Dioxin- och PCB-halter i havsöring

Havsöring är en av de fiskarter som omfattas av det s.k. dioxinundantaget för Finland och Sverige. Evira lät år 2008 undersöka halterna av skadliga ämnen i havsöring i de sju viktigaste öringälvarna (Kymmene älv, Vanda å, Kemi älv, Ijo älv, Aura å, Torne älv och Sastmola älv). Endast i en älv, Sastmola älv, innehöll havsöringen dioxin- och PCB-halter som låg under EU:s gräns för högsta tillåtna halt, 8 pikogram WHO-TEQ/g färsk vikt (fv). Dioxin- och PCB-halterna i havsöring från de andra undersökta älvarna överskred gränsen för högsta tillåten halt och låg mellan 8,2 och 16 pg WHO-TEQ/g fv. Medeltalet för alla prover var 10,5 pg WHO-TEQ/g fv.

Utifrån EU:s dioxinundantag kan havsöring marknadsföras i Finland och Sverige trots att dess dioxinhalter kan överskrida den stipulerade högsta tillåtna gränsen för fisk.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet samlade in 11 fiskprover, vilka analyserades på Institutet för hälsa och välfärd (THL). I undersökningen togs prover på havsöringar, som stigit upp i älvar för att leka. Den största delen av sitt liv lever de vuxna havsöringarna som är föremål för fiske i havet och därmed avspeglar de uppmätta halterna av skadliga ämnen närmast havsområdenas inverkan på halterna. I den här undersökningen ingick inte insjööring eftersom dioxinbelastningen i sjöar är betydligt mindre än i havet.

I havsöringarna undersöktes också bromerade flamskyddsmedel och organiska tennföreningar, som används i bottenfärger för båtar. Halterna av de här föreningarna var låga. Halterna av flamskyddsmedel (PBDE) varierade mellan 2,2 och 4,5 ng/g fv och summahalterna av organiska tennföreningar mellan 4,2 och 10 ng/g fv (ng = nanogram).

Vid bedömning av forskningsresultaten är det viktigt att komma ihåg att fisk kan rekommenderas som föda och att användningen av fisk borde ökas. Fisk innehåller hälsosamma fettsyror, många vitaminer och mineraler samt rikligt med protein. Fisk är en speciellt bra källa för n-3-fettsyror och D-vitamin. De nyttiga fettsyrorna i fisk har påvisats minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Kostrekommendation

Enligt Statens näringsdelegations rekommendation är det bra att äta fisk minst två gånger i veckan och det är tillrådligt att variera mellan olika fiskarter. Dessutom har Evira gett en särskild rekommendation om att barn, unga och vuxna i fertil ålder kan äta stor, över 17 cm lång strömming eller alternativt lax från Östersjön 1–2 gånger i månaden.

Utifrån ovannämnda forskningsresultat anser Evira att även havsöring ska räknas med i gruppen av lax och stor strömming i kostrekommendationer.