Märkningar

STANDARDEN ISPM 15 FÖR FÖRPACKNINGSMATERIAL AV TRÄ

Standarden ISPM 15 har uppgjorts av FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO. Standarden fastställer kraven på behandling och märkning av förpackningsmaterial av trä som används i internationell handel. Kravet enligt standarden ISPM 15 är att förpackningsmaterial av trä ska vara tillverkat ...

ISPM 15 -företagare

Sortering: Uppgifterna i tabellen kan sorteras enligt området för företagets verksamhetsställe samt enligt verksamhet. Med område avses ELY-centralernas områden. Sorteringen av alla kolumner kan fås i stigande eller sjunkande ordningsföljd genom att man klickar på rubrikerna på den grå rubrikrade...

ISPM 15 -märkningsrätt för förpackningsmaterial av trä

Ett företag som tillverkar förpackningsmaterial av trä behöver en av Evira utfärdad märkningsrätt och ett kodnummer för att få använda en märkning enligt standarden ISPM 15 på förpackningsmaterial av trä. Aktörer som beviljats märkningsrätten införs i Eviras register över märkningsinnehavare....

Enbart id-nummer för ISPM 15 -märkning

Alla som har id-nummer för ISPM 15-märkning vill inte att företagets namn anges i samband med id-numret. Se tabell , där endast id-nummer anges (pdf 27, kbyte). På marknaden finns dessutom också förpackningsmaterial som har tillverkats före 1.1.2010 och vars id-nummer inte finns i den här...

Blanketter och anvisningar av växter och växtprodukter för den inre marknaden

På denna sida hittar du Eviras anvisningar och blanketter som gäller handeln med växter och växtprodukter på den inre marknaden. Blanketter Nummer   176556 Anmälan om potatisimport  (EU länderna) (rtf, 96 kb) Anvisningar Nr Datum   14603 10.2.2011 Kvalitetskrav på plantskoleväxter (pdf 90 kb)...

Rätt att använda växtpass och plantintyg

Ett företag som använder växtpass eller plantintyg beviljas rätt att använda dessa i samband med att det införs i växtskyddsregistret eller i efterhand på särskild ansökan. Rätt att använda växtpass krävs om man säljer plantor av växtarter som förutsätter växtpass till professionell fortsatt odli...

EU:s inre marknad inom förpackningsmaterial av trä

På EU:s inre marknad finns i allmänhet inga växtskyddskrav för förpackningsmaterial av trä, med undantag av Portugal. Träförpackningsmaterial som importeras från Portugal måste uppfylla kraven i standarden ISPM 15. Mer information hittar du under Införsel och utförsel > Förpackningsmaterial av tr...

EU:S INRE MARKNAD INOM FÖRPACKNINGSMATERIAL AV TRÄ

På den inre marknaden i EU har i allmänhet inga krav beträffande växthälsa ställts på förpackningsmaterial av trä. Ett undantag utgörs av förpackningsmaterial som importeras från Portugal till de övriga EU-länderna. Detta förpackningsmaterial måste uppfylla kraven enligt standarden ISPM 15.Orsake...

Import av plantmaterial av trädgårdsväxter

För alla plantor av trädgårdsväxter och annat förökningsmaterial som importeras från länder utanför EU krävs ett sundhetscertifikat, och importören ska vara införd i Eviras växtskyddsregister. Försändelserna kontrolleras vid import till Finland. Förutom farliga växtskadegörare får inte andra...

Systemet för godkännande av hälsopåståenden

Framförande av hälsopåståenden i märkningarna på förpackningen till livsmedel, i reklam för livsmedel eller vid presentationen av livsmedel förutsätter att påståendena är godkända och upptagna i den förteckning över godkända påståenden, som avses i artiklarna 13 och 14. Uppbyggandet av systemet f...

Import av snittblommor och krukväxter

I snittblommor och krukväxter som importeras får inte förekomma farliga växtsjukdomar eller skadedjur. För alla krukväxter som importeras från länder utanför EU krävs ett sundhetscertifikat. I fråga om snittblommor krävs sundhetscertifikat endast för vissa växtarter. För följande snittblommor som...

