Primärproduktion

Registrerade aktörer inom primarproduktion av foder

Förteckningen över aktörer inom primärproduktion av foder enligt foderhygienförordningen (EG) nr 183/2005 Aktörer inom primärproduktion av foder i bokstavsordning enligt firmnamn eller odlarens namn (pdf-filer) Förklaringarna till verksamhetskoder i förteckningarna: T = produktion V = framställni...

Bokförings- och andra krav i samband med primärproduktion av foder

Ansvar Foderföretagarna, inbegripet jordbrukarna, ansvarar för fodersäkerheten. Samtliga foderföretagare, inklusive jordbrukarna, är skyldiga att göra en anmälan till Evira om det finns en misstanke om att det foder de importerar, producerar, tillverkar eller distribuerar inte är säkert. Anmälan...

Användning av animaliskt protein som foder (DEN s.k. tse-förordningen)

Jordbrukare och husdjursproducenter Livsmedelsproducerande djur får utfodras med mjölk- och äggprodukter, kollagen och gelatin från icke-idisslare och hydrolyserat protein från delar av icke-idisslare eller från hudar och skinn av idisslare. I enlighet med gemenskapens förordningar (EG/999/2001 o...

Registrering som foderföretagare som bedriver primärproduktion av foder och anmälningar om förändringar av produktionen

Jordbrukare och husdjursproducenter gör registreringsanmälan på Eviras blankett F. De verksamheter inom primärproduktionen som kräver registrering är foderproduktion (exempelvis odling av spannmål  till foder eller tillverkning av ensilage antingen för gårdens eget bruk eller för försäljning,...

Registrering och annan verksamhet inom fodersektorn

Jordbrukare och husdjursproducenter Om det på gården utövas andra verksamheter, som att man exempelvis tillverkar foderblandningar (med eller utan användning av tillsatser) eller rybskaka eller -olje för försäljning erbjuder transport- eller lagringstjänster förpackar köpt foder för försäljning...

Användning av tillsatser som kräver godkännande

Jordbrukare och husdjursproducenter När man för fodertillverkning på gården använder fodertillsatser som kräver godkännande, dvs. vissa s.k. zootekniska tillsatser eller koccidiostatika, måste gården registrera sig hos Evira på blankett A och ansöka om godkännande för användning av de ovan nämnda...

Registrering och användning av fodertillsatser och förblandningar

Jordbrukare och husdjursproducenter Fo­der­till­sat­ser är äm­nen, mik­ro­or­ga­nis­mer och fa­bri­kat som av­sikt­ligt till­sätts i fo­der. Syf­tet med till­sat­ser­na är att till ex­em­pel in­ver­ka gynn­samt på fod­rets el­ler de ani­ma­lis­ka pro­duk­ter­nas egen­ska­per el­ler att främ­ja...

Användning av mjölk och mjölkbaserade produkter som foder

Jordbrukare och husdjursproducenter Livsmedelsproducerande djur får utfodras med mjölkbaserade biprodukter som kommer från egna gårdar, anläggningar inom mjölksektorn, detaljhandeln eller bearbetningsanläggningar. Mjölkbaserade produkter är till exempel: mjölk surmjölk fil yoghurt glass ostar...

Journalföring av medicinering av produktionsdjur

Förordningen om journalföring av medicinering av produktionsdjur  21/2014    föreskriver om djurägarens eller -innehavarens skyldighet att föra journal om medicinering av produktionsdjur. I journalen antecknas alla läkemedel och läkemedelsfoder som produktionsdjur fått.Uppgifter som ska...

Lagstiftning om medicinsk behandling av djur

Den nya lagstiftningen om medicinsk behandling av djur tillämpas från och med 1.12.2014. Lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014; medicineringslagen) har genomgått en totalreform. Bestämmelserna om veterinärers rätt att överlåta läkemedel har flyttats till den från läkemedelslagen (395/87...

Tillverkning och försäljning av rökt fisk

Om en fiskare säljer rökt fisk till konsumenter, ska fiskaren göra en anmälan om verksamheten till myndigheten.

Primärproduktion av foder

Foderlagstiftningens krav gäller alla primärproducenter av foder dvs.  gårdar som odlar växter till foder, blandar foder och utfodrar produktionsdjur. Foderföretagarna, inklusive jordbrukarna, bär ansvar för fodersäkerheten. Foderövervakningen av gårdarna är ett led i övervakningen av s.k....

