Anläggningar

Tillverkning och försäljning av rökt fisk

Om en fiskare säljer rökt fisk till konsumenter, ska fiskaren göra en anmälan om verksamheten till myndigheten.

Kompetensen hos besiktningsveterinärer

En legitimerad veterinär i Finland uppfyller kompetenskraven för besiktningsveterinärer. Kompetenskraven för besiktningsveterinärer har fastställts i förordning (EG) nr 854/2004 artikel 5 och bilaga I avsnitt III. I Finland utbildas veterinärer vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska...

Egenkontroll

HACCP-system, principer och tillämpning, Eviras anvisning 10002             Bilaga 1, Produktbeskrivning och användningssätt           Bilaga 2, Flödesschema           Bilaga 3, HACCP-program, Sammandrag av faroanalys           Bilaga 4, Exempel på beslutsschema för användning vid identifiering a...

Fisk

Fiskeribranschen Anmälan av anläggning inom Fiskeribranschen    Beslut:Befrielse av odlad fisk från frysningskravet som gäller vissa fiskeriprodukter    Listeriatillsyn Primärproduktion, anmäld livsmedelslokal eller anläggning inom fiskbranschen?    Tillsynen över fiskeriprodukter  Tillsynen över...

HACCP

  HACCP-systemet utgör en del av livsmedelslokalens system för egenkontroll Med system som stöder en god hygien och som ingår i systemet för egenkontroll skapar man ramar och ett underlag för tillverkningen och saluhållandet av säkra och hållbara produkter som följer livsmedelsbestämmelserna....

köttinspektörers och köttbesiktningsbiträdens Kompetenskrav

Kompetenskraven för köttinspektörer och slakteripersonal som bistår vid köttbesiktningen, så kallade köttbesiktningsbiträden, har fastställts i förordning (EG) nr 854/2004 artikel 5 och bilaga I avsnitt III. En person som avlagt yrkesexamen i köttkontroll är enligt förordningen kompetent att verk...