Import och export av förpackningsmaterial av trä

Skadegörare som är farliga för skogen kan spridas via förpackningsmaterial av trä. Märkningen ISPM 15 anger att lastpallar som används i internationell handel har värmebehandlats.

Marknadsföring av livsmedel

Marknadsföring och reklam är åtgärder, med vilka ett företag eller en annan organisation försöker främja försäljningen av sina produkter eller tjänster. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/114/EG) om vilseledande och jämförande reklam avses med reklam varje form av framställning i...

FRÅGOR OCH SVAR GÄLLANDE FÖRPACKNINGSMATERIAL AV TRÄ

1. Får jag en ISPM 15-stämpel från Evira? Nej, det får du inte. Beslutet om märkningsrätt som Evira utfärdar innehåller en modell på märkningen. Mottagaren av märkningsrätten skaffar sig en stämpel eller ett annat märkningsredskap som överensstämmer med modellen. Stämpeln eller motsvarande ska va...

Certifierade plantor

Certifierade plantor produceras i enlighet med en certifierad produktionsmetod. Målet är ett plantmaterial fritt från växtskadegörare. Produktionen kontrolleras och testas för att säkerställa plantornas renhet. Information om certifierad plantproduktion: Odling och produktion > Plantor av...

Etiketten för plantor

Inom detaljhandeln med plantor av trädgårdsväxter används så kallade etiketter. Etiketten ersätter växtpasset inom detaljhandeln och ger detaljhandelskunden de viktigaste uppgifterna om växten. Etiketten är en lapp, spjäla, dekal eller motsvarande som har fästs på växten. Etiketten innehåller...

Frågor och svar om närings- och hälsopåståenden

17.1.2013 1. Kan alla ämnen (såsom melatonin) som beviljats ett hälsopåstående användas i livsmedel? – Att ett hälsopåstående godkänts ändrar inte till exempel på klassificeringsbeslut som de nationella läkemedelsmyndigheterna gjort eller på livsmedlets status som nytt livsmedel. Utgångspunkten f...

Hälsopåståenden

Med ett hälsopåstående avses varje påstående, som anger, låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa. Hälsopåståendena indelas i två kategorier. Sådana hälsopåståenden som avses i artikel 13 (=...

Närings- och hälsopåståenden

Närings- och hälsopåståendena som framförs i påskrifterna på förpackningarna till, vid presentation av eller i reklam för livsmedel regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (= förordningen om påståenden )....

Lagstiftning som hänför sig till marknadsföring

Livsmedelslagen (23/2006), 9 § Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, artikel 16 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, artikel 7...

Lagstiftning om påståenden

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Kommissionens förordning (EG) nr 353/2008 om tillämpningsbestämmelser för ansökningar om godkännande av hälsopåståenden enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG...

Tillsyn över marknadsföringen

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna tar inom sitt område hand om den tillsyn som avses i livsmedelslagen och som också inbegriper tillsynen över informationen som tillhandahålls om livsmedlen. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utöve...

Växtpass och plantintyg

Växtpass används för plantmaterial av vissa växtarter. De växtarter som enligt bestämmelserna måste förses med växtpass är värdväxter till farliga växtsjukdomar och skadedjur.Växtpass används huvudsakligen då plantmaterial säljs för professionell fortsatt odling. För vissa växtarter krävs växtpas...

Virke

På den inre marknaden i EU har vissa krav gällande växtsundhet ställts på marknadsföring av virke. Företag som marknadsför barrträ (Coniferales) eller virke som hör till platan- eller kastanjesläktena (Platanus, Castanea) inom EU:s område ska registrera sig i Eviras växtskyddsregister. Krav på...

Växtsundhetscertifikat

Ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate) är ett dokument som används vid internationell handel. Certifikatet utfärdas av myndigheten för växthälsa i exportlandet för försändelser som uppfyller de krav som mottagarlandet ställer. I Finland beviljas sundhetscertifikat av Evira....

Växtsundhetscertifikat

Sundhetscertifikatet är ett certifikat som beviljas av växtsundhetsmyndigheten i exportlandet. I certifikatet intygas att växterna har inspekterats och att de är rena från farliga växtsjukdomar och skadedjur och att de också i övrigt uppfyller mottagarlandets krav. Vid import till Finland från...