Bedömning av exponering: Mögeltoxiner i spannmål

I spannmål förekommer naturliga mögelgifter som försvagar människornas immunsystem. Vid livsmedelssäkerhetsverket Evira bedömdes finländarnas exponering för Fusarium-mögelgifter i spannmål. Exponeringen ligger till största delen inom tolerabla gränser.

Av de finländska spannmålen visade sig havre vara känsligast för mögeltoxiner. Vid skalning av spannmål försvinner dock största delen av mögeltoxinerna. Av den anledningen är spannmålsprodukterna som säljs till konsumenter säkra att äta. Om man äter oskalad havre kan det högsta tolerabla dagliga intaget för toxinerna T-2 och HT-2 i teorin överskridas bland storkonsumenter. Sådana oskalade produkter finns dock inte kommersiellt tillgängliga.

Evira övervakar ständigt halterna av Fusariumtoxiner i spannmål. Dessutom förutsätts egenkontroll av aktörerna så att råvaran är högklassig och motsvarar bestämmelserna oberoende av varierande produktionsomständigheter. Egenkontroll borde särskilt riktas till havre och havreprodukter, som har de största halterna av deoxynivalenol samt toxinerna T-2- och HT-2.

Alla hälsoskador som Fusariumtoxiner orsakar är ännu inte kända

Fusariumtoxiner dvs. rödmögel är mycket vanliga i finländska spannmål och bildar mögelgifter dvs. mykotoxiner som ämnesomsättningsprodukter. Vanligaste Fusariumtoxiner är deoxynivalenol, zearalenon samt toxinerna T-2 och HT-2. Långvarig exponering för Fusariumtoxiner kan orsaka hälsoskador, såsom försvagat immunsystem. Symptom vid akuta giftningsfall är till exempel yrsel, kräkningar och magsmärtor.

Intaget av Fusariumtoxiner från inhemskt spannmål

Det högsta tolerabla dagliga intaget (Tolerable Daily Intake, TDI) för toxinerna T-2 och HT-2 är 0,06 μg (mikrogram) per kilogram kroppsvikt. Enligt en utredning samordnad av Evira är finländarnas dagliga intag av toxinerna T-2 och HT-2 cirka 40 % av TDI. I teorin kunde det högsta tolerabla dagliga intaget överskridas bland storkonsumenter som äter cirka 2 gr oskalad havre om dagen per kilogram kroppsvikt.

En genomsnittskonsument får dagligen cirka 7,5 % av det högsta tolerabla intaget av deoxynivalenol (TDI = 1,0 μg per kilogram kroppsvikt) från alla spannmål. I teorin kunde storkonsumenternas dagliga intag av deoxynivalenol vara 50 % av TDI.

Vid bedömning av spannmålsprodukternas säkerhet har Evira så som många andra EU-länder beräknat intaget av toxiner från obehandlad spannmål, eftersom det inte finns tillräckligt med forskningsdata om spannmålsprodukter. De spannmålsprodukter som säljs är dock tillverkade av sorterad och skalad spannmål varvid andelen toxiner avsevärt har minskat.

I andra spannmål förekommer Fusariumtoxiner betydligt mindre än i havre. Toxinhalterna kan variera mycket årligen särskilt beroende av vädret under skördesäsongen och området.

Bedömningen gjordes i samarbete

Bedömningen av finländarnas exponering för Fusariumtoxiner i spannmål gjordes vid livsmedelssäkerhetsverket Evira i samarbete med Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi och Folkhälsoinstitutet.

Jämförbara undersökningar har också gjorts i andra EU-länder. I EU har man fastställt gränsvärden för deoxynivalenol och zearalenon samt toxiner i spannmål och vissa processade produkter och barnmat. Lagstiftningen om toxinerna T-2 och HT-2 är under arbete i EU.