Frågor och svar om aflatoxin

Finns det aflatoxin i mjölken?

Aflatoxinerna är en grupp kemiska föreningar (aflatoxin B1 , B2, G1 och G2), som produceras av mögelsvampar av släktet Aspergillus. Då man talar om aflatoxiner på allmän nivå menar man aflatoxin B1, som är ett av de starkaste cancerframkallande ämnena som naturen producerar. Aflatoxin B1 förekommer inte i mjölk. I mjölken påträffas däremot stundom en metabolit av aflatoxin B1 dvs. aflatoxin M1. Endast några procent av aflatoxin M1 utsöndras i mjölken, eftersom huvuddelen utsöndras med urinen. Dess carcinogenitet är väsentligt lägre än aflatoxin B1:s.

Finns det aflatoxin i den finländska mjölken?
Aflatoxin M1 som är en metabolit av aflatoxin B1 förekommer då och då, men sällan i mjölken på de finländska gårdarna, eftersom klimatförhållandena inte är gynnsamma för bildningen av aflatoxiner. Också då aflatoxin M1 förekommer är halterna låga.

Varför hamnar aflatoxiner i mjölken?
Aflatoxinerna är ämnen som utsöndras av s.k. lagermögel och som förekommer i djurfoder. Då ett djur äter kontaminerat foder, vandrar t.ex. aflatoxin B1 till djurets lever, där det omvandlas till aflatoxin M1. Endast några procent av det producerade aflatoxin M1:et utsöndras i mjölken och huvuddelen lämnar kons kropp med urinen.
I utvecklingsländer, där fodret som djuren serveras ofta är av dålig kvalitet och kontaminerat av mögel, konstateras aflatoxiner i klart högre halter och relativt ofta.

Varför upptäcks aflatoxinet i mjölken inte innan mjölken hinner ut till konsumtion?
I Finland anlitas på enskilda gårdar inte några snabbmetoder att konstatera aflatoxin B1. Å andra sidan är det bra att hålla i minnet att mjölken från en enskild gård späds ut i mejeriet och att de redan låga gårdsspecifika halterna då späds ut till en nivå som ligger under den nivån, som laboratorieutrustningen kan konstatera.

Vilka särskilda människogrupper kan insjukna av aflatoxin?
I världen beräknas inemot 4,5 miljarder människor kroniskt exponeras för aflatoxin B1, främst i utvecklingsländerna. Levercancer är i dessa områden betydligt allmännare än i andra områden i världen.
En särskild riskgrupp utgör sådana personer, som insjuknat i leverinflammation (hepatit B och C), som också är en relativt allmän sjukdom i utvecklingsländer. Intaget av aflatoxin B1 i Europa har bedömts så litet, att intaget inte medför någon särskild risk ens för personer med leverinflammation.