Foder

Aktuellt om foder 2014

12.12.2014: Förordning (960/2014) om ändring av förordningen om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen träder i kraft 15.12.2014 JSM har utfärdat förordning ( 960/2014 ) om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen. I förordningen...

Aktuellt om foder 2015

15.9.2015: Afrikansk svinpest kan också spridas med foder                                                Afrikansk svinpest (ASF) har spridit sig till Finlands närområden, dvs. Estland och de andra baltiska länderna samt till Polen, Ryssland och Vitryssland. Sjukdomen är ytterst farlig för svin o...

Aktuellt om foder 2017

8.12.2017: MINNS ATT ANMÄLA OM GENERATIONSVÄXLINGEN ELLER FÖRÄNDRINGEN AV PRODUKTIONEN TILL REGISTRET AV PRIMÄRPRODUCENTER AV FODER Hela foderkedjan, primärproduktionen inbegripen, ska registrera sig som foderföretagare enligt foderhygienförordning (EG) Nr. 183/2005. Registreringen är ett krav fö...

Aktuellt om foder och fodertillsyn

Vid utfodring av livsmedelsproducerande djur finns det restriktioner för användningen av insektsprotein, men till exempel vid utfodring av sällskapsdjur får insekter användas nästan utan begränsningar.

Foder och aktörer inom fodersektorn

Med foder avses produkter som är avsedda för utfodring av produktionsdjur, sällskapsdjur eller vilda djur, exempelvis foderämnen, foderblandningar, fodertillsatser eller förblandningar. Också bifraktioner som uppkommer i samband med livsmedelsproduktionen och som används som djurföda är foder. Ti...

Registrerade aktörer inom primarproduktion av foder

Förteckningen över aktörer inom primärproduktion av foder enligt foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 Aktörer inom primärproduktion av foder i bokstavsordning enligt firmnamn eller odlarens namn (pdf-filer) Förklaringarna till verksamhetskoder i förteckningarna: T = produktion V = framställni...

Bokförings- och andra krav i samband med primärproduktion av foder

Ansvar Foderföretagarna, inbegripet jordbrukarna, ansvarar för fodersäkerheten. Samtliga foderföretagare, inklusive jordbrukarna, är skyldiga att göra en anmälan till Evira om det finns en misstanke om att det foder de importerar, producerar, tillverkar eller distribuerar inte är säkert. Anmälan...

Användningen av animaliska biprodukter som foder

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 183/2005 om foderhygien (den s.k. foderhygienförordningen) förutsätter med vissa undantag att alla foderföretagare måste registrera sig. Av en del foderföretagare förutsätts förutom registrering också godkännande på basis av antingen foderhygienförord...

Användning av animaliskt protein som foder (DEN s.k. tse-förordningen)

Jordbrukare och husdjursproducenter Livsmedelsproducerande djur får utfodras med mjölk- och äggprodukter, kollagen och gelatin från icke-idisslare och hydrolyserat protein från delar av icke-idisslare eller från hudar och skinn av idisslare. I enlighet med gemenskapens förordningar (EG/999/2001 o...

Ankomstanmälan vid handel på den inre marknaden

Importpartier av bearbetat animaliskt protein av kategori 3, dvs. PAP (fiskmjöl, köttben- och blodmjöl från icke-idisslare), från den inre marknaden skall föras in i TRACES-systemet av sändande anläggningen. Om det är fråga om foderpartier för livsmedelsproducerande djur, mottagande anläggningen...

Anmälan om kontaminerat foder

En aktör inom fodersektorn skall utan dröjsmål underrätta Evira om han vet eller har skäl att misstänka att ett foder är kontaminerat eller i övrigt inte uppfyller foderlagstiftningens krav på säkerhet. Det kan vara frågan om mikrobiologisk kontamination (t.ex. salmonella) eller till exempel fode...

Anmälan om genetisk modifiering av foder

I fråga om de foder för produktionsdjur som innehåller soja, majs, raps eller ris eller av dessa framställda foder ska Evira för vart och ett importparti underrättas om huruvida partiet innehåller genetiskt modifierat material. Om fodret inte hör till särskilt riskbenägna foder (= uppgift i...

Registrering som foderföretagare som bedriver primärproduktion av foder och anmälningar om förändringar av produktionen

Jordbrukare och husdjursproducenter gör registreringsanmälan på Eviras blankett F. De verksamheter inom primärproduktionen som kräver registrering är foderproduktion (exempelvis odling av spannmål  till foder eller tillverkning av ensilage antingen för gårdens eget bruk eller för försäljning,...

Registrering och annan verksamhet inom fodersektorn

Jordbrukare och husdjursproducenter Om det på gården utövas andra verksamheter, som att man exempelvis tillverkar foderblandningar (med eller utan användning av tillsatser) eller rybskaka eller -olje för försäljning erbjuder transport- eller lagringstjänster förpackar köpt foder för försäljning...

Förfarande för godkännande och anvisningar för ansökan

Ansökan om godkännande av fodertillsats Nya ansökningar om godkännande av fodertillsatser skickas i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003: meddelande om ansökan till Europeiska kommissionen, http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/authorisation-types-withdrawal/index_en.htm...

Anvisningar

Anvisningar till aktörerna inom fodersektorn Aktörer och verksamhet inom fodersektorn Eviras anvisning till foderföretagarna om tillämpning av HACCP-systemet och om tillhörande dokument  (801/1, pdf 34 kbyte) Anvisning till fodertransportföretag  (12804/5, 82 kbyte) Anvisning till fraktblandare,...

Användning av tillsatser som kräver godkännande

Jordbrukare och husdjursproducenter När man för fodertillverkning på gården använder fodertillsatser som kräver godkännande, dvs. vissa s.k. zootekniska tillsatser eller koccidiostatika, måste gården registrera sig hos Evira på blankett A och ansöka om godkännande för användning av de ovan nämnda...

Registrering och användning av fodertillsatser och förblandningar

Jordbrukare och husdjursproducenter Fo­der­till­sat­ser är äm­nen, mik­ro­or­ga­nis­mer och fa­bri­kat som av­sikt­ligt till­sätts i fo­der. Syf­tet med till­sat­ser­na är att till ex­em­pel in­ver­ka gynn­samt på fod­rets el­ler de ani­ma­lis­ka pro­duk­ter­nas egen­ska­per el­ler att främ­ja...

Användning av mjölk och mjölkbaserade produkter som foder

Jordbrukare och husdjursproducenter Livsmedelsproducerande djur får utfodras med mjölkbaserade biprodukter som kommer från egna gårdar, anläggningar inom mjölksektorn, detaljhandeln eller bearbetningsanläggningar. Mjölkbaserade produkter är till exempel: mjölk surmjölk fil yoghurt glass ostar...

Ändringar i verksamheten och nedläggning av verksamheten

Anmälan om ändringar i verksamheten Fodersektorns aktörer skall utan dröjsmål göra en anmälan till Evira om verksamheten ändras eller upphör. Evira skall underrättas om ändringarna då de uppgifter som lämnats i samband med registreringen har ändrats. Anmälan om ändringar görs med blankett A. Då d...

Märkning av foder

Av märkningen för foder måste framgå fodrets användningsområd, fodertyp, kvantitet, sammansättning, egensskaper och det foderföretag som ansvarar för märkningen. Etiketten skall fästas på förpackningen, eller om produkten säljs separat, skall köparen ges en separat etikett. Märkningarna skall...

Export av foder till Ryssland

Det finns uppgifter om godkännande av anläggningar för export till Ryssland i punkten (på finska) Elintarvikkeet > Tuonti ja vienti > Vienti EU:n ulkopuolelle > Vientimaat Kontti-palvelussa > Eurooppa > Venäjä /  Euraasian talousliitto > Vientilaitokseksi hyväksyminen . På sidan "Venäjän...

Salmonellaundersökningar av importfoder

Solrosfrön och fröblandningar som man kan mata vilda fåglar med får inte innehålla salmonella, levande skadeinsekter eller flyghavre.

Godkännande av tillverkare och återförsäljare av foderläkemedel

Bestämmelser om läkemedelsfoder ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning 10/VLA/2008. Läkemedelsfoder får tillverkas och säljas vidare endast av sådana aktörer inom foderbranschen som Evira har godkänt som tillverkare eller återförsäljare av läkemedelsfoder. Godkännande söks med en...

Utfodring av pälsdjur och hundar i hundgårdar

Att pälsdjur, hundar i hundgårdar och larver avsedda som fiskagn får utfodras med vissa biprodukter i kategori 2 och 3 bygger på ett undantag enligt artikel 23 i biproduktförordningen. Aktörer som av tillåtna biprodukter tillverkar foder avsett för dessa djur är användare enligt artikeln i fråga...

Primärproduktion av foder

Foderlagstiftningens krav gäller alla primärproducenter av foder dvs.  gårdar som odlar växter till foder, blandar foder och utfodrar produktionsdjur. Foderföretagarna, inklusive jordbrukarna, bär ansvar för fodersäkerheten. Foderövervakningen av gårdarna är ett led i övervakningen av s.k....

Inledning av verksamhet inom fodersektorn

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 183/2005 om foderhygien (den s.k. foderhygienförordningen) kräver med vissa undantag att alla fodersektorns aktörer registreras. För en del av fodersektorns aktörer krävs utöver registrering även godkännande med stöd av antingen foderhygienförordninge...

Mjölk och mjölkbaserade biprodukter

Användningen av mjölk och mjölkbaserade biprodukter vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen Användningen av mjölk och mjölkbaserade produkter vid utfodringen av djur som används i livsmedelsproduktionen regleras genom kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 samt jord- och...

Sällskapsdjursfoder innehållande biprodukter

Av de animaliska biprodukterna får endast kategori 3- biprodukter användas för utfodring av sällskapsdjur. Foder innehållande biprodukter ska ha tillverkats i en anläggning som tillverkar mat för sällskapsdjur och som Evira har godkänt i enlighet med biproduktförordningen. Godkännande och tillsyn...

Godkännande enligt biproduktförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (den s.k. biproduktförordningen) ställer krav på godkännande av vissa aktörer inom fodersektorn som tillverkar, bearbetar eller lagrar kategori...

Blanketter

Fodertillsyn Blanketter anknutna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien Blankett A :  Anmälan för registrering / Anmälan om förändringar i registreringsuppgifter (doc, 146 kbyte) Blankett A:  Ifyllnadsanvisningar (pdf, 86 kbyte)...

Handel på den inre marknaden och import

Innan en foderföretagare börjar leverera foder till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller importera foder från länder utanför Europeiska unionen ska företagaren registrera sig hos Evira i enlighet med foderhygienförordningen. Foderföretagaren ska också bekanta sig med de...

Handel på den inre marknaden och import

Tillsyn över handel på den inre marknaden och import Handel på den inre marknaden Eviras fodersektion övervakar kvaliteten på foder som levereras till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen genom att ta prover av fodret antingen innan det släpps ut på marknaden eller som...

Ekologiskt producerat foder

Livsmedelssäkerhetsverket Evira ansvrar för övervakningen av ekologiskt producerat foder. Bestämmelser om tillverkning och övervakning av ekologiskt producerat foder ingår i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) och i författningarna om ekologi...

Godkännande enligt TSE-förordningen

Enligt förordning (EG) 999/2001 (den s.k. TSE-förordningen) är det i regel förbjudet att använda animaliskt protein vid utfodring av idisslare. Också utfodring av andra livsmedelsproducerande djur med bearbetat animaliskt protein är förbjudet med vissa undantag som beskrivs i bilaga IV till...

Godkännande enligt foderhygienförordningen

Godkännande söks med blankett C ”Ansökan om godkännande”. Enligt foderhygienförordningen krävs godkännande av aktörer som tillverkar vissa fodertillsatser och förblandningar eller foderblandningar innehållande sådana. Godkännande krävs också av aktörer som släpper ut vissa fodertillsatser eller...

Registrering enligt foderhygienförordningen

Enligt foderhygienförordningen skall hela foderkedjan, primärproduktionen inbegripen, registrera sig som aktörer inom fodersektorn hos Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Fodersektorns aktörer är bl.a. fodertillverkarna inklusive fraktblandarna, handelsledet (förmedlare, distributörer, parti- och...

EU:s lagstiftning

EG-författningarna är i kraft utan nationell ikraftsättande. Författningen Ikraftträdelse    ( Tillämpning ) Allmänna livsmedelsförordningen   Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstigtning, om inrättande ...

Genetiskt modifierade foder

Användning av i EU godkända genetiskt modifierade produkter och av sådana tillverkade produkter i foder är tillåtet under vissa förutsättningar. Blygsam förekomst av genetiskt modifierat material i foder tillåts utan märkningsskyldighet ända upp till halten 0,9 %, om förekomsten är oavsiktlig ell...

Salmonellatillsyn över foder

Företaget svarar i första hand för att fodren är säkra Ansvaret för fodrens säkerhet och kvalitet ligger på alla stadier av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan i första hand hos företagaren i foderbranschen (EG:s förordning nr 178/2002 artikel 17). I foderlagen (86/2008) finns...

Märkningen "gmo-fritt" om foder

Det är frivilligt att använda marknadsföringspåståendet om foder Det frivilliga påståendet ”gmo-fritt” eller ”djuret har utfodrats med gmo-fritt foder” får användas vid marknadsföring av foder, förutsatt att marknadsföringspåståendena inte är vilseledande. För att förhindra att konsumenten...

Verksamhet inom fodersektorn

Verksamhet inom fodersektorn omfattar hela foderkedjan, från primärproduktionen till de olika mellanhänderna inom handeln. Största delen av lantgårdar är foderföretagare. Anrda företagare är t.ex. tillverkare av tillsatser och förblandningar, foderfabriker, anläggningar som tillverkar...

Register över fodertillsatser

Register över fodertillsatser utgör en förteckning över godkända fodertillsatser inom Europeiska unionen. Endast sådana fodertillsatser som är införda i registret får släppas ut på marknaden och användas i djurfoder. Registret finns på EU-kommissionen webbsida.  Registret ersätter inte...

Fodertillsatser

Fodertillsatser används i djurfoder för att inverka positivt på foderråvarornas eller animalieprodukternas egenskaper, tillgodose djurens näringsbehov, inverka positivt på animalieproduktionen särskilt genom att påverka mag- och tarmfloran eller fodrets smältbarhet, blanda in näringsämnen i fodre...

Fodrets spårbarhet i livsmedelskedjan

Den nationella foderlagen 86/2008 och jord- och skogsbruksministeriets beslut (40/98 och 41/98) samt förordningar (712/2008 och 91/02) föreskriver om olika slag av faktorer i anslutning till verksamhetsutövning och varudeklarationer och förpackningspåskrifter för foder med vilka foderpartier kan...

Skadliga och förbjudna ämnen

Evira övervakar skadliga och förbjudna ämnen i samband med marknadsövervakningen av foder samt vid övervakningen av inhemsk tillverkning och import av foder. Övervakningen har karaktären av en kartläggning. Övervakningen utförs som såväl dokumentkontroller som fysiska kontroller. Via RASFF-system...

Förhandsanmälan om import

En aktör som för in till Finland utanför EU, Norge, Island eller Liechtenstein vegetabiliska foder som klassificeras som riskbenägna på grund av salmonella eller fiskmjöl måste göra en förhandsanmälan om importen till Evira. På basis av förhandsanmälan meddelar Evira anvisningar om provtagningen...

Godkända laboratorier

Enligt 25 § i foderlagen (FL) 86/2008 kan myndighetsproverna av foder undersökas antingen i ett för undersökning av myndighetsprov godkänt laboratorium eller i ett nationellt referenslaboratorium. Evira godkänner på ansökan de laboratorier som undersöker myndighetsprov (FL 27 §) och vid behov...

Nya godkännanden

Ett flertal nya godkännanden av fodertillsatser offentliggörs varje månad. Ändringarna i dem hör ofta samman med de godkända formerna av tillsatser och villkoren för användningen, såsom djurarter och högsta koncentrationer. Kommissionens genomförandeförordningar om godkännande av en fodertillsats...

Jordbrukare och husdjursproducenter

Foder inverkar på livsmedelssäkerheten och därför måste de vara säkra och spårbara. Ett foder är inte säkert om det har en negativ effekt på djurhälsan eller om ett animaliskt livsmedel inte är tryggt att använda som människoföda på grund av fodret. Kraven som ställs på foder gäller produktion,...

Kontaktuppgifter

Fodersäkerhet och -kvalitet Kontakt fodersektionen:   Frågor som gäller foder och/eller fodertillsyn: rehukyselyt(at)evira.fi Anmälningar som gäller importen av foder: rehutuonti(at)evira.fi Övriga anmälningar som gäller foder: rehu.ilmoitukset(at)evira.fi Begäran om exportcertifikat och frågor s...

National lagstiftning

Foderlag 86/2008 Ikraftträdelsetid: 1.3.2008 Ändringar: Lag om ändring av 13 § i foderlagen 790/2009 (1.11.2009) Lag om ändring av 23 § i foderlagen 1508/2009 (1.1.2010) Lag om ändring av foderlagen 34/2011 (1.2.2011) Lag om ändring av foderlagen 502/2014 (1.7.2014) Lag om ändring av 15 § i...

Lagstiftning

Syftet med EU:s lagstiftning och national lagstiftning är att bidra till att garantera livsmedelssäkerheten.. Förutom foderlagen och författningarna som utfärdats med stöd av den finns bestämmelser om foder också i lagen om djurskukdomar (55/1980), lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) och...

Marknadstillsyn

Marknadstillsynen innefattar tagandet av övervakningsprover och anslutande övervakningskontroll. Utöver laboratoriekontroller av foder slår man fast huruvida en anmälan om produkterna har gjorts till Evira, om varudeklarationer och utrymmen för foderförvaring är adekvata samt om produktreklamen ä...

Meddelanden

Fodersektionens meddelanden 2018 Kinesiskt hundgodis av kyckling analyserades vid Evira – inga anmärkningar på kvaliteten - 29.10.2018 Undvik import av foder från områden där afrikansk svinpest förekommer - 21.8.2018 Användningen av formaldehyd som fodertillsats vid behandling av salmonellakontam...

Statistiker och rapporter

Tillsynsrapporter Rapporter om förverkligandet av foderkontroll Årsrapporter av foderkontroll finns i avsnittet Presentation>Verksamhet>Tillsyn> Utvärdering och rapportering Rapporter om analysresultaten av kontrollproverna av foder (på finska) Livsmedelssäkerhetsverket publicerar på sina webbsid...

RASFF

Systemet för snabb varning för livsmedel och foder, RASFF Information om systemet för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed) finns på sidan Evira > Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Tillsyn >  RASFF-systemet .  

Tillsyn

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras fodersektion övervakar foderkvaliteten enligt foderlagen, lagen om djursjukdomar och biproduktförordningen till vissa delar samt den s.k. TSE-förordningen. Syftet med övervakningen är att se till att alla foder är säkra och lämpade för sitt användningsändamål och...

Tillverkning

Tillverkningen av foder för den inhemska marknaden och för export övervakas med hjälp av officiella prover av produktionen i överensstämmelse med den årliga riskbaserade tillsynsplan som utarbetats av Eviras foderkontroll. Foderföretagarna övervakas genom kontrollbesök Foderkontrollen övervakar...

Årsanmälningsblanketter

Foderföretagarnas årsanmälningar 2017 Anmälningsskyldighet: Foderlag 86/2008, 18 § Eviras fodersektions brev till foderföretagare ( Dnr 6843/0729/2017 ), pdf 16 kbyte Foderföretagare som har registrerar sig som tillverkare (också packare av foder) och/eller som importör/importör från den inre...