Primärproduktion

Förekomsterna av koloradoskalbagge 2013

  Ort Förekomsterna Senaste fynd Kymmenedalen     Fredrikshamn 1 5.8. Miehikkälä 1 6.7. Södra Karelen     Ruokolahti 1 24.8. Savitaipale 3 12.7. Taipalsaari 2 3.8. Villmanstrand 3 31.7. Södra Savolax     Hirvensalmi 2 12.6. Kangasniemi 1 21.8. Total 14    

Förekomsterna av koloradoskalbagge 2014

  Ort Förekomsterna Senaste fynd Kymmenedalen     Kouvola 1 2.8. Mellersta Finland     Hankasalmi 1 22.7. Nyland     Lovisa 1 15.8. Södra Karelen     Imatra 3 24.7. Lemi 2 2.9.  Luumäki 3 21.8. Ruokolahti 3 3.8.  Savitaipale 2 11.8. Villmanstrand (inte på potatis) 1 8.6. Villmanstrand 13 2.9. Söd...

Förekomsterna av koloradoskalbagge 2015

  Ort Förekomsterna Senaste fynd Södra Karelen     Imatra 2 2.7.  Lemi 2 25.7. Ruokolahti 2 3.8. Willmanstrand 6 6.8.  Södra Savolax     Nyslott 1 23.7.  Pieksämäki 1 14.7. Total 14  

Förekomsterna av koloradoskalbagge 2016

 Ort  Förekomsterna   Första fynd  Senaste fynd  Kymmenedalen  Kouvola 1 2.7.2016             Förekomsterna av koloradoskalbagge 2011 - 2016  

Tomatmalen Tuta absoluta

Tuta absoluta är en skadegörare på tomat som härstammar från Sydamerika och som spred sig till Europa år 2006. Den förekommer i alla länder i medelhavsområdet och den har snabbt blivit en av de viktigaste skadegörarna på tomat. T. absoluta kan sprida sig till finländska odlingar med tomatfrukter...

Registrerade aktörer inom primarproduktion av foder

Förteckningen över aktörer inom primärproduktion av foder enligt foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 Aktörer inom primärproduktion av foder i bokstavsordning enligt firmnamn eller odlarens namn (pdf-filer) Förklaringarna till verksamhetskoder i förteckningarna: T = produktion V = framställni...

Holländsk almsjuka

(Ophiostoma ulmi och Ophiostoma novo-ulmi ) Livscykel och spridning Svampsjukdom som sprids av barkborrarna Scolytus multistriatus , S. laevis och Hylurgopinus rufipes . Vektorinsekterna förekommer tills vidare inte i Finland, men de närmaste förekomsterna finns i Estland, Sverige och i Ryssland ...

Bokförings- och andra krav i samband med primärproduktion av foder

Ansvar Foderföretagarna, inbegripet jordbrukarna, ansvarar för fodersäkerheten. Samtliga foderföretagare, inklusive jordbrukarna, är skyldiga att göra en anmälan till Evira om det finns en misstanke om att det foder de importerar, producerar, tillverkar eller distribuerar inte är säkert. Anmälan...

Användning av animaliskt protein som foder (DEN s.k. tse-förordningen)

Jordbrukare och husdjursproducenter Livsmedelsproducerande djur får utfodras med mjölk- och äggprodukter, kollagen och gelatin från icke-idisslare och hydrolyserat protein från delar av icke-idisslare eller från hudar och skinn av idisslare. I enlighet med gemenskapens förordningar (EG/999/2001 o...

Anmälan om farlig skadegörare

  Av päronpest orsakad skrumpnande av frukt och brunfärgning av bladen på päronträd. Bild: Annika Hollsten. De asiatiska långhorningarna, Anoplophora chinensis (på bild) och Anoplophora glabripennis , är glänsande svarta, vitprickiga och ca 3 cm långa skalbaggar. Bild: Plantenziektenkundige Diens...

Registrering som foderföretagare som bedriver primärproduktion av foder och anmälningar om förändringar av produktionen

Jordbrukare och husdjursproducenter gör registreringsanmälan på Eviras blankett F. De verksamheter inom primärproduktionen som kräver registrering är foderproduktion (exempelvis odling av spannmål  till foder eller tillverkning av ensilage antingen för gårdens eget bruk eller för försäljning,...

Registrering och annan verksamhet inom fodersektorn

Jordbrukare och husdjursproducenter Om det på gården utövas andra verksamheter, som att man exempelvis tillverkar foderblandningar (med eller utan användning av tillsatser) eller rybskaka eller -olje för försäljning erbjuder transport- eller lagringstjänster förpackar köpt foder för försäljning...

Långhorningen Anoplophora chinensis

Den asiatiska långhorningen Anoplophora chinensis är en skalbagge som klassificerats som farlig skadegörare på lövträd. Om du påträffar eller misstänker att du påträffat långhorningar av arten Anoplophora chinensis , ska du omedelbart informera Livsmedelssäkerhetsverket Evira om detta....

Långhorningen Anoplophora glabripennis

Den asiatiska långhorningen Anoplophora glabripennis är en skalbagge som har klassificerats som farlig skadegörare på lövträd. Den hotar att sprida sig från Asien till Europa via emballage av trä. Emballage för stenmaterial är särskilt farligt eftersom stenmaterial ofta importeras från Kina....

Långhorningen Anoplophora glabripennis

Den asiatiska långhorningen Anoplophora glabripennis är en skalbagge som har klassificerats som farlig skadegörare på lövträd. Den hotar att sprida sig från Asien till Europa via emballage av trä. Emballage för stenmaterial är särskilt farligt eftersom stenmaterial ofta importeras från Kina....

Anvisningar om hur man förhindrar att potyvirus sprider sig i en grönsaksodling i växthus

Denna anvisning är avsedd att hjälpa grönsaksodlare förhindra att potyvirus (släktet Potyvirus ) sprider sig. Potyvirus är virus som orsakar växtsjukdomar och som sprids med bladlöss. Många viroser sprider sig också i växtsaften och då kan skötselåtgärder sprida dem vidare. Hur man förhindrar att...

Blanketter och anvisningar

På dessa sidor hittar du blanketter och anvisningar som gäller registreringen i växtskydds- och plantmaterialregistret. Blanketter Nummer   193510 Ansökningsblankett för växtinspektionsregistret (rtf, 930 kb) Anvisningar för ifyllning av blanketten (pdf, 59 kb) 201575 Ändringsblankett för...

Användning av tillsatser som kräver godkännande

Jordbrukare och husdjursproducenter När man för fodertillverkning på gården använder fodertillsatser som kräver godkännande, dvs. vissa s.k. zootekniska tillsatser eller koccidiostatika, måste gården registrera sig hos Evira på blankett A och ansöka om godkännande för användning av de ovan nämnda...

Registrering och användning av fodertillsatser och förblandningar

Jordbrukare och husdjursproducenter Fo­der­till­sat­ser är äm­nen, mik­ro­or­ga­nis­mer och fa­bri­kat som av­sikt­ligt till­sätts i fo­der. Syf­tet med till­sat­ser­na är att till ex­em­pel in­ver­ka gynn­samt på fod­rets el­ler de ani­ma­lis­ka pro­duk­ter­nas egen­ska­per el­ler att främ­ja...

Användning av mjölk och mjölkbaserade produkter som foder

Jordbrukare och husdjursproducenter Livsmedelsproducerande djur får utfodras med mjölkbaserade biprodukter som kommer från egna gårdar, anläggningar inom mjölksektorn, detaljhandeln eller bearbetningsanläggningar. Mjölkbaserade produkter är till exempel: mjölk surmjölk fil yoghurt glass ostar...

Då du misstänker att du påträffat en asiatisk långhorning

Om du misstänker att du påträffat en asiatisk långhorning eller skador som den orsakat, ska du agera på följande sätt : Asiatiska långhorningen är en skadegörare som härstammar från Kina och som angriper lövträd och medför att träden dör. Man försöker utrota den i Finland och därför ska alla...

Identifiera asiatiska långhorningen

Anvisning till medierna: fotografens namn bör alltid nämnas i samband med bilden. Genom att klicka på bilden får du en större bild. Vuxen insekt Asiatisk långhorning som påträffats i ett träd i Finland. Foto Ulla Oksanen  Asiatisk långhorning som spritt sig till Finland med emballage. Foto Ville...

Smaragdgrön asksmalpraktbagge

  (Agrilus planipennis) Värdväxter Askar Fraxinus spp. Japansk valnöt Juglans ailantifolia Manchurisk valnöt Juglans mandshurica Almarten Ulmus davidiana (inkl. japansk alm) Japansk vingnöt Pterocarya rhoifolia Utbredning Kanada, USA Kina, Japan, Sydkorea, Nordkorea, Ryssland, Mongoliet, Taiwan D...

Om du misstänker att du hittat koloradoskalbaggar:

ta vara på de misstänkta skalbaggarna, anmäl observationen och vänta på att en inspektör kommer på besök! Vuxna baggar och larver äter först hål i potatisbladen, senare resten av bladen tills endast bladnerverna återstår och då är baggarna lätta att upptäcka. I köksträdgårdar förekommer många and...

Om du misstänker att du hittat

Då du misstänker att du har påträffat päronpest: kontrollera följande saker och informera växtinspektören om vad du observerat. Hos vissa växtarter orsakar päronpestbakterien att skotten vissnar och färgas mörkbruna eller svarta och att växten dör. Misstankar om päronpest ska alltid anmälas till...

När gäller det att misstänka att symptomen beror på päronpest?

Växtsjukdomen päronpest behöver lämplig mängd värme och fukt för att bryta ut. Följ med prognosen som uppdateras!

Övervakning av växtsjukdomar och växtskadegörare

Odlingen av julstjärnor i växthus inleds redan på hösten. Eviras övervakning ser till, att inte bomullsmjöllöss eller andra växtskadegörare sprider sig till odlingarna med plantorna som skaffats från andra EU-länder.

Journalföring av medicinering av produktionsdjur

Förordningen om journalföring av medicinering av produktionsdjur  21/2014    föreskriver om djurägarens eller -innehavarens skyldighet att föra journal om medicinering av produktionsdjur. I journalen antecknas alla läkemedel och läkemedelsfoder som produktionsdjur fått.Uppgifter som ska...

Bekämpning av koloradoskalbaggar är myndighetsarbete – Evira ger handledning

Koloradoskalbaggen är en växtskadegörare som ska utrotas. Därför bestämmer växtskyddsmyndigheterna vilka bekämpningsåtgärder som ska vidtas. De kemiska och/eller mekaniska metoder som ska användas vid bekämpningen väljs från fall till fall. Evira eller TE-centralen ger odlaren ett skriftligt...

Lagstiftning om medicinsk behandling av djur

Den nya lagstiftningen om medicinsk behandling av djur tillämpas från och med 1.12.2014. Lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014; medicineringslagen) har genomgått en totalreform. Bestämmelserna om veterinärers rätt att överlåta läkemedel har flyttats till den från läkemedelslagen (395/87...

Tillverkning och försäljning av rökt fisk

Om en fiskare säljer rökt fisk till konsumenter, ska fiskaren göra en anmälan om verksamheten till myndigheten.

Primärproduktion av foder

Foderlagstiftningens krav gäller alla primärproducenter av foder dvs.  gårdar som odlar växter till foder, blandar foder och utfodrar produktionsdjur. Foderföretagarna, inklusive jordbrukarna, bär ansvar för fodersäkerheten. Foderövervakningen av gårdarna är ett led i övervakningen av s.k....

Nekrosfläckvirus på balsamin

Nekrosfläckvirus hos balsamin ( Impatiens necrotic spot tospovirus, INSV) orsakar nekrosfläcksjuka hos många kruk- och gruppväxtarter. Viruset sprids till odlingarna i huvudsak med plantor av prydnadsväxter. Inom en odling sprids det i synnerhet av kalifornisk trips. Nekrosfläckvirus hos balsamin...

Bomullsmjöllus (Bemisia tabaci)

Finland avstod från skyddszonen för bomullsmjöllus, som sprider växtvirus, från 1 maj. Ansvaret för bekämpningen av bomullsmjöllus har nu överförts till odlarna, men plantor som ska levereras till professionell odling måste även i fortsättningen vara fria från bomullsmjöllus.

Beredskapsplaner för växtskadegörare

Evira lägger fram beredskapsplaner för de viktigaste farliga växtskadegörarna med avseende på den finländska växtproduktionen och skogsbruket. Planerna (på finska) innehåller de åtgärder som ska vidtas då farliga växtskadegörare påträffas i odlingarna eller naturen. Tallvedsnematod, på finska (pd...

Lagstiftning – bestämmelser om växthälsa

Farliga växtsjukdomar och skadedjur som inte får förekomma på produktionsplatser eller i växter som importeras eller marknadsförs i landet har definierats i lagstiftningen på EU-nivå och nationell nivå. Även de inspektioner och bekämpningsåtgärder som genomförs för att förhindra skadegörarna från...