Olagliga djurmediciner

Använd inte olagliga djurmediciner Produktionsdjur får behandlas endast med sådana läkemedel, som i Finland godkänts för behandling av produktionsdjur. Endast en veterinär eller ett apotek får överlåta läkemedel för djur till en djurägare. Anvisningarna som veterinären gett om hur läkemedlet skal...

Fisk

Primärproduktion av fiskeriprodukter På dessa sidor har sammanförts material som hänför sig till primärproduktion av livsmedel som härstammar från fisk. Alla stadier av livsmedelskedjan från jord till bord säkerställer för egen del att livsmedlen är säkra. Också primärproduktionen av livsmedel so...

Fisk

Fiskeribranschen Anmälan av anläggning inom Fiskeribranschen    Beslut:Befrielse av odlad fisk från frysningskravet som gäller vissa fiskeriprodukter    Listeriatillsyn Primärproduktion, anmäld livsmedelslokal eller anläggning inom fiskbranschen?    Tillsynen över fiskeriprodukter  Tillsynen över...

Flyghavre

Flyghavre är en ettårig gräsartad ogräsväxt som förökar sig snabbt. En flyghavreindivid kan producera hundratals frön, och fröna bevaras groningsdugliga i marken i åratal. I Finland finns en lag om bekämpning av flyghavre, och syftet med lagen är att bekämpa flyghavren och förhindra dess spridnin...

Frågor och svar

Frågor och svar gällande Farliga växtsjukdomar och skadedjur Flyghavre Gödselfabrikat Spannmåls kvalitet

Gödselfabrikat

Gödselfabrikat är enligt lagen om gödselfabrikat 539/2006 oorganiska och organiska gödselmedel kalkningsämnen jordförbättringsmedel växtunderlag mikrobpreparat biprodukter som används som gödselfabrikat som sådana Gödselmedel avser ämnen och preparat som är avsedda att främja växters tillväxt ell...

Jordbrukare och husdjursproducenter

Foder inverkar på livsmedelssäkerheten och därför måste de vara säkra och spårbara. Ett foder är inte säkert om det har en negativ effekt på djurhälsan eller om ett animaliskt livsmedel inte är tryggt att använda som människoföda på grund av fodret. Kraven som ställs på foder gäller produktion,...

Spannmåls kvalitet

Spannmålens kvalitet God spannmålskvalitet består av flera olika faktorer. Den påverkas exempelvis av spannmålens hektolitervikt, fukt- och proteinhalt. Mera information om tekniska kvalitetsfaktorer finns på vår webbsida Kvalitetsfaktorer . Spannmålssektionens verksamhet  Laboratoriet vid Eviras...

Lagstiftning

Tillsynen över införseln, marknadsföringen och användningen av biologiska bekämpningsorganismer och pollinerare dvs. makroorganismer regleras av lagen om skydd för växters sundhet och för tillsynen över dessa svarar Evira. De mikrobiologiska preparaten (virus, svampar, bakterier) som används inom...

Växtsjukdomar och skadedjur

På dessa sidor hittar du information om farliga växtsjukdomar och skadedjur samt om den övervakning som görs för att förhindra dem från att sprida sig. Farliga växtskadegörare är i lagstiftningen definierade växtskadegörare som orsakar ekonomiskt betydande skador inom jord- och skogsbruk eller...

Primärproduktion

Anvisningar för livsmedelstillsyn inom primärproduktion NYA ANVISNINGAR 4.12.2017          Anvisningarnas nummer, version och datum för senaste uppdatering 0. De allmänna grunderna för fastställande av betygen på bedömningskalan 1. Allmänna krav på primärproduktion av livsmedel 2. Gemensamma krav...

Päronpest

Päronpest (Erwinia amylovora ) är en förödande bakteriesjukdom som förekommer i vissa växter av familjen Rosaceae. Symptomen är att skotten vissnar och svartnar och att växten dör. Sjukdomen sprids med angripna växter och insekter. Päronpesten är allmänt förekommande i flera EU-länder. Finland...

Tvärvillkor

Tvärvillkor – Bokföring över medicinsk behandling av djur Information om tvärvillkorens olika ämnesområden kan finnas här . Guiden för bokföring över medicinsk behandling av djur är en del av modulen ” Producera trygga livsmedel ”.