Organiska tennföreningar

Organiska tennföreningar, av vilka de viktigaste är tributyltenn (TBT), trifenyltenn (TPT), dibutyltenn (DBT) och dioktyltenn (DOT), har tillverkats industriellt i omkring 50 år. Tiotusentals ton av dem har använts runt om i världen årligen i bottenfärgen på båtar och fartyg i syfte att förhindra påväxt av alger och mikroorganismer. År 2008 förbjöds användningen av dem helt och hållet i båtbottenfärger i Finland och EU:s medlemsländer.

Halterna av organiska tennföreningar i finländsk insjö- och havsfisk

I programmet OT-fisk, som har samordnats av Livsmedelssäkerhetsverket Evira, deltog Naturresursinstitutet (Luke), Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Finlands miljöcentral (SYKE).

Organiska tennföreningar mer bestående än väntat

Intresset för halterna av organiska tennföreningar i fisk uppstod i samband med bygget av den nya storhamnen i Helsingfors år 2005. Genom undersökningen ville man få svar på de frågor som konsumenterna funderar på, bl.a. vilken hälsorisk de organiska tennföreningarna utgör, om man kan äta fisk och vilka fiskeområden som är förorenade samt hur långt man måste fara från en förorenad hamn eller ett industriområde för att fisken ska vara ren.

Man har inte varit speciellt bekymrad över organiska tennföreningar, eftersom man har framhållit att de bryts ned och man har litat på att de försvinner i naturen. Undersökningarna har visat att halveringstiden för organiska tennföreningar är mycket längre än vad man har föreställt sig, inte bara några år utan under vissa förhållanden till och med flera årtionden. Därför är den här undersökningen viktig också med tanke på miljöskyddet, till exempel då man beslutar om muddringar i hamnar och deponering av muddringsmassor.

De mest betydande miljöutsläppen i fråga om organiska tennföreningar härrör från de bottenfärger som hindrar organismer från att fästa på fartygsbottnarna. De här biociderna har använts också i pappersindustrin, för skydd av virke, i plastindustrin och i fiskodlingsanläggningar. 

Organiska tennföreningar i tonfisk- och sardinkonserver

I Eviras kontrollundersökningar har observerats att vissa importerade tonfisk- och sardinkonserver innehållit förhöjda halter organiska tennföreningar som inte härstammar från skeppsbottenfärger utan konservernas förpackningsmaterial.
Om organiska tennföreningar i livsmedel finns ingen lagstiftning.