Författningar om genetiskt modifierade produkter

  • Lagen om handel med utsäde 728/2000
  • Gentekniklagen 377/1995
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG
  • Livsmedelslagen 23/2006
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (den s.k. allmänna livsmedelsförordningen)
  • Foderlagen 86/2008
  • Kommissionens förordning (EU) nr 619/2011 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder vad gäller förekomst av genetiskt modifierat material där godkännandeförfarandet fortfarande pågår eller godkännandet har upphört att gälla

 

Kommissionens beslut

  • 2011/884/EU: Kommissionens genomförandebeslut om nödåtgärder avseende icke-godkänt genetiskt modifierat ris i risprodukter med ursprung i Kina
  • 2013/287/EU: Kommissionens genomförandebeslut om ändring av genomförandebeslut 2011/884/EU om nödåtgärder avseende icke-godkänt genetiskt modifierat ris i risprodukter med ursprung i Kina