Husdjur

Djur som reser utan resenär eller om djurens antal är över 5 och reser med ägaren

Dessa krav gäller också införsel av hundar, katter och illrar till Finland från Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanen. Transporten (införsel/utförsel) av hundar, katter och illrar sker i kommersiellt syfte (se även...

Import av alpackor och lamadjur

Importvillkor för alpackor och lamadjur hittar du på webbsidan:  Inhägnade kameldjur och idisslare

Andra fåglar

Med andra fåglar avses fåglar som inte hålls i produktionssyfte. Andra fåglar delas in i hobbyfåglar för kommersiellt syfte (bl.a. fåglar till djurbutiker och zoon och brevduvor) och sällskapsfåglar som förflyttas med privatpersoner. Eviras anvisningar gällande införsel av andra fåglar finns på...

Export av hundar, katter och illrar till andra EU-länder, Norge och Schweiz

Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en resenär har med sig och som inte har avsetts att säljas eller överlämnas till en ny ägare. Om hundarnas, katternas och illrarnas totala antal är sex eller mera eller om de är avsedda att säljas eller överlåtas till en ny ägare efter utförseln,...

Antikroppsundersökningar mot rabies

En bestämning av vaccin mot rabies krävs av djur som exporteras till vissa rabiesfria länder, vars importkrav förutsätter en antikroppsundersökning. Godkänd mängd antikroppar mot rabies innebär minst 0,5 IE per milliliter. Ett djur kan exporteras ifall provresultatet är 0,5 eller > 0,5 ifall de...

Hundar och katter – anvisningar för provtagning och försändelse

Evira utför olika undersökningar som hänför sig till hundars och katters hälsa och välmående. För att utreda orsaken till djurets symtom och sjukdom samt vid behov för att fastställa dödsorsaken kan djuret skickas för obduktion. Med djuret ska alltid följa en till alla delar ifylld remiss för...

PASSET FÖR SÄLLSKAPSDJUR GÖR DET LÄTTARE ATT RESA MED DJUR

Sällskapsdjur behöver pass för resan. Passet för sällskapsdjur är obligatoriskt för hundar, katter och illrar vid transporter mellan EU-länder. Avsikten med passet är att visa att djuret går att identifiera och att djuret uppfyller de djurhälsovillkor som krävs vid transporter mellan medlemsstaterna.

Import av kaniner och gnagare (marsvin, råttor, möss, hamstrar, chinchillor, osv.) från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Vid import från EU:s område, Norge och Schweiz krävs inget importtillstånd och inte heller något annat veterinärintyg. Dessa bestämmelser gäller inte djur som importeras för att sedan säljas i Finland. När det gäller sällskapsdjur som ska säljas fås noggrannare information från Eviras enhet för...

Provtagning i fall av valpsjuka

Vid misstanke om valpsjuka tas ett epitel cellprov för att påvisa virus. Provet tas med vaddpinne från: ögats konjunktiva vaginan / preputium toncillerna från en hund som fått lugnande medel Hos epitelcellerna på provpinnen kan valpsjukevirus påvisas med RT-PCR-metoden. Provtagningspinnarna...

Export av hundar och katter till Malta

Här hittar du information om utförsel till Malta.

Export av hundar och katter till Storbritannien och Irland

Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en resenär har med sig och som inte är avsedda att säljas eller överlämnas till en ny ägare. Om hundarnas, katternas och illrarnas totala antal är sex eller mera eller om de är avsedda att säljas eller överlåtas till en ny ägare efter utförseln,...

Export av hundar och katter till Sverige

Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en resenär har med sig och som inte är avsedda att säljas eller överlämnas till en ny ägare. Om hundarnas, katternas och illrarnas totala antal är sex eller mera eller om de är avsedda att säljas eller överlåtas till en ny ägare efter utförseln,...

Undersökningar i fall av parasiter

Invärtes parasiter eller deras ägg undersöks ur avföringsprov från djur. Prover kan också skickas för identifiering av utvärtes parasiter. Utvärtes parasiter förpackas i en liten tät burk (ej direkt i ett kuvert, för att undvika hopklämning). Den mest vanliga undersökningen som utförs är bestämni...

