Cesium-137 och kvicksilver i fisk och svamp

Numera härstammar de artificiella radioaktiva ämnena som förekommer i livsmedel, såsom cesium-137, huvudsakligen från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl år 1986 och i blygsam utsträckning från det globala nedfallet från kärnvapenförsök. Nedfallet från Tjernobyl spred sig mycket ojämnt till Finland. Nedfallet var störst i mellersta och södra Finland och minst i norra och östra Finland. Radioaktiva ämnen från nedfallet spred sig till jordbrukets och naturens näringskedjor. I jordbrukets näringsomlopp minskade cesiumet snabbt, men i naturen tar det lång tid för cesiumet att försvinna ur det biologiska omloppet.

Enligt EU-kommissionens rekommendation (2003/274/Euratom) får cesiumhalterna i naturprodukter som saluhålls i medlemsstaterna inte överstiga 600 Bq/kg. I Finland förekommer halter som överstiger detta gränsvärde särskilt i svamp och insjöfisk. Gränsvärdet för halten cesium-137 i livsmedel som införs till EU-området fastställs i rådets förordning likaså till 600 becquerel per kilo (Bq/kg) (förordning 733/2008).

Strålsäkerhetscentralen (STUK) och Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) inledde år 2005 ett gemensamt projekt i avsikt att utreda de lokala variationerna i fråga om radioaktiviteten i insjörovfiskarna gädda och abborre och i svamp i Vammalatrakten. Projektet genomfördes i samarbete med miljöhälsovården i Sastamala samkommun för grundtrygghet. Målet var att få exakt information om de lokala halterna med tanke på rådgivningen till konsumenterna, saluhållandet av produkter och export av produkter.

Svamp- och fiskproverna analyserades också med tanke på kvicksilverhalterna, eftersom man visste att åtminstone rovfiskar utöver cesium också samlar på sig kvicksilver och ju större fisken är desto mer har den samlat på sig av bägge skadeämnena. I projektet påvisades att de rekommenderade intagen av fisk fortsättningsvis bör följas. Halterna främmande ämnen i svamp kan åter minskas vid matlagning.

Vid testning av projektet observerades att det lokala livsmedelslaboratoriets instrument för mätning av radioaktiviteten, som det i Finland finns sammanlagt 40 av, lämpar sig för mätning av cesiumhalterna.

 

MER INFORMATON PÅ VÅR WEBBPLATS

Resultat av undersökningarna av halterna cesium-137 och kvicksilver i fisk och svamp i Vammalatrakten