Märkningar

Marknadsföring av livsmedel

Marknadsföring och reklam är åtgärder, med vilka ett företag eller en annan organisation försöker främja försäljningen av sina produkter eller tjänster. Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/114/EG) om vilseledande och jämförande reklam avses med reklam varje form av framställning i...

Frågor och svar om närings- och hälsopåståenden

17.1.2013 1. Kan alla ämnen (såsom melatonin) som beviljats ett hälsopåstående användas i livsmedel? – Att ett hälsopåstående godkänts ändrar inte till exempel på klassificeringsbeslut som de nationella läkemedelsmyndigheterna gjort eller på livsmedlets status som nytt livsmedel. Utgångspunkten f...

Hälsopåståenden

Med ett hälsopåstående avses varje påstående, som anger, låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa. Hälsopåståendena indelas i två kategorier. Sådana hälsopåståenden som avses i artikel 13 (=...

Närings- och hälsopåståenden

Närings- och hälsopåståendena som framförs i påskrifterna på förpackningarna till, vid presentation av eller i reklam för livsmedel regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (= förordningen om påståenden )....

Lagstiftning som hänför sig till marknadsföring

Livsmedelslagen (23/2006), 9 § Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, artikel 16 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, artikel 7...

Lagstiftning om påståenden

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Kommissionens förordning (EG) nr 353/2008 om tillämpningsbestämmelser för ansökningar om godkännande av hälsopåståenden enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG...

Tillsyn över marknadsföringen

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna tar inom sitt område hand om den tillsyn som avses i livsmedelslagen och som också inbegriper tillsynen över informationen som tillhandahålls om livsmedlen. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utöve...