Bilder om koloradoskalbagge

  Vuxen Ägg Larv Puppa       Ätspår      

Bronsfläckvirus på tomat

Bronsfläckvirus ( Tomato spotted wilt virus , TSWV) hos tomat orsakar bronsfläcksjuka hos många kruk- och gruppväxtarter samt hos grönsaksväxter. Viruset sprids till odlingarna i huvudsak med plantor av prydnadsväxter. Inom en odling sprids det i synnerhet av kalifornisk trips. Bronsfläckvirus ho...

Högresolutionsbilder för bruk i media

Högresolutionsbilder för bruk i media Fotografens namn måste nämnas med fotot . Långhorningar Anoplophora glabripennis Vuxen Anoplophora glabripennis -långhorning . Foto: Salla Hannunen Ladd ner här (Jpg, 1,3 Mt) Utgångshål och gnag- och äggläggningsspår efter långhorningen Anoplophora glabripenn...

Olagliga djurmediciner

Använd inte olagliga djurmediciner Produktionsdjur får behandlas endast med sådana läkemedel, som i Finland godkänts för behandling av produktionsdjur. Endast en veterinär eller ett apotek får överlåta läkemedel för djur till en djurägare. Anvisningarna som veterinären gett om hur läkemedlet skal...

Åtgärder och ersättningar

Då man hittar en farlig växtsjukdom eller växtskadegörare, fastställer Evira eller NTM-centralen de åtgärder med vilka förekomsten utrotas och en omfattande spridning av växtskadegöraren förhindras. När en farlig växtskadegörare har konstaterats i en växt som odlaren producerar, är odlaren...

FRÅGOR OCH SVAR OM FARLIGA VÄXTSJUKDOMAR OCH SKADEDJUR

På dessa sidor hittar du svar på vanliga frågor om växtsjukdomar och skadedjur. Vanliga frågor om växtskadegörare hittar du via länkarna till vänster på sidan. 1. Är farliga växtsjukdomar och skadedjur farliga för människor? Nej. Farlig betyder i detta samband att en växtsjukdom eller ett skadedj...

Farliga växtsjukdomar och skadedjur

Farliga växtsjukdomar och skadedjur är i lagstiftningen definierade växtskadegörare som orsakar ekonomiskt betydande skador inom jord- och skogsbruk eller trädgårdsproduktion. Nedanför uppräknats de viktigaste farliga skadegörare i Finland. Anmälningsplikt Farliga växtskadegörare får inte förekom...

Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa är globalt en mycket skadlig bakterie, som inte får förekomma hos växter som är i produktion eller som marknadsförs. Den orsakar för över 300 växtarter flera sjukdomar, som vållar stora ekonomiska förluster och skador för jordbruks- och trädgårdsproduktionen, parker och andra...

Fisk

Fiskeribranschen Anmälan av anläggning inom Fiskeribranschen    Beslut:Befrielse av odlad fisk från frysningskravet som gäller vissa fiskeriprodukter    Listeriatillsyn Primärproduktion, anmäld livsmedelslokal eller anläggning inom fiskbranschen?    Tillsynen över fiskeriprodukter  Tillsynen över...

FiskERIPRODUKTER

Primärproduktion av fiskeriprodukter På dessa sidor har sammanförts material som hänför sig till primärproduktion av livsmedel som härstammar från fisk. Alla stadier av livsmedelskedjan från jord till bord säkerställer för egen del att livsmedlen är säkra. Också primärproduktionen av livsmedel so...

Xanthomonas fragariae hos jordgubbe

Xanthomonas fragariae -bakterios är en växtsjukdom hos jordgubbe som har klassificerats som farlig i plantmaterial. Om man upptäcker eller misstänker denna sjukdom i plantmaterial ska man omedelbart kontakta växtinspektören. Sjukdomen orsakar nekrosfläckar på bladen. När symptomen blir värre dör...

Spodoptera frugiperda

Nattflyet Spodoptera frugiperda är en farlig växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). det sprider sig med utländska grönsaker, frukter och prydnadsväxter. Arten förekommer i Afrika samt Syd- och Nordamerika.  Spodoptera frugiperda Bild: Marja van der Straten,...

Frågor och svar om päronpest

 1. Vad menas med växtsjukdomen päronpest? Päronpest är en växtsjukdom orsakad av bakterien Erwinia amylovora. Den drabbar frukt- och prydnadsväxter och klassificeras som farlig. Den är den mest förödande bakteriesjukdomen hos vissa rosväxter (Rosaceae) och anses som den värsta sjukdomen hos...

Frågor och svar om tallvedsnematod

1. Vad menas med tallvedsnematoden och hur kan man känna igen den? Tallvedsnematoden är en mikroskopisk, ca 1 mm lång spolmask, som inte kan upptäckas med blotta ögat. Laboratorieundersökningar krävs för att man skall kunna se och identifiera tallvedsnematoden. 2. Vilka är symptomen på...

Frågor och svar

Frågor och svar gällande Farliga växtsjukdomar och skadedjur Flyghavre Gödselfabrikat Spannmåls kvalitet

Häxkvast fytoplasma

(Apple proliferation -fytoplasma, Candidatus Phytoplasma mali) Häxkvast fytoplasma är en farlig växtskadegörare som får äppelträdens skott att bli kvastliknande och minskar skörden. Skördeförlusterna beror på reducerad äppelstorlek samt smakfel. Om man upptäcker eller misstänker sjukdomen ska man...

Registreringsskyldigheterna för plantproducenter

Denna sidan innehåller information om registreringsskyldigheterna för plantskolor och producenter av plantmaterial för växthusväxter som använder växtpass eller plantintyg. Skyldigheterna har mer utförligt beskrevts i anvisning om registreringsskyldigheterna (se länken till höger på sidan)....

Instruktioner om hur pepinomosaikviruset kan förebyggas och utrotas

Denna instruktion har getts för att hjälpa tomatodlaren bekämpa pepinomosaikviruset. Pepinomosaikviruset är inte en sjukdom som skall utrotas och som bekämpas med åtgärder som myndigheterna vidtar, utan det är odlaren själv som har ansvarar för bekämpningen. Vid plantproduktion får pepinomosaikvi...

Förekomsten i Vanda

Avgränsat område vid förekomsten av asiatisk långhorning i Vanda Aktuell information om mottagning av lövträdsavfall från det avgränsade området  (Uppdaterad 5.9.2016) Finlands första förekomst av asiatisk långhorning konstaterades i oktober 2015 i Kungsbacka i Vanda.På basis av de granskningar o...

Gödselfabrikat

Gödselfabrikat är enligt lagen om gödselfabrikat 539/2006 oorganiska och organiska gödselmedel kalkningsämnen jordförbättringsmedel växtunderlag mikrobpreparat biprodukter som används som gödselfabrikat som sådana Gödselmedel avser ämnen och preparat som är avsedda att främja växters tillväxt ell...

Jordbrukare och husdjursproducenter

Foder inverkar på livsmedelssäkerheten och därför måste de vara säkra och spårbara. Ett foder är inte säkert om det har en negativ effekt på djurhälsan eller om ett animaliskt livsmedel inte är tryggt att använda som människoföda på grund av fodret. Kraven som ställs på foder gäller produktion,...

Rhizomania i sockerbetor

Rhizomania i sockerbetor (Beet necrotic yellow vein virus , BNYVV) är en farlig växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Symptomen syns i form av tvinvuxna växter i beståndet, och betorna har skäggiga rötter. Sockerbetorna blir små med låg sockerhalt. Sjukdomen...

Rödröta på jordgubbar

Rödröta (Phytophthora fragariae var. fragariae ) är en växtsjukdom som är klassificerad som farlig och som förstör jordgubbsbeståndens rotsystem. Om man upptäcker eller misstänker sjukdomen ska anmälan göras till Evira. Till följd av rödrötan dör sidorötterna, varvid rotsystemet blir kalt och...

Vuxen koloradoskalbagge

  > Förstora bilden > Förstora bilden En fullvuxen koloradoskalbagge är ungefär en centimeter lång, gul och på ryggen har den tio svarta längsgående ränder. Bilder: Lauri Mäenpää.

Koloradoskalbagge

Koloradoskalbaggen är en av de värsta skadegörarna på potatis. Dess larver äter effektivt potatisens löv och stammar. I Finland förekommer koloradoskalbaggen inte permanent och de konstaterade förekomsterna utrotas.  Telefonnumret för observationsanmäl: 040 801 4407 Aktuellt om koloradoskalbagge...

Koloradoskalbagge

1. Vad menas med koloradoskalbaggar och var förekommer sådana? Koloradoskalbaggen är en skalbagge av familjen bladbaggar (Chrysomelidae) med starkt välvd kropp. Den kommer ursprungligen från Nordamerika, varifrån den på 1920-talet spred sig till Frankrike. Därefter har den i jämn takt spritt sig...

Koloradoskalbaggens ägg

    > Förstora bilden   > Förstora bilden Koloradoskalbaggen lägger sina ägg på undersidan av potatisbladen. Ägg är orangegula och av samma storlek som mannagryn. Bilder: Evira/växthälsa.

Koloradoskalbaggens larv

    > Förstora bilden   > Förstora bilden En ung koloradoskalbaggslarv är 1–2 millimeter lång, platt och mörkt rödbrun. En fullvuxen larv är rund, orange och den har två rader med svarta prickar längs sidorna. Bilder: Evira/växthälsa.   > Förstora bilden   Koloradoskalbaggens larver äter...

Koloradoskalbagges puppa

  > Förstora bilden   Koloradoskalbaggens puppor ligger i jorden på några centimeters djup. Pupporna är orangeröda och cirka en centimeter långa. Bild: Evira/växthälsa.  

Växtinspektörernas kontaktuppgifter

På denna sidan hittar du Eviras och NTM-centralernas växtinspektörers kontaktuppgifter. E-postaddresser Evira/växtinspektörer i Helsingfors: kasvintarkastaja.helsinki@evira.fi Evira/växtinspektörer i Åbo: kasvintarkastaja.turku@evira.fi Inspektion av barrträ från Ryssland: puutavarantuonti@evira....

Vit krysantemumrost

Vit krysantemumrost ( Puccinia horiana ) är en farlig växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet. Symptomen är ljusa, brunaktiga fläckar på ovansidan av krysantemens blad. I gynnsamma förhållanden sprids sjukdomen snabbt i hela krysantemskörden och förstör utseendet på växtern...

Spannmåls kvalitet

Spannmålens kvalitet God spannmålskvalitet består av flera olika faktorer. Den påverkas exempelvis av spannmålens hektolitervikt, fukt- och proteinhalt. Mera information om tekniska kvalitetsfaktorer finns på vår webbsida Kvalitetsfaktorer . Spannmålssektionens verksamhet  Laboratoriet vid Eviras...

Laboratorieundersökningar

I Evira undersöks prov i vilka misstänks förekomma farliga växtsjukdomar eller skadedjur. Bestämningar av andra än farliga växtskadegörare görs av MTT. Om du misstänker att det finns farliga växtsjukdomar eller skadedjur i din odling, kontakta ELY-centralen på ditt område eller en växtinspektör p...

Lagstiftning

Tillsynen över införseln, marknadsföringen och användningen av biologiska bekämpningsorganismer och pollinerare dvs. makroorganismer regleras av lagen om skydd för växters sundhet och för tillsynen över dessa svarar Evira. De mikrobiologiska preparaten (virus, svampar, bakterier) som används inom...

Ljus ringröta

Ljus ringröta (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) är en farlig växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003).Ljus ringröta är en bakteriesjukdom som förstör potatisknölarna.Den sprids latent med potatisknölarna samt i besmittad jord. Symptomen på sjukdomen...

Minerarflugor

Nervminerarfluga på krysantem ( Liriomyza huidobrensis ) och floridaminerarfluga ( Liriomyza trifolii ) är farliga växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet. Larver av minerarflugor skadar bladen på många växthusväxter genom att minera bladen. Nervminerarfluga eller...

Minerarflugor

Nervminerarfluga på krysantem ( Liriomyza huidobrensis ) och floridaminerarfluga ( Liriomyza trifolii ) är farliga växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet. Larver av minerarflugor skadar bladen på många växthusväxter genom att minera bladen. Nervminerarfluga eller...

Mörk ringröta

Mörk ringröta (Ralstonia solanacearum) är en farlig växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Mörk ringröta är en bakteriesjukdom som förstör potatisknölarna. Symptomen påminner om symptomen på ljus ringröta. I en knöl som förstörts av sjukdomen syns kärlringen...

Stinkflyet Nesidiocoris tenuis

Nesidiocoris tenuis är både en biologisk bekämpningsorganism och ett skadedjur som har spridit sig till Finland år 2008. Den har orsakat skador på tomatproduktionen under vintersäsongen. N. tenuis orsakar skador på växter särskilt då det inte finns tillräckligt med mjöllus eller andra insekter at...

Växtsjukdomar och skadedjur

På dessa sidor hittar du information om farliga växtsjukdomar och skadedjur samt om den övervakning som görs för att förhindra dem från att sprida sig. Farliga växtskadegörare är i lagstiftningen definierade växtskadegörare som orsakar ekonomiskt betydande skador inom jord- och skogsbruk eller...

Palmtrips

Palmtrips ( Thrips palmi ) är en farlig växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Palmtrips skadar många prydnads- och grönsaksväxter som odlas i växthus genom att den suger näring ur bladen. Dessutom sprider den virussjukdomar på växter. Palmtrips är svår att...

Papaya ringspot virus

Papaya ringspot virus (PRSV)  är en skadegörare på papaja och gurkväxter. Hos gurkväxter orsakar det bland annat mosaikmönstrade blad och missbildade och fläckiga frukter. Skördeförlusterna är betydande.     Värdväxter Gurkväxter (biotyp W och biotyp P) Papaja (biotyp P) Utbredning Stor utbrednin...

Phytophthora ramorum

Phytophthora ramorum har många värdväxter och orsakas av en äggsporsvamp. Hos ekar har sjukdomen kallats plötslig ekdöd. Sjukdomen har klassificerats som farlig växtskadegörare, vars förekomst eller misstänkt förekomst bör anmälas till Evira. Symptomen för Phytophthora ramorum varierar efter...

Sjarkavirus ( Plum pox potyvirus, PPV)

Sjarkaviruset ( Plum pox potyvirus , PPV) är en sjukdom som klassificerats som farlig och som angriper växter av släktet Prunus och då sådana virus uppdagas eller misstänks förekomma bland saluhållna plantor eller i plantskolor skall en växtinspektör utan dröjsmål kontaktas. Sjukdomen orsakar...

Potatiscystnematoder

Gul och vit potatiscystnematod (Globodera rostochiensis och Globodera pallida ) är sådana farliga växtskadegörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Potatiscystnematoderna lever i potatisens rotsystem. Om potatis odlas länge på samma plats och det finns potatiscystnematode...

Potatiskräfta

Potatiskräfta som orsakas av svampen Synchytrium endobioticum är en växtsjukdom som förstör potatisknölar. Den hör till de farliga växtförstörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003).Symptom på potatiskräfta är svulster med skrovlig yta som bildas på knölens yta. Sjukdomen...

Primärproduktion

Anvisningar för livsmedelstillsyn inom primärproduktion Publicerats 4.12.2017 Anvisningarnas nummer, version och datum för senaste uppdatering 0. De allmänna grunderna för fastställande av betygen på bedömningskalan 1. Allmänna krav på primärproduktion av livsmedel 2. Gemensamma krav inom...

Päronpest

Päronpest (Erwinia amylovora ) är en förödande bakteriesjukdom som förekommer i vissa växter av familjen Rosaceae. Symptomen är att skotten vissnar och svartnar och att växten dör. Sjukdomen sprids med angripna växter och insekter. Päronpesten är allmänt förekommande i flera EU-länder. Finland...

Tallvedsnematod

Tallvedsnematoden (Bursaphelenchus xylophilus ) är en farlig växtförstörare som avses i lagen om skydd för växters sundhet. Den är en mikroskopiskt liten rundmask som lever i barrträd. Tallvedsnematoden har förorsakat stora skador i barrskogarna i Nordamerika och Asien och det är möjligt för den...

Tvärvillkor

Tvärvillkor – Bokföring över medicinsk behandling av djur Information om tvärvillkorens olika ämnesområden kan finnas här . Guiden för bokföring över medicinsk behandling av djur är en del av modulen ” Producera trygga livsmedel ”. 

Växtinspektionsregistren

Med växtinspektionsregistren avses växtskydds- och plantmaterialregistret samt registret för kvalitetskontroll av frukt och grönsaker. Man måste registrera sig i Eviras växtskyddsregister om man professionellt producerar, säljer eller lagrar växter med vilka farliga växtsjukdomar och skadedjur ka...

Äppelsnäcka

Äppelsnäckor sprids i världen på grund av akvariehobbyn. År 2015 hittade en dykare i Saimen en stor vattensnäcka som konstaterades vara en äppelsnäcka. Evira kartlade näromgivningen kring fyndplatsen i september 2017, men inga fler äppelsnäckor hittades.