Förändringar i halterna av skadliga ämnen i Östersjöfisk utreds i ett nytt projekt EU-fisk II

Förändringar i halterna av skadliga ämnen i Östersjöfisk utreds i ett nytt projekt EU-fisk II

Halterna av skadliga ämnen i fisk i Östersjön undersöks nu för andra gången på 2000-talet. Den tidigare kartläggningen gjordes åren 2002–2003. Utifrån resultaten av projektet kommer man att granska huruvida rekommendationerna till konsumenterna beträffande intag av fisk borde ändras. Dessutom får man ny och jämförande information om halterna av skadliga ämnen i fisk för EU:s lagstiftningsarbete.

I undersökningen utreds halterna av skadliga ämnen i Östersjöfisk och i fisk i finländska insjöar

Projektet EU-FISK II ska ge information om halterna av skadliga ämnen, som exempelvis dioxin- och PCB-föreningar, bromerade flamskyddsmedel och perfluorerade föreningar i fisk i Östersjön och i finländska insjöar, om halterna i fisk av olika ålder och storlek per art och område samt om förändringarna i halterna sedan början av 2000-talet. Dessutom kartläggs skillnaderna i halterna av ämnena som undersöks hos fisk i havs- och insjöområden.

Projektet genomförs i samarbete mellan experter

Sektorundersökningsprojektet som samordnas av Livsmedelssäkerhetsverket Evira finansieras åren 2009–2010 av jord- och skogsbruksministeriet. Samarbetspartners är Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet RKTL, Institutet för hälsa och välfärd THL samt Finlands miljöcentral SYKE. Dessa institutioner deltar även i finansieringen av undersökningen.

RKTL samlar in ca 1000 fiskprov, THL analyserar förekomsten av dioxiner, PCB -föreningar, bromerade flamskyddsmedel och perfluorerade föreningar i fiskarnas muskler och lever. SYKE upprätthåller en provbank, ur vilken man vid behov senare kan undersöka samma fiskprover. Undersökningen stöder även SYKE:s miljökontroll och den internationella verksamheten i samband med denna.

Evira utreder konsumenternas exponering för miljögifter i fisk genom att utföra beräkningar på intaget av skadliga ämnen som man sedan samfällt kan utnyttja i bedömningar av nyttor och risker vid användning av fisk. Man sörjer för konsumentens säkerhet genom att vid behov ge nya undantag beträffande allmänna rekommendationer för intag av fisk.

Undersökningsresultaten utnyttjas då Europeiska kommissionen reviderar regelverk

Undersökningsresultaten skickas till kommissionen i enlighet med villkoren i undantaget för Finland och Sverige i förbindelse med regelverken om högsta tillåtna halter. Finland och Sverige kan inom sina områden sälja fisk som fångats i Östersjön, även om fiskarnas halter av dioxiner och PCB skulle överstiga de högsta tillåtna halterna som fastställts för fisk. Ändringar till regelverket kommer år 2011 att behandlas av kommissionens lagstiftningsarbetsgrupp.

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER