Djurhållning

Ankor och gäss

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av ankor och gäss regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av ankor och gäss regleras dessutom av statsrådets...

Medicinering av djur

Ett läkemedel är ett ämne eller preparat som används för att lindra, bota eller förebygga sjukdomar som förekommer hos människor eller djur samt dessa sjukdomars symptom. Läkemedel bör användas för djur på ett sådant sätt att de främjar djurets hälsa och välbefinnande. Användningen av läkemedel f...

Broilrar

Med broiler avses höns som hålls för köttproduktion. Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av broilrar regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen.  De djurskyddskrav som ställs på hållning av broilra...

Burfåglar

Burfåglars burar ska vara sådana att fåglarna kan se och höra vad som sker i utrymmet eller dess omgivning samt har möjlighet till socialt umgänge. Burfåglars burar ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av fågelart, fåglarnas aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning....

Djurutställningar, djurparker och cirkusar

Djur får ställas ut i djurparker och i permanenta djurutställningar endast med tillstånd av regionförvaltningsverket. I djurskyddslagen finns noggrannare bestämmelser angående ansökning om tillstånd, samt beviljande och indragning av tillstånd. Med djurpark avses en sådan bestående inrättning där...

Frågor och svar om djur

Djurskydd och djurhållning Frågor och svar om djurskydd Frågor och svar om slakt Minneslista för dig som håller sommarhönor Minneslista för dig som håller sommarfår eller får som sällskapsdjur Rå mat för sällskapsdjur Minigrisarnas utfodringsanvisning  (pdf) Djurhälsa och sjukdomar Frågor och sva...

Ryggradslösa djur

Golvet eller botten i ett förvaringsutrymme för ryggradslösa djur ska vara täckt med ett material som lämpar sig för djurarten. Vid behov ska det finnas så mycket av materialet att djuret kan gräva ner sig i det. Materialets fuktighet ska vara lämpligt för djurarten. I förvaringsutrymmet ska det...

Produktionsgårdar för vilda djurarter och gårdar för viltvård

Enligt djurskyddslagen är det tillåtet att föda upp vissa vilda däggdjur eller fåglar eller deras avkomma för produktion av kött, ägg eller avelsdjur som är avsedda för produktion av dessa livsmedel. Avsikten med en detaljerad definition av de vilda arter som föds upp i produktionssyfte är att ma...

Tvärvillkorens kravlista över djurens välfärd

Nauta yli 6 kk TE vaatimukset 2017 SV.pdf Broiler , tvärvillkorskrav 2017   Får, tvärvillkorskrav 2017 Värphöns, tvärvillkorskrav 2017 Nötkreatur över 6 mån , tvärvillkorskrav 2017 Svin, tvärvillkorskrav 2017 Kalv, tvärvillkorskrav 2017 Get, tvärvillkorskrav 2017 Häst , tvärvillkorskrav 2017 Andr...

Djurskydd och djurhållning

När det gäller djurskydd har det skett en kraftig utveckling över hela Europa. Vetenskaplig forskning med anknytning till djurens hälsa och välbefinnande har gett mycket ny information om förutsättningarna för välbefinnande och de viktiga grundläggande behov som är väsentliga för djuren. Också...

Djurskydd på djurhållningsplatsen

Med djurhållningsplats avses en geografisk plats där djur hålls, föds upp eller sköts varaktigt eller tillfälligt. Hållandet, skötseln, hanteringen och behandlingen av djur på djurhållningsplatsen regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt statsrådets förordningar och jord- och...

Djurskydd vid transporter

Med transport av djur avses landsvägs-, järnvägs-, havs-, insjö- och lufttransporter av levande djur i Finland, mellan Finland och andra EU-länder, samt mellan Finland och länder utanför EU. Lagstiftningen om skydd av djur under transport gäller all transport av djur. Djurtransportlag [Lag om...

Frågor och svar om djurskydd

I den här spalten har vi samlat Eviras svar på vanliga frågor om hållandet av olika djurslag och övervakning av djurens välbefinnande. Spalten uppdateras regelbundet. Svaren är till en del Eviras tolkning av lagstiftningens tillämpning. Tolkningarna är till sin karaktär inte juridiskt bindande fö...

Grunden till ett vuxet nötkreaturs välbefinnande skapas redan som liten kalv

( Publicerad som tematext 9.2.2011)   Den första målgruppen i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras åtgärdsprogram för djurens välbefinnande var kalvar.   Eviras åtgärdsprogram för djurens välbefinnande Evira genomför åtgärdsprogrammet för djurens välbefinnande i fråga om olika djurarter inom de...

Odlade fiskar

Vid odling av fisk skall följas de allmänna krav på djurhållning, som uppställts i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Detaljerade krav på fiskhållningen ges i en förordning från statsrådet. Förordningen preciserar djurskyddskraven för odlad fisk Förordningen som har varit i kraft sedan...

Får

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av får regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av får regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av får. I...

Utehållningsförbud för svin

Skydda svinen för afrikansk svinpest Det är förbjudet att hålla svin utomhus från den 1 juni 2018 framåt (Jord- och skogsbruksministeriets förordning 401/2017 ). I landskapet Åland börjar förbudet gälla den 1 januari 2019. Orsaken till förbudet är att man vill skydda svinen för afrikansk svinpest...

Getter

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av getter regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av getter regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av...

Gnagare och kaniner

Förvaringsutrymmen för gnagare och kaniner ska vara sådana att djuren kan se och höra vad som sker i utrymmet eller dess omgivning samt har möjlighet till socialt umgänge. I förvaringsutrymmen för gnagare och kaniner ska det finnas lämpligt strö, såsom kådfri flis, hö, halm eller annat motsvarand...

Groddjur

Förvaringsutrymmen för groddjur ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av djurens art, aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning. Lock, luckor och andra motsvarande konstruktioner i terrarier för groddjur ska kunna tillslutas på behörigt sätt. Terrarier där giftiga elle...

Sällskaps-, hobby- och kelldjur

Med sällskaps-, hobby- och kelldjur avses hundar, katter och andra små djur som hålls till exempel som sällskap, för hobbyer, uppfödning och försäljning. I detta sammanhang anser man att också hästar hör till hobbydjuren. Till sällskaps-, hobby- och kelldjuren hör också myndigheternas...

Hundar och katter

Hållning, skötsel, behandling och hantering av hundar och kattter stadgas i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt lagen och förordningen om transport av djur. Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de djurskyddskrav som ställs på avlivning av produktionsdjur som hör till däggdjurs-...

Hästar

STORA RUM FÖR FÖRBÄTTRINGAR I FÖRVARINGEN AV HÄSTPASS OCH I ANVÄNDNINGEN AV LÄKEMEDEL FÖR HÄSTAR Tillsyn över läkemedelsanvändningen och läkemedelsbokföringen i häststall utövades år 2017 inom fem regionförvaltningsverks område. Under besöket kontrollerades också de i stallet hållna hästarnas...

Kalkoner

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av kalkoner regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av kalkoner regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd...

Kräldjur

Förvaringsutrymmen för kräldjur ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av djurart, djurens aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning. Lock, luckor och andra motsvarande konstruktioner i terrarier för kräldjur ska kunna tillslutas på behörigt sätt. Terrarier där giftiga...

Märkning och registrering

Anhållan om utlämnande av uppgifter    Nötdjursregistretblanketter Koder för nötdjursregistret Beställning av nya öronmärken   Beställning av ersättande öronmärken   A-Blankett (födslar)   B-Blankett (köp och utmönstringar) C-Blankett (import)   Nötkreatursförteckningsblanket Ifyllnadsexempel...

Märkning och registrering

Syftet med märkningen och registreringen av djur är att kunna följa animaliska livsmedel genom hela produktionskedjan från början till slut. För att konsumenten ska kunna vara övertygad om produktens säkerhet måste livsmedelsproduktionen vara transparent och produkten måste kunna spåras ända från...

Nötkreatur

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av nötkreatur regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av nötkreatur regleras dessutom av statsrådets förordning om...

Produktionsdjur

Med produktionsdjur avses oftast djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller päls eller annan lantbruksproduktion. Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av produktionsdjur, liksom alla andra djur, regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen,...

Pälsdjur

Med pälsdjur avses mink, iller, räv (blåräv, silverräv och rödräv), chinchilla och sumpbäver, och till viss del också mårdhund och sobel, som föds upp för produktion av pälsar eller för andra motsvarande produktionsändamål. Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av pälsdjur, liksom al...

Sommarhönor

Har du en sommarhöna? Överväger du att skaffa sån? Kom ihåg att sörja för deras välfärd.

Svin

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av svin regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av svin regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av svin...

Värphöns

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av värphöns regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av värphöns regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd...