Intensifiering av tillsynen över radioaktivitet i livsmedel

Livsmedelstillsynskedjans beredskap för situationer med strålningsfara stärktes i ett riksomfattande projekt. I det riksomfattande livsmedelstillsynsprogrammet (EVO) 2009–2010 genomfördes projektet ”Intensifiering av tillsynen över radioaktivitet i livsmedel i kommuner". Projektets huvudsakliga mål var att stärka livsmedelstillsynskedjans beredskap för situationer med strålningsfara och producera täckande forskningsresultat av strålningsnivåer i naturprodukter på olika områden. Lokalt hittades det halter av radioaktivt cesium som överskrider Europakommissionens rekommenderade gränsvärde på 600 Bq/kg särskilt i riska och krämla. Det radioaktiva cesiumet kan dock lätt avlägsnas från svamparna genom att behandla dem enligt Eviras och Strålningssäkerhetscentralen STUK:s anvisningar.

Evira planerade och gav instruktioner i projektet i samarbete med Strålningssäkerhetscentralen STUK. Regionförvaltningsmyndigheterna samordnade provtagningen och rapporteringen regionalt tillsammans med de kommunala tillsynsenheterna. I projektet deltog 6 regionförvaltningsmyndigheter (86 %), 49 kommunala tillsynsenheter (40 %) och 27 laboratorier (77 %). De kommunala tillsynsmyndigheterna samlade prov på svampar, bär, vilt och fisk. Det sammanlagda antalet prov var 926 som analyserades för att få reda på halter av radioaktivt cesium-137 i dem. Med hjälp av projektet stärktes laboratoriernas och tillsynsmyndigheternas kunskaper och beredskap för situationer med strålningsfara.

Alla vilt- och bärprov underskred kommissionens rekommenderade gränsvärde på 600 Bq/kg. Kommissionens rekommenderade gränsvärde gäller endast kommersiella produkter. Den genomsnittliga halten i bär var 74 Bq/kg och 93 Bq/kg i vilt. Även nästan alla fiskprov med undantag av ett underskred gränsvärdet på 600 Bq/kg. Den genomsnittliga halten i fiskprov var 188 Bq/kg.

Såsom man i ljuset av tidigare undersökningar kunde förvänta överskreds Europakommissionens rekommenderade gränsvärde på 600 Bq/kg i flera svampprov (16 %), särskilt i riska och krämla, som hade plockats på områden för måttligt och högt nedfall. Normalt behandlas riskorna och en del av krämlorna dock genom kokning, då största delen av radioaktivt cesium upplöses i vatten och halterna i svamparna minskar. Genomsnittet i alla svampar var 426 Bq/kg. Spridningen var dock stor, halterna varierade beroende på svamparten och provtagningsområdet mellan bestämningsgränsen och 3690 Bq/kg. Största delen av cesiumet kan enkelt avlägsnas från svamparna genom att koka eller blötlägga dem i rikligt vatten. Evira och STUK har publicerat anvisningar för behandling av svampar som finns att få på båda verkets webbsidor på flera språk.

Enligt resultaten av projektet finns det inte skäl att begränsa konsumtionen av inhemska naturprodukter, men på områden för högt nedfall lönar det sig att behandla svamparna enligt Eviras och STUK:s anvisningar.

Slutrapporten från projektet kan laddas ner från kolumnen till höger.

Becquerel(Bq) är en måttenhet för aktivitet. Halterna av radioaktiva ämnen i till exempel livsmedel anges i becquerel per vikt- eller volymenhet. Bq/kg eller Bq/l. 1 Bq = ett radioaktivt sönderfall per sekund.