JSM: Propositionen om inrättandet av Livsmedelsverket till riksdagen för behandling

22.2.2018

Enligt regeringens förslag ska det inrättas ett nytt ämbetsverk inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Till verket ska överföras Livsmedelssäkerhetsverkets och Landsbygdsverkets uppgifter samt de uppgifter från Lantmäteriverket som anknyter till produktion av informationsförvaltningstjänster för verken. Det nya verket tar också över de uppgifter från Säkerhets- och kemikalieverket som gäller övervakning av användningen av växtskyddsmedel. Verket föreslås heta Livsmedelsverket.

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande.