Införsel

Ankomstanmälan vid handel på den inre marknaden

Fiskmjölpartier som levereras till Finland från den inre marknaden skall undersökas för förbjudet animaliskt protein. På grund av detta skall förhandsanmälan göras om fiskmjölpartiet till Evira före ankomsten av partiet i Finland. Anmälan kan göras med vidstående blankett (ankomstanmälan)....

Anmälan om genetisk modifiering av foder

I fråga om de foder för produktionsdjur som innehåller soja, majs, raps eller ris eller av dessa framställda foder ska Evira för vart och ett importparti underrättas om huruvida partiet innehåller genetiskt modifierat material. Om fodret inte hör till särskilt riskbenägna foder (= uppgift i...

Blanketter och anvisningar för import av växter, växtprodukter och virke

Möjligheterna för resenärer att ta med sig växter från resor har skärpts. Införseln av växter från resor begränsas för att växtskadegörare inte ska spridas från det ena landet till det andra. Kontrollera Eviras anvisningar före din resa.

Blanketter och anvisningar för förpackningsmaterial av trä

  På denna sida hittar du blanketter och anvisningar gällande förpackningsmaterial av trä. Blanketter Nr   176575 Ansökan om märkningsrätt för förpackningsmaterial av trä enligt standarden ISPM 15  (doc 71 kb) 227653 Anmälan om rätt att använda märkning enligt standarden ISPM 15 på förpackiningsm...

Blanketter och anvisningar av växter och växtprodukter för den inre marknaden

På denna sida hittar du Eviras anvisningar och blanketter som gäller handeln med växter och växtprodukter på den inre marknaden. Blanketter Nummer   176556 Anmälan om potatisimport  (EU länderna) (rtf, 96 kb) Anvisningar Nr Datum   14603 10.2.2011 Kvalitetskrav på plantskoleväxter (pdf 90 kb)...

Rätt att använda växtpass och plantintyg

Ett företag som använder växtpass eller plantintyg beviljas rätt att använda dessa i samband med att det införs i växtskyddsregistret eller i efterhand på särskild ansökan. Rätt att använda växtpass krävs om man säljer plantor av växtarter som förutsätter växtpass till professionell fortsatt odli...

Övervakning av den inre marknaden av växter och växtprodukter

Handeln med växter och växtprodukter på den inre marknaden övervakas genom inspektioner som görs i plantbutiker och grossistföretag som säljer trädgårdsprodukter. Inspektionerna utförs av växtinspektörer vid Evira och NTM-centralerna. I inspektionerna söks efter farliga växtsjukdomar och skadedju...

EU:S INRE MARKNAD INOM FÖRPACKNINGSMATERIAL AV TRÄ

På den inre marknaden i EU har i allmänhet inga krav beträffande växthälsa ställts på förpackningsmaterial av trä. Ett undantag utgörs av förpackningsmaterial som importeras från Portugal till de övriga EU-länderna. Detta förpackningsmaterial måste uppfylla kraven enligt standarden ISPM 15.Orsake...

IMPORT OCH EXPORT AV JORD OCH VÄXTUNDERLAG

Vid import av jordmaterial eller växtunderlag från länder utanför EU eller export av dem till länder utanför EU ska man ta i beaktande de krav som ställs i lagstiftningen gällande växtsundhet och lagstiftningen om gödselfabrikat. Krav gällande växtsundhet i samband med import Krav gällande...

Import av förpackningsmaterial av trä från länder utanför EU

Förpackningsmaterial av trä som importeras från länder utanför EU ska vara tillverkat av avbarkat trä samt behandlat och märkt enligt standarden ISPM 15. Kraven enligt standarden gäller alla förpackningsmaterial av trä: pallar, lådor, ramverk, stöttor etc.   MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS...

EU:s inre marknad inom förpackningsmaterial av trä

På EU:s inre marknad finns i allmänhet inga växtskyddskrav för förpackningsmaterial av trä, med undantag av Portugal. Träförpackningsmaterial som importeras från Portugal måste uppfylla kraven i standarden ISPM 15. Mer information hittar du under Införsel och utförsel > Förpackningsmaterial av tr...

Import av plantmaterial av trädgårdsväxter

För alla plantor av trädgårdsväxter och annat förökningsmaterial som importeras från länder utanför EU krävs ett sundhetscertifikat, och importören ska vara införd i Eviras växtskyddsregister. Försändelserna kontrolleras vid import till Finland. Förutom farliga växtskadegörare får inte andra...

Krav på växters sundhet av utsäde

Det får inte förekomma farliga växtsjukdomar eller skadedjur i utsäde som saluförs. Utsäde av bestämda växtarter ska ha ett växtpass när de saluförs på den inre marknaden i EU. Utsäde av följande växtarter ska ha ett växtpass: Bestämda lökar: Allium ascalonicum, Allium cepa och Allium schoenopras...

Import och export av potatis

Potatisen har många farliga växtsjukdomar och skadedjur som man vill hindra från att spridas från ett land till ett annat .Till dessa farliga växtförstörare hör till exempel ljus ringröta, mörk ringröta, potatisnematoder och koloradoskalbaggen. På grund av risken för växtförstörare har man ställt...

Information till privatpersoner – import av växter från EU-länder

På denna sida hittar du information om växter och växtprodukter som en privatperson får importera för eget bruk. I allmänhet får en privat person fritt importera för eget bruk rimliga mängder växter och växtprodukter från EU-länder. Vissa växter har dock begränsningar även inom EU, så att...

Import och export av växter och vegetabiliskt ursprung

Många farliga växtsjukdomar och skadedjur sprider sig via växter. Av denna orsak har man ställt upp olika krav på import och export av växter och produkter av vegetabiliskt ursprung. På de här sidorna hittar du information om sundhetskrav gällande växter vid import från länder utanför EU och expo...

Införselundersökningar av hästar

I samband med införsel av hästar krävs antikroppsundersökningar mot träskfeber (infectious anemia) samt beskällaresjuka (dourine) och rots (malleus) som görs i laboratotierna för djursjukdomsvirologi- och bakteriologi i Evira. Djursjukdomsvirologi gör också antikroppsbestämningar och virusisoleri...

Import av snittblommor och krukväxter

I snittblommor och krukväxter som importeras får inte förekomma farliga växtsjukdomar eller skadedjur. För alla krukväxter som importeras från länder utanför EU krävs ett sundhetscertifikat. I fråga om snittblommor krävs sundhetscertifikat endast för vissa växtarter. För följande snittblommor som...

Import och export av virke

Många skogssjukdomar och -skadedjur sprids via virke. På grund av detta ska man inom virkeshandeln med länder utanför EU iaktta de krav som lagar och förordningar gällande växthälsa ställer. På de här sidorna hittar du information om växthälsa i fråga om virke vid import och export. Inom EU är...

Försäljning av växter och växtprodukter

Försäljning av växter och växtprodukter På dessa sidor hittar du information om försäljning av växter och växtprodukter på EU:s inre marknad. Växter som uppfyller de krav på växthälsa, kvalitet och märkningar som ställs i lagstiftningen får fritt säljas på EU-området, dock med beaktande av de...

IMPORT AV JORDMATERIAL OCH VÄXTUNDERLAG FRÅN LÄNDER UTANFÖR EU

Många farliga växtförstörare som till exempel potatisnematoden sprider sig via jordmaterial. På grund av detta är import av jordmaterial och växtunderlag som innehåller jordmaterial eller andra organiska ämnen förbjuden från de flesta länder utanför EU. Importförbudet gäller inte ren torv och int...

Sundhetskrav på växter vid import av utsäde från länder utanför EU

Av bestämda slag av utsäde krävs sundhetscertifikat och inspektion i samband med import från länder utanför EU. För en del utsäde gäller kravet bestämda länder. Syftet med kravet är att förhindra att växtsjukdomar och skadedjur sprids via utsäde. En importör av utsäde som kräver sundhetscertifika...

Import och export av förpackningsmaterial av trä

Skadegörare som är farliga för skogen kan spridas via förpackningsmaterial av trä. Märkningen ISPM 15 anger att lastpallar som används i internationell handel har värmebehandlats.

Salmonellaundersökningar av importfoder

Solrosfrön och fröblandningar som man kan mata vilda fåglar med får inte innehålla salmonella, levande skadeinsekter eller flyghavre.

Lagstiftningen om försäljningen av växter och växtprodukter

I EU regleras försäljning av växter och växtprodukter i lagstiftningen om växthälsa . I försäljningen av plantmaterial följs dessutom bestämmelser om plantmaterial.  

Plantmaterial av trädgårdsväxter

Amaryllislökarna importeras till Finland från Sydafrika, Nya Zeeland och Peru redan på hösten. Evira kontrollerar blomlökarnas sundhet och kvalitet.

Import av växter från länder utanför EU

Importkrav och begränsningar har fastställts för växter som importeras till Finland från länder utanför EU i syfte att förhindra att växtsjukdomar och skadedjur sprider sig i anslutning till försändelserna. Kraven varierar beroende på växtart, produkt och ursprungsland. Det råder importförbud för...

Import och export av utsäde

Vid import av utsäde från länder utanför EU och export till länder utanför EU bör man beakta fordringarna i lagen om skydd för växters sundhet och i lagen om handel med utsäde. Vid import gäller växtsundhetskraven för utsäde av vissa växtarter, antingen vid import från alla länder utanför EU elle...

Införsel och utförsel av frukter, bär och grönsaker

Många växtsjukdomar och skadedjur sprider sig via frukt- och grönsakspartier. Av den här orsaken har man ställt upp olika krav på import och export av frukt och grönsaker. På de här sidorna hittar du information om sundhetskrav gällande frukt och grönsaker vid import från länder utanför EU och...

Import av barrträ från Ryssland

Krav på sundhetscertifikat gäller för barrträ som importeras från Ryssland. Importören ska vara införd i Eviras växtskyddsregister. En inspektion av försändelsernas dokument förs i tullen. För en del av försändelserna görs också en fysisk växtinspektion. Tullen hänvisar försändelsen vid behov til...

Import av frukter, bär och grönsaker från länder utanför EU

På denna sida hittar du information om sundhetskrav gällande frukt, bär och grönsaker som importeras från länder utanför EU. Information om övriga krav i samband med saluförande av grönsaker hittar du under livsmedelssidorna . Syftet med inspektionerna av växthälsa och importkraven är att förhind...

Import av virke från länder utanför EU

Det är tillåtet att föra in till Finland virke som uppfyller importkraven från länder utanför EU. Importkraven är beroende av trädslaget, virkesslaget och ursprungsområdet. Försändelser som förs in i landet får inte innehålla farliga växtsjukdomar eller skadedjur. Krav på sundhetscertifikat gälle...

IMPORT AV POTATIS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EU

Import av potatis från länder utanför EU är förbjuden till största delen. Det är dock tillåtet att importera både sättpotatis och matpotatis från Schweiz. Vidare är det också tillåtet att importera matpotatis från Algeriet, Egypten, Israel, Libyen, Marocko, Syrien, Schweiz, Tunisien och Turkiet....

Import av utsäde från länder utanför EU

Vid import av utsäde från länder utanför EU bör man beakta importfordringarna i såväl lagen om handel med utsäde som lagen om skydd för växters sundhet. MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS Anmälan om verksamhet i samband med marknadsföring, import och export av utsäde   Anvisningar till importörer o...

Avgifter

Information om avgifter hittar du under: Om Evira > Tjänster > Eviras prislista .  

Avgifter

Information om avgifter hittar du under: Om Evira > Tjänster > Eviras prislista . 

Certifierade plantor

Certifierade plantor produceras i enlighet med en certifierad produktionsmetod. Målet är ett plantmaterial fritt från växtskadegörare. Produktionen kontrolleras och testas för att säkerställa plantornas renhet. Information om certifierad plantproduktion: Odling och produktion > Plantor av...

Handel på den inre marknaden och import

Innan en foderföretagare börjar leverera foder till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller importera foder från länder utanför Europeiska unionen ska företagaren registrera sig hos Evira i enlighet med foderhygienförordningen. Foderföretagaren ska också bekanta sig med de...

Handel på den inre marknaden och import

Tillsyn över handel på den inre marknaden och import Handel på den inre marknaden Eviras fodersektion övervakar kvaliteten på foder som levereras till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen genom att ta prover av fodret antingen innan det släpps ut på marknaden eller som...

