Införsel

Djur som reser utan resenär eller om djurens antal är över 5 och reser med ägaren

Dessa krav gäller också införsel av hundar, katter och illrar till Finland från Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanen. Transporten (införsel/utförsel) av hundar, katter och illrar sker i kommersiellt syfte (se även...

Import av inhägnade idisslare och kameldjur som hålls som husdjur (bl.a. lamadjur, alpackor, kameler, myskoxar, snögetter) från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Denna anvisning gäller alla aktörer som importerar inhägnade idisslare och kameldjur som hålls som husdjur som avses i denna anvisning från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland. Med import avses förflyttningar av djur från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland. Denna anvisning gäller...

Import av alpackor och lamadjur

Importvillkor för alpackor och lamadjur hittar du på webbsidan:  Inhägnade kameldjur och idisslare

Andra fåglar

Med andra fåglar avses fåglar som inte hålls i produktionssyfte. Andra fåglar delas in i hobbyfåglar för kommersiellt syfte (bl.a. fåglar till djurbutiker och zoon och brevduvor) och sällskapsfåglar som förflyttas med privatpersoner. Eviras anvisningar gällande införsel av andra fåglar finns på...

Förflyttningar av karpar och guldfiskar från andra EU-medlemsstater, Norge och Schweiz till Finland

Denna anvisning är avsedd för aktörer som från EU-länder, Norge eller Schweiz förflyttar (importerar) karpar eller guldfiskar till Finland för vattenbruksändamål eller till sådana utrymmen för prydnadsfiskar som har direkt vattenkontakt till naturliga vatten. Prydnadsfiskar betraktas i detta...

Import av andra fåglar från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland

Denna anvisning gäller inte sällskapsfåglar, fjäderfä eller vilda fåglar som Evira har meddelat särskilda anvisningar om. Anvisningarna samt närmare importkrav för dessa fåglar finns på Eviras webbplats. Med andra fåglar avses andra än sällskapsfåglar, fjäderfä (bl.a. vaktlar) eller vilda fåglar....

Ankomstanmälan vid handel på den inre marknaden

Fiskmjölpartier som levereras till Finland från den inre marknaden skall undersökas för förbjudet animaliskt protein. På grund av detta skall förhandsanmälan göras om fiskmjölpartiet till Evira före ankomsten av partiet i Finland. Anmälan kan göras med vidstående blankett (ankomstanmälan)....

Anmälan om genetisk modifiering av foder

I fråga om de foder för produktionsdjur som innehåller soja, majs, raps eller ris eller av dessa framställda foder ska Evira för vart och ett importparti underrättas om huruvida partiet innehåller genetiskt modifierat material. Om fodret inte hör till särskilt riskbenägna foder (= uppgift i...

PASSET FÖR SÄLLSKAPSDJUR GÖR DET LÄTTARE ATT RESA MED DJUR

Sällskapsdjur behöver pass för resan. Passet för sällskapsdjur är obligatoriskt för hundar, katter och illrar vid transporter mellan EU-länder. Avsikten med passet är att visa att djuret går att identifiera och att djuret uppfyller de djurhälsovillkor som krävs vid transporter mellan medlemsstaterna.

Import av kaniner och gnagare (marsvin, råttor, möss, hamstrar, chinchillor, osv.) från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Vid import från EU:s område, Norge och Schweiz krävs inget importtillstånd och inte heller något annat veterinärintyg. Dessa bestämmelser gäller inte djur som importeras för att sedan säljas i Finland. När det gäller sällskapsdjur som ska säljas fås noggrannare information från Eviras enhet för...

Införselundersökningar av hästar

I samband med införsel av hästar krävs antikroppsundersökningar mot träskfeber (infectious anemia) samt beskällaresjuka (dourine) och rots (malleus) som görs i laboratotierna för djursjukdomsvirologi- och bakteriologi i Evira. Djursjukdomsvirologi gör också antikroppsbestämningar och virusisoleri...

Införsel och utförsel av levande djur, könsceller och embryon på den inre marknaden

Med handel på den inre marknaden avses alla förflyttningar av levande djur, sperma och embryon som sker från Finland till andra EU-länder, Norge eller Schweiz eller från dessa länder till Finland. Förflyttningar av levande djur, könsceller och embryon samt vissa andra produkter är förenade med ri...

Import av hundar, katter och illrar från EU-länder till Finland

Dessa krav gäller också införsel av hundar, katter och illrar till Finland från Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanen. Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en resenär har med sig och som inte har avsetts att...

Registrering av hjälporganisationer för hundar och katter på EU:s inre marknad som importörer

Evira har som uppgift att med stöd av 84 § i lagen om djursjukdomar (441/2013) leda tillsynen över djursjukdomar i Finland. Myndigheter som utövar tillsyn är utöver Evira också regionförvaltningsverken och kommunens tillsynsmyndigheter på det sätt som bestäms närmare i lagen om djursjukdomar. De...

Djur som förts in illegalt till Finland från EU, återsändning, avlivning ellet placering av djuren i karantän

enna anvisning gäller i regel också djur som har förts in illegalt från Norge, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanen till Finland. Illegal införsel Importkraven för djur måste uppfyllas till alla delar, annars är importen illegal. Den som importerar ett djur ...

Instruktion om införsel av levande djur som är känsliga för bluetongue från eller genom områden som är underställa restriktioner på grund av sjukdomen bluetongue

Instruktionen gäller alla djurarter som kan insjukna i sjukdomen bluetongue. Sådana djurarter är bl.a. nötdjur, får, get, lama, alpacka, vildren. Instruktionen gäller införsel från andra medlemsstater i EU, Norge och Schweiz. Om införsel från länder utanför EU ges separata anvisningar från fall...

import av får och getter från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Denna anvisning gäller aktörer som importerar får och getter som avses i denna anvisning från EU-länder, Norge eller Schweiz. Med import avses förflyttningar av djur. 1. Registrering som importör av får/getter vid Evira (Lag om djursjukdomar 441/2013, DSL, 60 §) Varje aktör måste registrera sig i...

Införsel av prydnadsfiskar från EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz till finland

En privatperson kan själv föra in prydnadsfiskar som är avsedda att användas som sällskapsdjur i landet utan importtillstånd eller andra veterinärintyg. Anvisningar om kommersiell import hittar du här:  Import av prydnadsfiskar från andra EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz till...

Import av reptiler från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Importtillstånd från Evira eller andra veterinärmedicinska intyg behövs inte i samband med import av sköldpaddor, groddjur och reptiler. Annan relevant lagstiftning Invasiva främmande arter I unionsområdet är det förbjudet att importera, sälja, odla, använda och sätta ut i naturen invasiva...

Import av sperma från hästdjur från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Denna anvisning gäller alla aktörer som importerar sperma från hästdjur som avses i denna anvisning från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland. Med import avses förflyttningar av djur från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland. 1. Hälsokrav vid handel på den inre marknaden Sperman har...

Import av hundar, katter och illrar för försäljning eller förmedling från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Registreringsplikt för aktörer som importerar hundar, katter, fretter och tamillrar En förening eller en person som importerar levande hundar, katter, fretter eller tamillrar till Finland från en annan medlemsstat för försäljning eller förmedling bör officiellt registrera sig som importör....

Import och export av djur samt handel på den inre marknaden

OBS! Om du och ditt sällskapsdjur är tvungna att lämna Förenta Staterna brådskande till följd av hurrikaner, ta kontakt med gränsveterinären: lentoasema@evira.fi . Importkraven på djur varierar enligt djurart och ursprungsland. Vanligtvis gäller andra importkrav vid import av djur från andra...

Import av sällskapsfåglar från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland och export av sällskapsfåglar från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz

I denna anvisning menas med införsel och utförsel förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater, Norge och Schweiz. Med sällskapsfåglar avses alla fågelarter som hålls som sällskapsdjur, frånsett fjäderfä, och som inte ska bli föremål för försäljning eller ägarbyte. Som fjäderfä...

Införsel av vilda däggdjur och fåglar från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Vilda däggdjur och fåglar får tas in till Finland från en annan EU-medlemsstat endast med tillstånd av Evira. Tillstånd kan beviljas, om djuren inte medför risk för spridning av djursjukdomar. I tillståndet ställs sådana villkor som är nödvändiga för att förhindra spridning av djursjukdomar. Om...

Förflyttningar (import) av hobbyfjäderfän från EU-medlemsländer, Norge eller Schweiz till Finland

Denna anvisning gäller aktörer som förflyttar hobbyfjäderfän från EU-medlemsländer, Norge eller Schweiz till Finland. Förflyttningarna innebär att fåglar eller kläckägg rör sig mellan medlemsstater, Norge och Schweiz. Anvisningen gäller import av följande fjäderfäarter, deras dagsgamla kycklingar...

Salmonellaundersökningar av importfoder

Solrosfrön och fröblandningar som man kan mata vilda fåglar med får inte innehålla salmonella, levande skadeinsekter eller flyghavre.

