JSM: En guide om krav på journalföring av jordbruksproduktion underlättar vardagen för lantbruksföretagare

11.10.2016

Guiden om kraven på journalföring av jordbruksproduktion 2016 - 2017 som gavs ut i dag är en för lantbruksföretagare avsedd sammanfattning av kraven på journalföring av jordbruksproduktion. I guiden kan jordbrukaren enkelt kontrollera vilka krav som gäller för den egna produktionen. Kraven bygger på gällande bestämmelser och anvisningar, guiden innehåller inte några nya krav.

Pressmeddelande av jord- och skogsbruksministeriet

Teman: