Införsel

Ankomstanmälan vid handel på den inre marknaden

Fiskmjölpartier som levereras till Finland från den inre marknaden skall undersökas för förbjudet animaliskt protein. På grund av detta skall förhandsanmälan göras om fiskmjölpartiet till Evira före ankomsten av partiet i Finland. Anmälan kan göras med vidstående blankett (ankomstanmälan)....

Anmälan om genetisk modifiering av foder

I fråga om de foder för produktionsdjur som innehåller soja, majs, raps eller ris eller av dessa framställda foder ska Evira för vart och ett importparti underrättas om huruvida partiet innehåller genetiskt modifierat material. Om fodret inte hör till särskilt riskbenägna foder (= uppgift i...

Införselundersökningar av hästar

I samband med införsel av hästar krävs antikroppsundersökningar mot träskfeber (infectious anemia) samt beskällaresjuka (dourine) och rots (malleus) som görs i laboratotierna för djursjukdomsvirologi- och bakteriologi i Evira. Djursjukdomsvirologi gör också antikroppsbestämningar och virusisoleri...

Salmonellaundersökningar av importfoder

Solrosfrön och fröblandningar som man kan mata vilda fåglar med får inte innehålla salmonella, levande skadeinsekter eller flyghavre.

Handel på den inre marknaden och import

Innan en foderföretagare börjar leverera foder till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller importera foder från länder utanför Europeiska unionen ska företagaren registrera sig hos Evira i enlighet med foderhygienförordningen. Foderföretagaren ska också bekanta sig med de...

Handel på den inre marknaden och import

Tillsyn över handel på den inre marknaden och import Handel på den inre marknaden Eviras fodersektion övervakar kvaliteten på foder som levereras till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen genom att ta prover av fodret antingen innan det släpps ut på marknaden eller som...

Förhandsanmälan om import

En aktör som för in till Finland utanför EU, Norge, Island eller Liechtenstein vegetabiliska foder som klassificeras som riskbenägna på grund av salmonella eller fiskmjöl måste göra en förhandsanmälan om importen till Evira. På basis av förhandsanmälan meddelar Evira anvisningar om provtagningen...