Import av hundvalpar, kattungar och illervalpar från EU-länder till Finland

Från 29.12.2014 en valp som är under 12 veckor gammal får inte vaccineras mot rabies utan valpen ska vara minst 12 veckor gammal på vaccinationsdagen. Om djuret av en eller annan orsak har som ungt blivit vaccinerad mot rabies före 12 veckors ålder skall djuret vaccineras på nytt före resan. Efte...

Import av hundvalpar, kattungar och illervalpar från bl.a. EES-, EFTA- och Schengen-länder till Finland

Dessa krav gäller införsel av hundar, katter och illrar till Finland från följande tredjeländer utanför EU: Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz och Vatikanen. Dessa krav gäller enbart sådana sällskapsdjur som en resenär har med sig och...

Import av bin och humlor eller deras könsceller från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Denna anvisning gäller aktörer som importerar bin och humlor eller deras könsceller från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland. Med import avses förflyttningar av djur.   1. Registrera dig som importör vid Evira Varje aktör måste registrera sig i Eviras register över importörer och exportör...

Import av svin från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland

Denna anvisning gäller alla aktörer som importerar svin som avses i denna anvisning från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland. Med import avses förflyttningar av djur från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland. Anvisningen gäller alla tamsvin samt hägnade vildsvin också sällskapssvin...

Import av nötkreatur från EU-länder, Norge och Schweiz till Finland

Sidan uppdateras. I brådskande frågor ta kontakt med ehyt   evira.fi.

Import av kläckägg, dagsgamla kycklingar och fjäderfä från EU-medlemsländer, Schweiz och Norge till Finland

Denna anvisning gäller aktörer som importerar kläckägg, dagsgamla kycklingar och fjäderfä från EU-medlemsländer, Schweiz eller Norge till Finland. Förflyttningarna innebär att fåglar eller kläckägg rör sig mellan medlemsstater, Norge och Schweiz. Anvisningen gäller import av följande fjäderfäarte...

Frågor och svar om medicinering mot echinococcus eller bandmask

Dessa frågor gäller endast medicinering mot echinococcus eller bandmask. Djuret ska dessutom uppfylla de övriga kraven för införsel. Läkemedelsbehandling mot echinococcos krävs endast av hundar. Katter eller illrar behöver inte behandlas. 1. Jag har för avsikt att resa till Sverige med min hund....

Handel på den inre marknaden och import

Innan en foderföretagare börjar leverera foder till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller importera foder från länder utanför Europeiska unionen ska företagaren registrera sig hos Evira i enlighet med foderhygienförordningen. Foderföretagaren ska också bekanta sig med de...

Handel på den inre marknaden och import

Tillsyn över handel på den inre marknaden och import Handel på den inre marknaden Eviras fodersektion övervakar kvaliteten på foder som levereras till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen genom att ta prover av fodret antingen innan det släpps ut på marknaden eller som...

Införda hundar kan utgöra en risk

Det är vår gemensamma uppgift att förbättra förhållandena för hemlösa hundar. Att hjälpa djuren på ort och ställe är det effektivaste, tryggaste och riskfriaste sättet att hjälpa. Adoption av strykarhundar från utlandet till Finland är helt laglig verksamhet, om man bara följer Livsmedelssäkerhet...

Handeln med hästdjur (häst, åsna, mulåsna) mellan EU-länder, Norge och Schweiz

I denna anvisning avses med export förflyttningar av djur från Finland till EU-länder, Norge eller Schweiz. Med import avses förflyttningar av djur från EU-länder, Norge eller Schweiz till Finland. 1. Godkända import- och exportländer Hästdjur får exporteras från Finland till samtliga EU-länder,...

Fjäderfä

Införsel, produktionfjäderfä Införsel, hobbyfjäderfä Utförsel, produktionfjäderfä

Förhandsanmälan om import

En aktör som för in till Finland utanför EU, Norge, Island eller Liechtenstein vegetabiliska foder som klassificeras som riskbenägna på grund av salmonella eller fiskmjöl måste göra en förhandsanmälan om importen till Evira. På basis av förhandsanmälan meddelar Evira anvisningar om provtagningen...

Hundar, katter och illrar

Vid förflyttning av sällskapsdjur mellan EU-länder ska vissa djurhälsovillkor tillämpas. Dessa villkor tillämpas i nuläget i enlighet med den gällande så kallade förordningen om sällskapsdjur (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013). Definitioner Syftet med förflyttning av...