Husdjur

Antikroppsundersökningar mot rabies

En bestämning av vaccin mot rabies krävs av djur som exporteras till vissa rabiesfria länder, vars importkrav förutsätter en antikroppsundersökning. Godkänd mängd antikroppar mot rabies innebär minst 0,5 IE per milliliter. Ett djur kan exporteras ifall provresultatet är 0,5 eller > 0,5 ifall de...

Hundar och katter – anvisningar för provtagning och försändelse

Evira utför olika undersökningar som hänför sig till hundars och katters hälsa och välmående. För att utreda orsaken till djurets symtom och sjukdom samt vid behov för att fastställa dödsorsaken kan djuret skickas för obduktion. Med djuret ska alltid följa en till alla delar ifylld remiss för...

Provtagning i fall av valpsjuka

Vid misstanke om valpsjuka tas ett epitel cellprov för att påvisa virus. Provet tas med vaddpinne från: ögats konjunktiva vaginan / preputium toncillerna från en hund som fått lugnande medel Hos epitelcellerna på provpinnen kan valpsjukevirus påvisas med RT-PCR-metoden. Provtagningspinnarna...

Undersökningar i fall av parasiter

Invärtes parasiter eller deras ägg undersöks ur avföringsprov från djur. Prover kan också skickas för identifiering av utvärtes parasiter. Utvärtes parasiter förpackas i en liten tät burk (ej direkt i ett kuvert, för att undvika hopklämning). Den mest vanliga undersökningen som utförs är bestämni...

Patologiska undersökningar av olika djurarter vid Eviras verksamhetsenheterna

Patologiska undersökningar av olika djurarter vid Eviras verksamhetsenheterna Prover för patologiska undersökningar ska skickas direkt till de verksamhetsenheterna som undersöker dem (se tabellen). I tabellen har det verksamhetsenheten dit proverna i första hand ska skickas markerats med fet stil...

Införsel av hundar kan medföra oväntade risker

Införsel av hundar kan medföra oväntade risker Under de senaste åren har det blivit vanligare att hundar rör sig inom Europa och att hundar tas med till Finland också från länder utanför Europa.Sällskapsdjurens allt fler resor, avels- och utställningsverksamhet samt hundar som tas till Finland fr...

Sällskapsdjursfoder innehållande biprodukter

Av de animaliska biprodukterna får endast kategori 3- biprodukter användas för utfodring av sällskapsdjur. Foder innehållande biprodukter ska ha tillverkats i en anläggning som tillverkar mat för sällskapsdjur och som Evira har godkänt i enlighet med biproduktförordningen. Godkännande och tillsyn...

Brucella canis

Brucellos hos hund Brucellos hos hund orsakas av bakterien Brucella canis . Hundar kan också smittas av vissa andra typer av brucella, B. abortus och B. suis . Veterinärer måste anmäla förekomsten av brucellos hos hund i enlighet med djursjukdomslagen och  jord- och skogsbruksministeriets...

Burfåglar

Burfåglars burar ska vara sådana att fåglarna kan se och höra vad som sker i utrymmet eller dess omgivning samt har möjlighet till socialt umgänge. Burfåglars burar ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av fågelart, fåglarnas aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning....

Frågor och svar om djur

Djurskydd och djurhållning Frågor och svar om djurskydd Frågor och svar om slakt Minneslista för dig som håller sommarhönor Minneslista för dig som håller sommarfår eller får som sällskapsdjur Rå mat för sällskapsdjur Djurhälsa och sjukdomar Frågor och svar om afrikansk svinpest (ASF) Frågor och...

Ryggradslösa djur

Golvet eller botten i ett förvaringsutrymme för ryggradslösa djur ska vara täckt med ett material som lämpar sig för djurarten. Vid behov ska det finnas så mycket av materialet att djuret kan gräva ner sig i det. Materialets fuktighet ska vara lämpligt för djurarten. I förvaringsutrymmet ska det...

Ekinokockos

Ekinokocker är dvärgbandmaskar som hör till släktet Echinococcus, vilkas livscykel inbegriper ett rovdjur som värddjur (vanligtvis ett hunddjur) och ett växtätande djur som lämpar sig som föda för värddjuret som mellanvärd. Dvärgbandmaskar förekommer nästan i hela världen med varierande täthet. L...

Ekinokockos

Ekinokocker är dvärgbandmaskar som hör till släktet Echinococcus, vilkas livscykel inbegriper ett rovdjur som värddjur (vanligtvis ett hunddjur) och ett växtätande djur som lämpar sig som föda för värddjuret som mellanvärd. Dvärgbandmaskar förekommer nästan i hela världen med varierande täthet. L...

Rabies eller vattuskräck

Rabies eller vattuskräck är en virussjukdom i det centrala nervsystemet som kan smitta alla däggdjur, även människan. Sjukdomen sprids vanligen genom bett från ett sjukt djur. De huvudsakliga smittspridarna är vilda rovdjur såsom räv, mårdhund, varg och grävling samt av husdjuren hund och katt. L...

Frågor och svar om MRSP

Staphylococcus pseudintermedius och MRSP Staphylococcus pseudintermedius är en bakterie som förekommer på hundars hud och slemhinnor. Bakterien förekommer mycket allmänt hos friska djur, men den kan också orsaka olika infektioner. Vanligast är att S. pseudintermedius orsakar olika hud- och...

Rå mat för sällskapsdjur

Rå mat för sällskapsdjur Under de senaste åren har antalet tillverkare av mat för sällskapsdjur ökat i Finland. Största delen av ökningen beror på att antalet tillverkare av rå mat har ökat. Nytt är också småskalig egen tillverkning till exempel i samband med en affär som säljer mat för...

Gnagare och kaniner

Förvaringsutrymmen för gnagare och kaniner ska vara sådana att djuren kan se och höra vad som sker i utrymmet eller dess omgivning samt har möjlighet till socialt umgänge. I förvaringsutrymmen för gnagare och kaniner ska det finnas lämpligt strö, såsom kådfri flis, hö, halm eller annat motsvarand...

Groddjur

Förvaringsutrymmen för groddjur ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av djurens art, aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning. Lock, luckor och andra motsvarande konstruktioner i terrarier för groddjur ska kunna tillslutas på behörigt sätt. Terrarier där giftiga elle...

Sällskaps-, hobby- och kelldjur

Med sällskaps-, hobby- och kelldjur avses hundar, katter och andra små djur som hålls till exempel som sällskap, för hobbyer, uppfödning och försäljning. I detta sammanhang anser man att också hästar hör till hobbydjuren. Till sällskaps-, hobby- och kelldjuren hör också myndigheternas...

Hundar och katter

Hållning, skötsel, behandling och hantering av hundar och kattter stadgas i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt lagen och förordningen om transport av djur. Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de djurskyddskrav som ställs på avlivning av produktionsdjur som hör till däggdjurs-...

Kräldjur

Förvaringsutrymmen för kräldjur ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av djurart, djurens aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning. Lock, luckor och andra motsvarande konstruktioner i terrarier för kräldjur ska kunna tillslutas på behörigt sätt. Terrarier där giftiga...