Aflatoxin

Aflatoxin är ett mykotoxin dvs. en hälsovådlig förening som mögelsvampar producerar. Det är en stark och känd carcinogen dvs. ett cancerframkallande ämne. Aflatoxin utsöndras av många mögelsvamparter, av vilka de viktigaste är möglen i släktet Aspergillus.

Aflatoxinerna B1, B2, G1 och G2 bildas av möglen Aspergillus flavus och Aspergillus parasiticus, framförallt i varma förhållanden. I det finländska klimatet kan dessa toxiner förekomma som en följ av misslyckad foderensilering. Aflatoxiner förekommer också främst i importerade livsmedel och foderråvaror.

Hur farligt är aflatoxin?

Aflatoxinernas toxicitet är svag och akuta förgiftningssymptom är yttersta sällsynta hos människan. Internationella cancerforskningsorganet (International Agency for Research on Cancer IARC) har i sin bedömning placerat aflatoxinerna B1, B2, G1 och G2 och blandningar av dessa i grupp 1 dvs. humancarcinogen. Vid långvarig användning har aflatoxinerna konstaterats exponera människan för framförallt levercancer (hepatocellulärt carcinom).

Till sin verkningsmekanism är aflatoxinerna genotoxiska carcinogener. Deras carcinogenitet bygger på föreningarnas förmåga att skada cellens genetiska material, deoxiribonukleinsyran dvs. DNA:t. Aflatoxinerna har också konstaterats i någon mån kunna orsaka missbildningar hos fostret (teratogen).

Aflatoxin i animaliska livsmedel

Aflatoxin M1 är en metabolit av aflatoxin B1 som bildas i levern hos kor som ätit kontaminerad föda. Aflatoxin M1 hamnar i djurens mjölk och därmed också i mjölkprodukterna. Endast 1-2 procent av aflatoxin M1 hamnar i mjölken, resten utsöndras med urinen.

Internationella cancerforskningsorganet har i sin toxikologiska bedömning placerat aflatoxin M1 i grupp 2B dvs. möjlig humancarcinogen. Vid toxikologisk jämförelse har också framförts att aflatoxin M1:s carcinogenitet endast är 2-10 procent jämfört med aflatoxin B1:s förmåga att orsaka maligna tumörer.
Intaget av aflatoxin M1

Aflatoxin M1 omfattas av Finland nationella program för tillsynen över främmande ämnen. Aflatoxinhalterna i mjölken följs årligen upp. Låga halter konstateras då och då i enstaka prover från gårdarna.

Intaget av aflatoxin M1 utgör inte något problem för den finländska befolkningen, inte ens för personer med leverinflammation (hepatit B och C) som hör till riskgruppen. Risken för levercancer hos storkonsumenter av europeiska mjölkprodukter och hos riskgrupper har likaså konstaterats vara obetydlig.
Europeiska gemenskapen har fastställt ett gränsvärde (0,050 µg/kg) för aflatoxin M1 i mjölken. Motsvarande värde för produkter riktade till barn är 0,025 µg/kg (EG nr 1881/2006 på finska)..