Djurskydd

Allmänna krav vid avlivning och slakt

Den som avlivar och slaktar djur ska se till att djuren skyddas från smärta, plågor och lidande som kan undvikas vid avlivning och annan djurhantering på avlivningsplatsen. Aktören ansvarar för att arbetarna behandlar slaktdjuren väl. Personalen som deltar i hanteringen av levande djur vid...

Ankor och gäss

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av ankor och gäss regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av ankor och gäss regleras dessutom av statsrådets...

Djuravelsverksamhet och artificiell reproduktion

Aveln om produktionsdjur styrs av förordningen om djuravel ((EU 2016/1012) samt lagen om djuravelsverksamhet (319/2014 ändrats 514/2018). Djuravellagstiftningen tillämpas på renrasiga nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur samt hybridavelssvin. Genom förordningen om djuravel föreskrivs för de...

Metoder för avlivning och slakt av produktionsdjur

Djur får endast avlivas efter bedövning i enlighet med de metoder och särskilda krav för tillämpningen av dessa metoder som anges i avlivningsförordningen. Avsaknad av medvetande och känsel ska bibehållas till dess att djuret är dött. De metoder som inte leder till omedelbar död, nedan kallad enk...

Nödavlivning av produktionsdjur

Med nödavlivning avses sådan avlivning av djur som är skadade eller har en sjukdom som orsakar svår smärta eller svårt lidande och där det inte finns någon annan praktisk möjlighet att lindra smärtan och lidandet. Vid nödavlivning utanför ett slakteri eller om efterlevnad av bestämmelserna skulle...

Avlivning och slakt av produktionsdjur

Avlivningsförordningen, dvs. Europeiska rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, trädde i kraft i slutet av år 2009 och tillämpas från och med 1.1.2013. Dessutom regleras skyddet av produktionsdjur vid avlivning och slakt genom den nationella djurskyddsla...

Broilrar

Med broiler avses höns som hålls för köttproduktion. Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av broilrar regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen.  De djurskyddskrav som ställs på hållning av broilra...

Burfåglar

Burfåglars burar ska vara sådana att fåglarna kan se och höra vad som sker i utrymmet eller dess omgivning samt har möjlighet till socialt umgänge. Burfåglars burar ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av fågelart, fåglarnas aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning....

Djurutställningar, djurparker och cirkusar

Djur får ställas ut i djurparker och i permanenta djurutställningar endast med tillstånd av regionförvaltningsverket. I djurskyddslagen finns noggrannare bestämmelser angående ansökning om tillstånd, samt beviljande och indragning av tillstånd. Med djurpark avses en sådan bestående inrättning där...

Frågor och svar om djur

Djurskydd och djurhållning Frågor och svar om djurskydd Frågor och svar om slakt Minneslista för dig som håller sommarhönor Minneslista för dig som håller sommarfår eller får som sällskapsdjur Rå mat för sällskapsdjur Minigrisarnas utfodringsanvisning  (pdf) Djurhälsa och sjukdomar Frågor och sva...

Ryggradslösa djur

Golvet eller botten i ett förvaringsutrymme för ryggradslösa djur ska vara täckt med ett material som lämpar sig för djurarten. Vid behov ska det finnas så mycket av materialet att djuret kan gräva ner sig i det. Materialets fuktighet ska vara lämpligt för djurarten. I förvaringsutrymmet ska det...

Produktionsgårdar för vilda djurarter och gårdar för viltvård

Enligt djurskyddslagen är det tillåtet att föda upp vissa vilda däggdjur eller fåglar eller deras avkomma för produktion av kött, ägg eller avelsdjur som är avsedda för produktion av dessa livsmedel. Avsikten med en detaljerad definition av de vilda arter som föds upp i produktionssyfte är att ma...

Djurskydd och djurhållning

När det gäller djurskydd har det skett en kraftig utveckling över hela Europa. Vetenskaplig forskning med anknytning till djurens hälsa och välbefinnande har gett mycket ny information om förutsättningarna för välbefinnande och de viktiga grundläggande behov som är väsentliga för djuren. Också...

Djurskydd på djurhållningsplatsen

Med djurhållningsplats avses en geografisk plats där djur hålls, föds upp eller sköts varaktigt eller tillfälligt. Hållandet, skötseln, hanteringen och behandlingen av djur på djurhållningsplatsen regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt statsrådets förordningar och jord- och...

Djurskydd vid transporter

Med transport av djur avses landsvägs-, järnvägs-, havs-, insjö- och lufttransporter av levande djur i Finland, mellan Finland och andra EU-länder, samt mellan Finland och länder utanför EU. Lagstiftningen om skydd av djur under transport gäller all transport av djur. Djurtransportlag [Lag om...

Frågor och svar om djurskydd

I den här spalten har vi samlat Eviras svar på vanliga frågor om hållandet av olika djurslag och övervakning av djurens välbefinnande. Spalten uppdateras regelbundet. Svaren är till en del Eviras tolkning av lagstiftningens tillämpning. Tolkningarna är till sin karaktär inte juridiskt bindande fö...

Grunden till ett vuxet nötkreaturs välbefinnande skapas redan som liten kalv

( Publicerad som tematext 9.2.2011)   Den första målgruppen i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras åtgärdsprogram för djurens välbefinnande var kalvar.   Eviras åtgärdsprogram för djurens välbefinnande Evira genomför åtgärdsprogrammet för djurens välbefinnande i fråga om olika djurarter inom de...

Odlade fiskar

Vid odling av fisk skall följas de allmänna krav på djurhållning, som uppställts i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Detaljerade krav på fiskhållningen ges i en förordning från statsrådet. Förordningen preciserar djurskyddskraven för odlad fisk Förordningen som har varit i kraft sedan...

Får

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av får regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av får regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av får. I...

Tilläggskrav för slakterier

För slakt och därmed sammanhängande verksamhet som sker vid slakterier har fastställts vissa tilläggskrav . Dessutom ska alla allmänna krav tillämpas, som gäller slakt och avlivning av produktionsdjur utanför slakterier. Avlivning är en avsiktlig process som syftar till att döda ett djur. Med sla...

Getter

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av getter regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av getter regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av...

Gnagare och kaniner

Förvaringsutrymmen för gnagare och kaniner ska vara sådana att djuren kan se och höra vad som sker i utrymmet eller dess omgivning samt har möjlighet till socialt umgänge. I förvaringsutrymmen för gnagare och kaniner ska det finnas lämpligt strö, såsom kådfri flis, hö, halm eller annat motsvarand...

Groddjur

Förvaringsutrymmen för groddjur ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av djurens art, aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning. Lock, luckor och andra motsvarande konstruktioner i terrarier för groddjur ska kunna tillslutas på behörigt sätt. Terrarier där giftiga elle...

Sällskaps-, hobby- och kelldjur

Med sällskaps-, hobby- och kelldjur avses hundar, katter och andra små djur som hålls till exempel som sällskap, för hobbyer, uppfödning och försäljning. I detta sammanhang anser man att också hästar hör till hobbydjuren. Till sällskaps-, hobby- och kelldjuren hör också myndigheternas...

Hundar och katter

Hållning, skötsel, behandling och hantering av hundar och kattter stadgas i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt lagen och förordningen om transport av djur. Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de djurskyddskrav som ställs på avlivning av produktionsdjur som hör till däggdjurs-...

Kalkoner

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av kalkoner regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av kalkoner regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd...

Kräldjur

Förvaringsutrymmen för kräldjur ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av djurart, djurens aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning. Lock, luckor och andra motsvarande konstruktioner i terrarier för kräldjur ska kunna tillslutas på behörigt sätt. Terrarier där giftiga...

Nötkreatur

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av nötkreatur regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av nötkreatur regleras dessutom av statsrådets förordning om...

Produktionsdjur

Med produktionsdjur avses oftast djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller päls eller annan lantbruksproduktion. Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av produktionsdjur, liksom alla andra djur, regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen,...

Pälsdjur

Med pälsdjur avses mink, iller, räv (blåräv, silverräv och rödräv), chinchilla och sumpbäver, och till viss del också mårdhund och sobel, som föds upp för produktion av pälsar eller för andra motsvarande produktionsändamål. Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av pälsdjur, liksom al...

Svin

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av svin regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av svin regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av svin...

Värphöns

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av värphöns regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av värphöns regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd...