Tillsynen över fältförsök med genetiskt modifierade växter dvs. forsknings- och utvecklingsförsök

Det är gentekniknämnden (GTLK) som fattar beslut om fältförsök och gentekniklagen reglerar tillsynen över och inspektionerna av fältförsöken. Enligt lagen är det GTLK som leder och samordnar tillsynen över efterlevnaden av gentekniklagen. Sådana tillsynsmyndigheter som avses i gentekniklagen är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), Finland miljöcentral (SYKE) och Livsmedelssäkerhetsverket (Evira). Det är Evira som inom jord- och skogsbrukets område utövar tillsyn över avsiktlig spridning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

I praktiken är det Eviras och SYKE:s inspektörer som svarar för inspektionerna av fältförsöken. I sitt beslut om fältförsök utser GTLK för varje enskilt fältförsök en kontaktmyndighet, som har som uppgift att upprätthålla kontakten mellan näringsidkaren och tillsynsmyndigheten och koordinera inspektionerna av fältförsöket i fråga. Evira tjänar som kontaktmyndighet för fältförsöket med genetiskt modifierad potatis, medan SYKE är kontaktmyndighet för fältförsöket med björk.

Tillsynen och inspektionerna som avses i gentekniklagen bygger på tillsyn över handlingar och tillsynsbesök som inspektörerna utför. Tillsynen bygger på den ansökan som näringsidkaren lämnat och de villkor för tilläggstillstånd som GTLK framfört i sitt beslut. I ansökan ingår information bl.a. om den genetiskt modifierade växten, den gentekniska modifieringen, spridningsområdet, tillsynen, uppföljningen och stadiet efter spridningen, hanteringen av avfall och utvärderingen av miljö- och hälsoriskerna.