Dioxin- och PCB-halter i ren- och älgkött

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras Uleåborgskontor samordnade åren 2006 - 2008 ett forskningsprojekt för dioxin- och PCB-halter i ren- och älgkött. Proverna analyserades vid Institutet för hälsa och välfärd (THL). De uppmätta halterna var låga. De högsta summahalterna av dioxiner och PCB-föreningar påträffades i renkalvar. Den genomsnittliga halten hos renkalvar var 3,2 pg TEQ (= WHO-PCDD/F-PCB-TEQ)/g fett. Inom EU har man inte fastställt någon högsta tillåten gräns för dioxin- eller PCB-halter i ren eller älg.

43 st. prover av renkött och 12 st. prover av älgkött från norra, södra och centrala Lappland undersöktes. Proverna omfattade både honor och hanar av ren och älg. I undersökningen ingick både kalvar och vuxna djur.

Dioxiner och PCB samlas i fett och halterna beräknas i relation till fetthalten. Ren- och älgkött är fettsnålt. Den genomsnittliga sammanlagda dioxin- och PCB-halten i renkalvar var 3,2 pg TEQ (= WHO-PCDD/F-PCB-TEQ)/g fett. Motsvarande halt i vuxna renar var lägre än i kalvar, 2,3 pg TEQ/g fett. I älgkött var motsvarande halter i genomsnitt lägre och inga skillnader mellan älgkalvar och vuxna djur påträffades. Den genomsnittliga sammanlagda dioxin- och PCB-halten var 2,0 pg TEQ/g fett.

I den årliga kartläggningen år 2005 av dioxin- och PCB-halter som förutsätts av EU, observerades att dioxinhalterna i renkalvar överskred EU:s högsta tillåtna gräns för dioxin- och PCB-halter i nötdjur, 4,5 pg TEQ/g fett. Av de uppföljningsprover som togs på renkött år 2007 innehöll dessutom två prover ungefär dubbelt mer dioxiner och dioxinliknande PCB-föreningar än den maximigräns som fastställts för nötkött.

Resultatet av detta forskningsprojekt bekräftade de observationer om dioxin- och PCB-halter i renkalvar som gjorts i uppföljningsundersökningarna. Halterna som påträffats i kalvarna konstaterades vara högre än i de vuxna renarna. Renkalvar exponeras för dioxiner via renmjölk. De analyserade halterna var dock lägre än väntat. Den högsta sammanlagda halten av dioxiner och PCB i renkalv hittades i ett prov från centrala Lappland i Finland och överskred halten 5 pg TEQ/g fett.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER