvisningar noggrant följs.