Införsel och utförsel av levande djur, könsceller och embryon på den inre marknaden

Med handel på den inre marknaden avses alla förflyttningar av levande djur, sperma och embryon som sker från Finland till andra EU-länder, Norge eller Schweiz eller från dessa länder till Finland. Förflyttningar av levande djur, könsceller och embryon samt vissa andra produkter är förenade med ri...

Patologiska undersökningar av olika djurarter vid Eviras verksamhetsenheterna

Patologiska undersökningar av olika djurarter vid Eviras verksamhetsenheterna Prover för patologiska undersökningar ska skickas direkt till de verksamhetsenheterna som undersöker dem (se tabellen). I tabellen har det verksamhetsenheten dit proverna i första hand ska skickas markerats med fet stil...

Import av hundar, katter och illrar från EU-länder till Finland

Dessa krav gäller också införsel av hundar, katter och illrar till Finland från Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanen. Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en resenär har med sig och som inte har avsetts att...

Registrering av hjälporganisationer för hundar och katter på EU:s inre marknad som importörer

Evira har som uppgift att med stöd av 84 § i lagen om djursjukdomar (441/2013) leda tillsynen över djursjukdomar i Finland. Myndigheter som utövar tillsyn är utöver Evira också regionförvaltningsverken och kommunens tillsynsmyndigheter på det sätt som bestäms närmare i lagen om djursjukdomar. De...

Djur som förts in illegalt till Finland från EU, återsändning, avlivning ellet placering av djuren i karantän

enna anvisning gäller i regel också djur som har förts in illegalt från Norge, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanen till Finland. Illegal införsel Importkraven för djur måste uppfyllas till alla delar, annars är importen illegal. Den som importerar ett djur ...

Införsel av hundar kan medföra oväntade risker

Införsel av hundar kan medföra oväntade risker Under de senaste åren har det blivit vanligare att hundar rör sig inom Europa och att hundar tas med till Finland också från länder utanför Europa.Sällskapsdjurens allt fler resor, avels- och utställningsverksamhet samt hundar som tas till Finland fr...

Införsel av prydnadsfiskar från EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz till finland

En privatperson kan själv föra in prydnadsfiskar som är avsedda att användas som sällskapsdjur i landet utan importtillstånd eller andra veterinärintyg. Anvisningar om kommersiell import hittar du här:  Import av prydnadsfiskar från andra EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz till...

Import av reptiler från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Importtillstånd från Evira eller andra veterinärmedicinska intyg behövs inte i samband med import av sköldpaddor, groddjur och reptiler. Annan relevant lagstiftning Invasiva främmande arter I unionsområdet är det förbjudet att importera, sälja, odla, använda och sätta ut i naturen invasiva...

Export av hundar och katter till Norge

Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en resenär har med sig och som inte är avsedda att säljas eller överlämnas till en ny ägare. Om hundarnas, katternas och illrarnas totala antal är sex eller mera eller om de är avsedda att säljas eller överlåtas till en ny ägare efter utförseln,...

Import av hundar, katter och illrar för försäljning eller förmedling från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Registreringsplikt för aktörer som importerar hundar, katter, fretter och tamillrar En förening eller en person som importerar levande hundar, katter, fretter eller tamillrar till Finland från en annan medlemsstat för försäljning eller förmedling bör officiellt registrera sig som importör....

Import och export av djur samt handel på den inre marknaden

OBS! Om du och ditt sällskapsdjur är tvungna att lämna Förenta Staterna brådskande till följd av hurrikaner, ta kontakt med gränsveterinären: lentoasema@evira.fi . Importkraven på djur varierar enligt djurart och ursprungsland. Vanligtvis gäller andra importkrav vid import av djur från andra...

Import av sällskapsfåglar från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland och export av sällskapsfåglar från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz

I denna anvisning menas med införsel och utförsel förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater, Norge och Schweiz. Med sällskapsfåglar avses alla fågelarter som hålls som sällskapsdjur, frånsett fjäderfä, och som inte ska bli föremål för försäljning eller ägarbyte. Som fjäderfä...

Förflyttningar (import) av hobbyfjäderfän från EU-medlemsländer, Norge eller Schweiz till Finland

Denna anvisning gäller aktörer som förflyttar hobbyfjäderfän från EU-medlemsländer, Norge eller Schweiz till Finland. Förflyttningarna innebär att fåglar eller kläckägg rör sig mellan medlemsstater, Norge och Schweiz. Anvisningen gäller import av följande fjäderfäarter, deras dagsgamla kycklingar...

Import av hundvalpar, kattungar och illervalpar från EU-länder till Finland

Från 29.12.2014 en valp som är under 12 veckor gammal får inte vaccineras mot rabies utan valpen ska vara minst 12 veckor gammal på vaccinationsdagen. Om djuret av en eller annan orsak har som ungt blivit vaccinerad mot rabies före 12 veckors ålder skall djuret vaccineras på nytt före resan. Efte...

Import av hundvalpar, kattungar och illervalpar från bl.a. EES-, EFTA- och Schengen-länder till Finland

Dessa krav gäller införsel av hundar, katter och illrar till Finland från följande tredjeländer utanför EU: Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanen. Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en resenär har med sig och...

Frågor och svar om medicinering mot echinococcus eller bandmask

Dessa frågor gäller endast medicinering mot echinococcus eller bandmask. Djuret ska dessutom uppfylla de övriga kraven för införsel. Läkemedelsbehandling mot echinococcos krävs endast av hundar. Katter eller illrar behöver inte behandlas. 1. Jag har för avsikt att resa till Sverige med min hund....

Sällskapsdjursfoder innehållande biprodukter

Av de animaliska biprodukterna får endast kategori 3- biprodukter användas för utfodring av sällskapsdjur. Foder innehållande biprodukter ska ha tillverkats i en anläggning som tillverkar mat för sällskapsdjur och som Evira har godkänt i enlighet med biproduktförordningen. Godkännande och tillsyn...

Brucella canis

Brucellos hos hund Brucellos hos hund orsakas av bakterien Brucella canis . Hundar kan också smittas av vissa andra typer av brucella, B. abortus och B. suis . Veterinärer måste anmäla förekomsten av brucellos hos hund i enlighet med djursjukdomslagen och  jord- och skogsbruksministeriets...

Burfåglar

Burfåglars burar ska vara sådana att fåglarna kan se och höra vad som sker i utrymmet eller dess omgivning samt har möjlighet till socialt umgänge. Burfåglars burar ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av fågelart, fåglarnas aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning....

Ryggradslösa djur

Golvet eller botten i ett förvaringsutrymme för ryggradslösa djur ska vara täckt med ett material som lämpar sig för djurarten. Vid behov ska det finnas så mycket av materialet att djuret kan gräva ner sig i det. Materialets fuktighet ska vara lämpligt för djurarten. I förvaringsutrymmet ska det...

Frågor och svar om djur

Djurskydd och djurhållning Frågor och svar om djurskydd Frågor och svar om slakt Minneslista för dig som håller sommarhönor Minneslista för dig som håller sommarfår eller får som sällskapsdjur Rå mat för sällskapsdjur Djurhälsa och sjukdomar Frågor och svar om afrikansk svinpest (ASF) Frågor och...

Ekinokockos

Ekinokocker är dvärgbandmaskar som hör till släktet Echinococcus, vilkas livscykel inbegriper ett rovdjur som värddjur (vanligtvis ett hunddjur) och ett växtätande djur som lämpar sig som föda för värddjuret som mellanvärd. Dvärgbandmaskar förekommer nästan i hela världen med varierande täthet. L...

Ekinokockos

Ekinokocker är dvärgbandmaskar som hör till släktet Echinococcus, vilkas livscykel inbegriper ett rovdjur som värddjur (vanligtvis ett hunddjur) och ett växtätande djur som lämpar sig som föda för värddjuret som mellanvärd. Dvärgbandmaskar förekommer nästan i hela världen med varierande täthet. L...

Rabies eller vattuskräck

Rabies eller vattuskräck är en virussjukdom i det centrala nervsystemet som kan smitta alla däggdjur, även människan. Sjukdomen sprids vanligen genom bett från ett sjukt djur. De huvudsakliga smittspridarna är vilda rovdjur såsom räv, mårdhund, varg och grävling samt av husdjuren hund och katt. L...

Införda hundar kan utgöra en risk

Det är vår gemensamma uppgift att förbättra förhållandena för hemlösa hundar. Att hjälpa djuren på ort och ställe är det effektivaste, tryggaste och riskfriaste sättet att hjälpa. Adoption av strykarhundar från utlandet till Finland är helt laglig verksamhet, om man bara följer Livsmedelssäkerhet...

Handeln med hästdjur (häst, åsna, mulåsna) mellan EU-länder, Norge och Schweiz

I denna anvisning avses med export förflyttningar av djur från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz. Med import avses förflyttningar av djur från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland. 1. Godkända import- och exportländer Hästdjur får exporteras från Finland till samtliga EU-länder,...

Fjäderfä

Införsel, produktionfjäderfä Införsel, hobbyfjäderfä Utförsel, produktionfjäderfä

Frågor och svar om MRSP

Staphylococcus pseudintermedius och MRSP Staphylococcus pseudintermedius är en bakterie som förekommer på hundars hud och slemhinnor. Bakterien förekommer mycket allmänt hos friska djur, men den kan också orsaka olika infektioner. Vanligast är att S. pseudintermedius orsakar olika hud- och...

Rå mat för sällskapsdjur

Rå mat för sällskapsdjur Under de senaste åren har antalet tillverkare av mat för sällskapsdjur ökat i Finland. Största delen av ökningen beror på att antalet tillverkare av rå mat har ökat. Nytt är också småskalig egen tillverkning till exempel i samband med en affär som säljer mat för...

Gnagare och kaniner

Förvaringsutrymmen för gnagare och kaniner ska vara sådana att djuren kan se och höra vad som sker i utrymmet eller dess omgivning samt har möjlighet till socialt umgänge. I förvaringsutrymmen för gnagare och kaniner ska det finnas lämpligt strö, såsom kådfri flis, hö, halm eller annat motsvarand...

Groddjur

Förvaringsutrymmen för groddjur ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av djurens art, aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning. Lock, luckor och andra motsvarande konstruktioner i terrarier för groddjur ska kunna tillslutas på behörigt sätt. Terrarier där giftiga elle...

Sällskaps-, hobby- och kelldjur

Med sällskaps-, hobby- och kelldjur avses hundar, katter och andra små djur som hålls till exempel som sällskap, för hobbyer, uppfödning och försäljning. I detta sammanhang anser man att också hästar hör till hobbydjuren. Till sällskaps-, hobby- och kelldjuren hör också myndigheternas...

Hundar och katter

Hållning, skötsel, behandling och hantering av hundar och kattter stadgas i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt lagen och förordningen om transport av djur. Jord- och skogsbruksministeriets beslut om de djurskyddskrav som ställs på avlivning av produktionsdjur som hör till däggdjurs-...

Hundar, katter och illrar

Vid förflyttning av sällskapsdjur mellan EU-länder ska vissa djurhälsovillkor tillämpas. Dessa villkor tillämpas i nuläget i enlighet med den gällande så kallade förordningen om sällskapsdjur (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013). Definitioner Syftet med förflyttning av...

Kräldjur

Förvaringsutrymmen för kräldjur ska vara tillräckligt rymliga med beaktande av djurart, djurens aktivitet, storlek, ålder och kön samt antal och könsfördelning. Lock, luckor och andra motsvarande konstruktioner i terrarier för kräldjur ska kunna tillslutas på behörigt sätt. Terrarier där giftiga...