Etiketten för plantor

Inom detaljhandeln med plantor av trädgårdsväxter används så kallade etiketter. Etiketten ersätter växtpasset inom detaljhandeln och ger detaljhandelskunden de viktigaste uppgifterna om växten. Etiketten är en lapp, spjäla, dekal eller motsvarande som har fästs på växten. Etiketten innehåller...

Undantagslov för forskningsändamål

Farliga växtsjukdomar eller skadedjur får inte transporteras inom EU-området, och växterna ska uppfylla kraven i lagstiftningen, t.ex. kraven på skyddsområden. Evira kan dock utfärda ett undantagslov för vetenskaplig forskning, försöksändamål eller arbete med val av sort om det inte orsakar risk...

Frågor och svar

1. Varför måste en plantbutik finnas i växtskyddsregistret? Plantbutikerna måste finnas i växtskyddsregistret eftersom i de flesta plantbutiker säljs växter som förknippas med registreringsskyldighet. Registreringsskyldigheten anknyter till värdväxter till farliga växtskadegörare, till exempel...

Frågor och svar

På denna sida hittar du svar på ofta ställda frågor om import av växter och växtprodukter från länder utanför EU. 1. Vilka växter får man föra in i Finland? Det är tillåtet att föra in till Finland från länder utanför EU växter och växtprodukter som inte omfattas av importförbud. Varor som...

Tillåtna importplatser för produkter som kräver växtsundhetscertifikat

Produkter för vilka krävs sundhetscertifikat får föras in i Finland via följande importplatser:   Hamnar: Björneborg, Brahestad, Fredrikshamn, Helsingfors, Jakobstad, Karleby, Kaskö, Kemi, Kotka, Raumo, Uleåborg och Åbo Flygplatser: Helsingfors-Vanda, Tammerfors och Åbo Övergångsställen vid...

Importförbud för växtarter

Det råder importförbud för vissa växtarter som kommer från länder utanför EU: Importförbudet kan gälla bestämda länder eller alla länder utanför EU. Du hittar en förteckning över importförbud till höger på sidan under Blanketter och anvisningar.      

Information för privatpersoner

Från början av 2018 måste resenärer ha ett sundhetscertifikat som getts av en myndighet för att kunna ta med sig plantskole- och krukväxter från europeiska länder som inte hör till EU. Kolla i de förnyade anvisningarna till privatpersoner om införsel av växter, vilka växter det är tillåtet att ta med sig i små mängder utan sundhetscertifikat.

Produktspecifika krav för växter

  De produktspecifika kraven hittar du här:   MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS Frukt och grönsaker Potatis Utsäde Virke Spannmål

UndantagsLOV för importerade växter och växtprodukter

Evira kan bevilja undantag från importkraven gällande växter och växtprodukter, om de importeras för vetenskaplig forskning, provändamål eller val av sort. Beviljandet av undantagslov förutsätter att importen inte förorsakar risk för att farliga växtskadgörare sprids i Finland. För beviljande...

Förhandsanmälan om import

En aktör som för in till Finland utanför EU, Norge, Island eller Liechtenstein vegetabiliska foder som klassificeras som riskbenägna på grund av salmonella eller fiskmjöl måste göra en förhandsanmälan om importen till Evira. På basis av förhandsanmälan meddelar Evira anvisningar om provtagningen...

Genetiskt modifierade orangefärgade petunior

Våren 2017 drog Evira bort från marknaden petuniafrön och -plantor, vilkas orange blomfärg hade åstadkommits genom genteknik. Genetiskt modifierade (GM) petuniasorter har inte godkänts för odling i EU. I Eviras undersökningar kunde ett parti petuniafrön (African Sunset) och följande petuniasorter...

Genetiskt modifierade växtprodukter (gm)

Eviras övervakning av genetiskt modifierade produkter omfattar övervakningen av genetiskt modifierat utsäde, genetiskt modifierat foder, genetiskt modifierade livsmedel, genetiskt modifierade växter, snittblommor (nejlika) samt övervakningen av GMO-fältförsök. Endast en genetiskt modifierad...

GM-petuniasorter

Uppdaterat 13.4.2018 African Sunset Amore Mio (Damormio, Amore Campino Cherry) Bingo Mandarin (Pegasus Orange, Perfectunia Orange) Bingo Orange (Pegasus Table Orange, Wespebio) Bonnie Orange (Starlet Orange, KLEPH13239) Bonnie Orange 15 (KLEPH13240) Bonnie Red 14 (Starlet Red, KLEPH14255) Capella...

Snittblommor samt kruk- och gruppväxter

De snittblommor samt kruk- och gruppväxter som säljs ska vara fria från farliga växtsjukdomar och skadedjur så att växtskadegörare inte sprider sig med dem. Växtskadegörare som förekommer i dessa växter är till exempel bomullsmjöllus, minerarfluga och flera virus.    Information om farliga...

Registrering i växtinspektionsregistret

Marknadsförare av plantor av trädgårdsväxter och potatis måste finnas antecknade i Eviras växtskyddsregister (ingår i växtinspektionsregistret). Mer information om registreringen hittar du under Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Övervakning > Växtskydds- och plantmaterialregis...

Importinspektioner på växter

Produkter för vilka det krävs sundhetscertifikat inspekteras då de förs in i landet, innan mottagaren får dem till sitt förfogande. För ordnande av en fytosanitär gränskontroll, ska Importören meddela växtinspektören på Evira eller NTM-centralen som svarar för området om införseltid i tillräcklig...

Kontaktuppgifter

Eviras enhet för växthälsa ger råd i frågor som handlar om import av växter. Importinspektioner utförs av växtinspektörerna på Evira och NTM-centralerna .  

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter av Eviras enhet för växthälsa och NTM-centralernas växtinspektörer

Krav på plantmaterialets sundhet

I plantmaterialet får inte förekomma farliga växtsjukdomar eller skadedjur. Växtskadegörare som förekommer i trädgårdsväxter på friland är till exempel päronpest, plötslig ekdöd samt rödröta. Växtskadegörare som förekommer i växthusväxter är till exempel bomullsmjöllus samt flera virus. Informati...

Kvalitetskrav på plantmaterial

Både de plantor som säljs för professionell fortsatt odling och de som säljs till konsumenter måste uppfylla de kvalitetskrav som ställs i lagen om plantmaterial. Kraven är följande: Partiets homogenitet, typisk för växtarten och -sorten. Plantorna är normalt utvecklade med beaktande av art- och...

Växtpass och plantintyg

Växtpass används för plantmaterial av vissa växtarter. De växtarter som enligt bestämmelserna måste förses med växtpass är värdväxter till farliga växtsjukdomar och skadedjur.Växtpass används huvudsakligen då plantmaterial säljs för professionell fortsatt odling. För vissa växtarter krävs växtpas...

Skyddade zoner

Kraven på växter som införs till EU:s skyddade zoner är striktare än de allmänna EU-bestämmelserna. I EU utgör Finland en skyddad zon för bomullsmjöllus, päronpest, bronsfläckvirus på tomat, rhizomania på sockerbetor, nekrosfläckvirus på balsamin, koloradoskalbagge och vit potatiscystnematod. De...

Virke

På den inre marknaden i EU har vissa krav gällande växtsundhet ställts på marknadsföring av virke. Företag som marknadsför barrträ (Coniferales) eller virke som hör till platan- eller kastanjesläktena (Platanus, Castanea) inom EU:s område ska registrera sig i Eviras växtskyddsregister. Krav på...

Växtinspektionsregistren

En importör av produkter som kräver sundhetscertifikat ska vara införd i Eviras växtskyddsregister (ingår i växtinspektionsregistren). Du hittar mer information om registrering under Odling och produktion>Växtsjukdomar och skadedjur>Tillsyn>Växtinspektionsregistren.  

Växtsundhetscertifikat

Sundhetscertifikatet är ett certifikat som beviljas av växtsundhetsmyndigheten i exportlandet. I certifikatet intygas att växterna har inspekterats och att de är rena från farliga växtsjukdomar och skadedjur och att de också i övrigt uppfyller mottagarlandets krav. Vid import till Finland från...