Tillsynen över rester av växtskyddsmedel - Tvärrvillkoren

Tillsyn över tvärvillkoren utövas som en del av det årliga programmet för tillsyn över rester av växtskyddsmedel. Rester av växtskyddsmedel i livsmedlen som strider mot bestämmelserna omfattas av tillsynen via en breddning av denna.

Vad utövar man tillsyn över

Syftet med tillsynen är att säkerställa att växtskyddsmedel använts korrekt på gården och att livsmedlen av vegetabiliskt ursprung följer bestämmelserna.

För såväl växter avsedda som livsmedel som växter avsedda som foder får användas endast sådana växtskyddsmedel, som godkänts för sitt användningsändamål i Finland. En förteckning över godkända växtskyddsmedel finns på Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) webbsidor under www.tukes.fi/vaxtskyddsmedel/.

Gränsvärdena finns bl.a. på Europakommissionens webbsidor under http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm , där man kan söka också på finska och svenska.

Då växtskyddsmedel används korrekt och karenstiderna följs innan produkterna släpps ut på marknaden, överstiger resterna av använda växtskyddsmedel inte gränsvärdena.

Hur utövar man tillsyn

Över förekomsten av rester av växtskyddsmedel i livsmedlen och att dessa följer bestämmelserna utövas tillsyn med hjälp av ett årligt program för tillsyn över resterna av växtskyddsmedel. De kommunala livsmedelsmyndigheterna tar enligt instruktioner från Evira prover efter skörden eller under lagringen.

Prover tas också på sådana gårdar, där försummelser konstaterats vid inspektion av tvärvillkoren som hänför sig till användningen av växtskyddsmedel.

Om provtagningen finns detaljerade stadganden också i kommissionens direktiv 2002/63/EG.

Utvärderingen av försummelser

Utvärderingen av indikatorn på tvärvillkoren ”rester av växtskyddsmedel” bygger på en av laboratoriet lämnad undersökningsrapport, en av Evira gjord utvärdering av konsumentrisken och en av närings-, trafik- och miljöcentralen utförd inspektion av användningen av växtskyddsmedel.

Om halten rester av växtskyddsmedel i ett livsmedel överskrider gränsvärdet (MRL), betraktas försummelsen som normal. Konsumentrisken utvärderas med hjälp av en internationellt godkänd modell, där olika konsumentkategoriers exponering jämförs med den akuta referensdosen (ARfD). Om nivån på halten rester som påträffats i en produkt i Eviras riskvärdering visar sig vara farlig med tanke på konsumenten, kan försummelsen betraktas som allvarligare än normal. I utvärderingen beaktas också närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande om allvarligheten hos försummelsen som odlaren gjort och allt enligt försummelsens allvarlighet kan påföljdsprocenten höjas eller sänkas.

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER