Tillsynen över Fusariummögel

Barnmaten och majsprodukterna som Evira lät undersöka följde de gränsvärden, som EU fastställt

Livsmedelssäkerhetsverket Evira lät år 2008 undersöka barnmat och olika majsprodukter med avseende på halterna av de mykotoxiner som naturligt förekommande Fusariummögel producerar. I de undersökta barnmatsproverna påträffades inga mykotoxiner utom i några grötfabrikat som innehöll små mängder deoxynivalenol (DON). Fumonisiner påträffades särskilt i majsmjöl, tortillachips och nachos. Alla de undersökta proverna följde ändå bestämmelserna och orsakar ingen fara med tanke på konsumentens hälsa.

I undersökningen samlades in prover av 58 spannmåls- och majsbaserade barnmatsprodukter och 20 olika majsprodukter, såsom majskolvar och chips framställd av majs.

De majsbaserade produkterna undersöktes med tanke på fumonisinhalterna, eftersom man vet att dessa mykotoxiner förekommer särskilt i majs. Majs är också en vanlig råvara i barnmat. Den spannmålsbaserade barnmaten och andra typer av barnmat undersöktes med tanke på deoxynivalenol (DON) jämte HT-2- och T-2-toxiner som förekommer i varierande mängd i olika slags spannmål. För DON och fumonisin har ett gränsvärde fastställts för halten i livsmedel och barnmat. För T-2- och HT-2-toxiner utvecklas som bäst lagstiftning i EU.

I barnmaten som undersöktes påträffades inte alls några fumonisiner eller T-2- eller HT-2-toxiner. I vissa grötprodukter hittades låga halter av DON. 35 % av de andra undersökta produkterna innehåll fumonisin. Förhöjda halter påträffades särskilt i majsmjöl, tortillachips och nachos. Alla de undersökta proverna följde ändå bestämmelserna och orsakar ingen fara med tanke på konsumentens hälsa.

Fusariumtoxiner dvs. rödmögel förekommer mycket allmänt i spannmål och majs. Som metaboliter producerar de mykotoxiner. De vanligaste Fusariumtoxinerna är deoxynivalenol, zearalenon jämte T-2- och HT-2-toxiner. Långvarig exponering för Fusariumtoxiner kan vara skadligt för hälsan. Det kan leda till bl.a. en försvagning av kroppens försvarsmekanismer. Akuta förgiftningsfall är sällsynta. Symptomen är bland annat illamående, kräkningar och magsmärtor.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS