Forskning

Aflatoxin

Aflatoxin är ett mykotoxin dvs. en hälsovådlig förening som mögelsvampar producerar. Det är en stark och känd carcinogen dvs. ett cancerframkallande ämne. Aflatoxin utsöndras av många mögelsvamparter, av vilka de viktigaste är möglen i släktet Aspergillus . Aflatoxinerna B1, B2, G1 och G2 bildas ...

Sammandrag av de fiskundersökningar Evira utfört i vattendragen i influensområdet för Talvivaaragruvan och i referenssjöar

Bakgrund Den 12 november 2012 gav jord- och skogsbruksministeriet Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet RKTL (1.1.2015 Naturresursinstitutet), Livsmedelssäkerhetsverket Evira och NMT-centralen i Kajanaland i uppdrag att utarbeta en provfiske-, provtagnings- och analysplan för vattendragen i...

Avslutade

1. Forskning i livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet Mikrobiologisk livsmedelssäkerhet Hälsorisker av bakteriesmittor som sprids via livsmedel samt spårning av inhemska fall   Kampylobacter i livsmedelskedjan och i miljön Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) hos husdjur och...

Dissertationer

Dissertationer kan laddas ner vid menyn till vänster.

Riktlinjer för Eviras vetenskapliga forskning

Vetenskaplig forskning har samhällelig inverkan. Eviras vetenskapliga forskningsresultat används i riktlinjerna för livsmedelssäkerhet och djurvälfärd i samband med att utveckla lagstiftningsarbete och kontroll.

Hälsoservice för fisk- och kräftodlingar

Evira erbjuder en hälsoservice för fisk och kräftor. Servicen är frivillig och innefattar sjukdomsdiagnostik som inte ingår i de lagstadgade virus och BKD-undersökningarna, samt hälsovård i samarbete med lokala veterinärer. Evira ämnar att skola hälsovårdsveterinärer som kan tjäna fiskodlingarnas...

Vetenskaplig forskning

Eviras forskningsresultat utnyttjas vid inriktning av kontroller, beredning av regelverk samt utveckling av jordbruk och livsmedelsindustrin, och för att förbättra djurens välfärd.

Forskningssamarbetsavtal

Den vetenskapliga forskningen sker i samarbete med universitet, internationella forskningsinstitut och nationella sektorforskningsinstitut.

Hästar

Sjukdomar hos hästar År 2012 undersöktes 53 (101 år 2011) hästar och ponnyer patologisk-anatomiskt vid Evira. Den största delen av de här undersökningarna hänförde sig till utredningar av orsaken till kastning eller sjukdom hos små föl. År 2012 undersöktes 53 slemprover från näsborre för...

Undersökningar och projekt

I livsmedel kan förekomma varierande mängder skadliga ämnen som härstammar från råvarorna eller förpackningsmaterialen eller som bildas i samband med matlagningen. Evira undersöker och övervakar förekomsten av skadliga ämnen i livsmedel och deltar i EU i lagstiftningsarbetet som gäller främmande...

Projekt

Den vetenskapliga forskningen sker i samarbete med universitet, internationella forskningsinstitut och nationella sektorforskningsinstitut. I forskningen utnyttjas redan existerande internationella och nationella forskningsnätverk. Evira deltar också i nya forskningsnätverk som stöder Eviras...

Publikationer

Sökning av vetenskapliga publikationer och muntliga presentationer sker via menyn till vänster.  Ytterligare information om forskning ges av forskningsdirektören samt av cheferna för forskningsenheterna.

Pågående

1. Forskning i livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet Mikrobiologisk livsmedelssäkerhet Antibiotikaresistens och antibiotikarester på gårdar med nötboskap – effekter för miljö och hälsa (NAMI) Förekomst av och hållbarhet hos virus i livsmedelsproduktionskedjan och livsmedelsindustrins processe...

Åtgärdsprogram

Syftet för vetenskaplig forskning hos Evira är att utföra avancerad vetenskaplig forskning med anknytning till livsmedelssäkerhet, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa inom områden som följer verkets strategiska målsättningar. Samtidigt bemöts förändringar i verksamhetsmiljön med förebyggande...