Undersökningar och projekt

I livsmedel kan förekomma varierande mängder skadliga ämnen som härstammar från råvarorna eller förpackningsmaterialen eller som bildas i samband med matlagningen. Evira undersöker och övervakar förekomsten av skadliga ämnen i livsmedel och deltar i EU i lagstiftningsarbetet som gäller främmande ämnen. I lagstiftningen fastställs gränsvärden för de skadliga ämnena och dessa gränsvärden får inte överskridas. Genom att fastställa gränsvärden och utöva tillsyn över att dessa värden följs försöker man garantera att produkterna inte orsakar fara med tanke på konsumentens hälsa. Myndigheterna ger vid behov också intagsrekommendationer som gäller hela befolkningen eller särskilda befolkningsgrupper.

Undersökningar allt sedan 1990-talet

I Finland har halterna främmande ämnen i livsmedel undersökts och människans exponering för sådana ämnen utvärderats allt sedan 1990-talet. I det årliga programmet ”främmande ämnen i livsmedel av animaliskt ursprung” undersöks förekomsten av över 80 olika tillväxtfrämjande ämnen, läkemedel eller miljögifter. Årligen görs över 10 000 undersökningar. Årligen undersöks också över 2000 prover med tanke på rester av cirka 260 olika växtskyddsmedel. För de övriga främmande ämnenas del varierar tillsynsprogrammen årligen allt enligt informationsinskaffningsbegäranden från kommissionen, nationella intressen och aktuella evenemang. Utöver det som nämnts ovan har livsmedel analyserats med tanke på bl.a.:

  • organiska tennföreningar
  • dioxiner och PCB-föreningar, PBDE-föreningar dvs. flamskyddsmedel
  • mögeltoxiner
  • tungmetaller
  • radioaktiva föreningar
  • nitrater


Om undersökningarna har utgetts flera inhemska publikationer och internationella vetenskapliga publikationer och om ämnet har arrangerats flera seminarier.

Samarbete

Livsmedelsmyndigheterna idkar intimt samarbete såväl med nordiska myndigheter som med andra EU-medlemsländer. Samarbetet hänför sig till insamling av undersökningsresultat, uträkning av exponeringar, jämförelser mellan olika länder och utveckling av gemensam lagstiftning. I Finland har samarbete idkats bl.a. med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna, Tullaboratoriet, MetropoliLab, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Naturresursinstitutet (Luke), Finlands Miljöcentral (SYKE) och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

 

MER INFORMATION PÅ ÅR WEBBPLATS

 

 

 

Teman: