Produktionsdjur

AE eller smittsam hjärn- och ryggmärgsinflammation (aviär encephalomyelit)

AE (smittsam hjärn– och ryggmärgsinflammation) alstras av ett picornavirus som hör till enterovirusen och som orsakar sjukdom hos nykläckta kycklingar. Det kan också smitta kalkoner, fasaner och vaktlar. Till följd av smitta hos hönorna utsöndras virus i ägget under 1-2 veckors tid och smittan...

Allmänna krav vid avlivning och slakt

Den som avlivar och slaktar djur ska se till att djuren skyddas från smärta, plågor och lidande som kan undvikas vid avlivning och annan djurhantering på avlivningsplatsen. Aktören ansvarar för att arbetarna behandlar slaktdjuren väl. Personalen som deltar i hanteringen av levande djur vid...

Blåvingesjuka (CAV, Chicken Anemia Virus)

Blåvingesjuka (infektiös kycklinganemi) orsakas av chicken anemia-viruset, som hör till circovirusen. Sjukdom orsakas endast av vertikal smitta, dvs. som överförs från hönan till kycklingarna. Sjukdomen uppträder endast hos kycklingar. I Finland insjuknar tidvis i första hand broilrar i...

Ankor och gäss

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av ankor och gäss regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av ankor och gäss regleras dessutom av statsrådets...

Anvisningar för provtagning och försändning av prover för bisjukdomsundersökning

Undersökningen av sjukdomar hos bin är koncentrerad till Evira Kuopio. Amerikansk yngelröta (alstrare  Paenibacillus larvae ) Som prov skickas en bit av yngelkakan om man i bikupan kan se yngelförändringar, bl.a. oenhetlig yngelyta, insjunkna lock, bitmärken i locken eller känner en konstig lukt....

Får och getter – anvisningar för provtagning och försändelse

Sjukdomar hos får och getter utgör ett flockproblem. En god livsmiljö, rätt utfodring och förebyggande av parasitsmitta är av största vikt. Vid sjukdomsproblem i flocken rekommenderas i regel att flera prov undersöks för att utreda sjukdomsorsaken. Undersökningar av dödsorsak hos får och getter o...

BVD - Anvisningar för provtagning och försändelse

Provtagning i olika typer av fall Undersökningarna för påvisande av BVD inom handel med djur i Finland är huvudsakligen beroende av köparens krav. Även näringslivet kan ha krav vad gäller påvisande av BVD. Säljaren kan före försäljningen låta undersöka hela besättningen eller ett enskilt djur med...

Temporära användninsrekommedationer

Uppgifter om tillgången på preparat (status i december 2017)  Injektionspreparaten som innehåller prokainpenicillin torde räcka åtminstone fram till maj 2018. Under mjölkperioden är tillgången normal när det gäller intramammära läkemedel som innehåller penicillin.  Mer information om eventuella...

Kräftpest (Aphanomyces astaci)

Kräftpest är en sjukdom som orsakas av algsvampen Aphanomyces astaci och som kan utrota hela flodkräftbestånd och göra signalkräftor sjuka i stressituationer. Kräftdöd på grund av kräftpest konstaterades första gången i Sydeuropa på 1860-talet. Kräftpesten spred sig snabbt till andra ställen i...

Aviärt pneumovirus (APV) hos fjäderfä

Aviärt pneumovirus orsakar mycket smittsamma infektioner i de övre luftvägarna hos kalkoner och höns. Även vissa andra fågelarter, t.ex. fasaner, är känsliga för sjukdomen. Beroende på fågelart har sjukdomen olika namn: ART (avian rhinotracheitis), TRT (turkey rhinotracheitis) och SHS (swollen he...

Djuravelsverksamhet och artificiell reproduktion

I Finland styrs djuraveln av lagen om djuravelsverksamhet. Lagen som trädde i kraft 1.5 2014 tillämpas på de djurslag som omfattas av Europeiska unionens lagstiftning om djuravel, dvs. nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur. Genom lagen om djuravelsverksamhet föreskrivs för de ovan nämnda...

Furunkulos ASS

Furunkulos orsakas av Aeromonas salmonicida underart salmonicida . Furunkulos är en sjukdom hos laxfiskar, och öringar är mest mottagliga för sjukdomen. Sjukdomen förekommer i såväl sötvatten som havsvatten då vattnet är varmt. Symptom Vid akut furunkulos förekommer blödningar vid fenbasen och i ...

Metoder för avlivning och slakt av produktionsdjur

Djur får endast avlivas efter bedövning i enlighet med de metoder och särskilda krav för tillämpningen av dessa metoder som anges i avlivningsförordningen. Avsaknad av medvetande och känsel ska bibehållas till dess att djuret är dött. De metoder som inte leder till omedelbar död, nedan kallad enk...

Provtagnings- och försändelseanvisningar för sjukdomsundersökningar av svin

Det kan vara bra att med veterinären som sköter om gården komma överens om valet av prover och försändelser och vid behov med Eviras forskningsenhet som mottar proverna. De symptom som förekommer hos svinen på gården, sjukdomsförloppet, typen och storleken på gården är alla saker som påverkar...

Utredning av sjukdomsorsak vid dödsfall bland får och getter

Prov Som prov skickas ett helt djur. Om flera djur har dött rekommenderas att man skickar flera prov för patologiska undersökningar. Undersökningar Patologisk-anatomisk och histologisk undersökning samt bakteriologisk odling och parasitundersökning enligt behov. Remiss Djurart, får/get bör nämnas...

Diarréundersökningspaket för avföringsprover av svin

Vid diarré ger en undersökning av ett avföringsprov oftast inte en tillförlitlig bild av situationen. Det rekommenderas att proverna av flera svin med symptom undersöks. I undersökningspaketen ingår undersökning av 3-5 prov i fall av de mest allmänna orsakerna till diarré. Eviras undersökningspak...

Nödavlivning av produktionsdjur

Med nödavlivning avses sådan avlivning av djur som är skadade eller har en sjukdom som orsakar svår smärta eller svårt lidande och där det inte finns någon annan praktisk möjlighet att lindra smärtan och lidandet. Vid nödavlivning utanför ett slakteri eller om efterlevnad av bestämmelserna skulle...

Patologiska undersökningar av olika djurarter vid Eviras verksamhetsenheterna

Patologiska undersökningar av olika djurarter vid Eviras verksamhetsenheterna Prover för patologiska undersökningar ska skickas direkt till de verksamhetsenheterna som undersöker dem (se tabellen). I tabellen har det verksamhetsenheten dit proverna i första hand ska skickas markerats med fet stil...

undersökning av luftvägsinflammationer hos svin

Undersökningar avseende luftvägsinfektioner Vid luftvägsinfektionsproblem ger undersökningen av ett enda prov ofta inte en tillförlitlig bild av situationen. Det rekommenderas att man undersöker flera prover av djuret som har insjuknat. Orsaken till infektionen kan utredas genom följande prover:...

undersökningen av Paratuberkulos hos nötkreatur

(Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) Prov Levande djur : avföring och serumblodprov. Dött djur : tarmprov från förändrad del och lokala lymfkörtlar i mag-tarmkanalen, en bit från slutet av tunntarmen lymfkörtlar i krös. Klinisk misstanke om paratuberkulos : långvarig diarré där orsaken...

Hälsovård för djur och förebyggande av sjukdomar

Djursjukdomsforskning och övervakning av djursjukdomar samt främjande av djurens hälsa och välbefinnande hör till Eviras viktigaste uppgifter. Syftet med dessa tjänster är att upprätthålla ett gott djursjukdomsläge i vårt land och förhindra att nya sjukdomar sprider sig till Finland. Animalieprod...

Journalföring av medicinering av produktionsdjur

Förordningen om journalföring av medicinering av produktionsdjur  21/2014    föreskriver om djurägarens eller -innehavarens skyldighet att föra journal om medicinering av produktionsdjur. I journalen antecknas alla läkemedel och läkemedelsfoder som produktionsdjur fått.Uppgifter som ska...

Parasitundersökningar av avföringsprover av får

Prov Avföringsprovet tas direkt från ändtarmen eller alternativt direkt efter avföring, minst en matsked/djur Av avföringshögar på bete tas inte några prover. Proven tas alltid som individuella prov och märkta med individens kännetecken, t.ex. i en plasthandske eller (hellre) i en plastpåse eller...

Undersökningar av sjukdomar hos nötkreatur – Provtagnings- och försändelseanvisningar

För undersökning av insjuknade och döda djur används Eviras patologiska undersökningar (obduktion och undersökningar av organprover), speciella undersökningspaket som gjorts för utredning av sjukdomsproblem och undersökningar avsedda för identifiering av enstaka sjukdomar. Närmare anvisningar om...

Tarminflammationsundersökningar av svin

Undersökningar som anknyter till tarminflammationer Att ta ett prov vid tarminflammationer ger ofta inte en tillförlitlig bild av infektionen. Det rekommenderas att man undersöker prover av flera svin som har insjuknat. Orsaken till infektionen kan utredas med hjälp av följande prover som sänts...

ureaplasmaundersökning av nötkreatur

Transportmedium Ureaplasmaproverna ska skickas i transportmedium. Transportmedium kan beställas från Evira Kuopio, tfn. 029 530 4952. Hållbarhet Transportmediet kan förvaras nedfryst (-20 ºC) cirka ett år och i kylskåp två månader. Nedfryst transportmedium ska smältas innan provtagning utförs....

Campylobacter fetus och Trichomonas fetus -provtagning av nötkreatur

Provtagning av kvigor och kor Provtagningsutrustning 2 långa bomullspinnar för provtagning 10 ml sköljvätska (PBS) TEM transportmedium för campylobacter (10 ml rör), beställs från Evira Transportmedium för trichomonas (100 ml flaska) Antibiotikalösning för trichomonas transportmedium Provtagning...

Parasitundersökning av betande unga nötkreatur

Prov Avföringsprovet tas direkt från ändtarmen eller alternativt direkt efter avföring, minst en matsked/djur, för påvisande av lungmask minst 0,5 dl. Av avföringshögar på bete tas inte några prover. Proven tas alltid som individuella prov och märkta med individens kännetecken, t.ex. i en...

uNDERSÖKNING AV Kastningar och fertilitetsproblem hos svin

Kastningsundersökningspaket för svin (avgiftsbelagd) Prover I undersökningspaketet ingår undersökning av 1-3 foster från suggor samt deras fosterhinnor. Det är viktigt att fosterhinnorna sänds för undersökning även om de är orena, eftersom de enda synliga infektionsförändringarna kan i vissa fall...

Medicinering av djur

Ett läkemedel är ett ämne eller preparat som används för att lindra, bota eller förebygga sjukdomar som förekommer hos människor eller djur samt dessa sjukdomars symptom. Läkemedel bör användas för djur på ett sådant sätt att de främjar djurets hälsa och välbefinnande. Användningen av läkemedel f...

Undersökning av kalvdiarré

Vid problem med diarré räcker det vanligtvis inte att undersöka ett avföringsprov för att få en tillförlitlig bild av situationen. Det rekommenderas att man undersöker prover från så många djur som möjligt som uppvisar symptom. Undersökningspaketet inkluderar undersökning av 3-5 avföringsprov....

Avlivning och slakt av produktionsdjur

Avlivningsförordningen, dvs. Europeiska rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning, trädde i kraft i slutet av år 2009 och tillämpas från och med 1.1.2013. Dessutom regleras skyddet av produktionsdjur vid avlivning och slakt genom den nationella djurskyddsla...

Undersökning av Grishosta hos svin

Allmänt Ny infektion orsakad av grishosta Med ny infektion orsakad av grishosta (nysmitta) avses en situation då det konstateras grishosta vid en gård som tidigare konstaterats vara fri från grishosta. Grishosta som förekommer på gården som nysmitta ger hostsymptom hos svin i alla åldrar i det...

undersökning av brachyspira

Prov Proven tas från svinets ändtarm genom att med en styv bomullspinne svabba slemhinnans yta. Provet skickas i ett kommersiellt transportmedierör avsett för anaeroba bakterier. Transportmediet bör innehålla kol. Transportmedierör levereras t.ex. av Labema Oy och Mekalasi Oy. Undersökningar...

Slemprover som tas från kalvarnas näsborrar för Naseva – M. bovis bekämpningsprogrammet samt för djurutställningar (M. bovis PCR-påvisning)

Proverna ska vara framme vid laboratoriet så snart som möjligt (provtagning må-on). Proverna tas av alla 1 vecka – max. 6 mån. gamla kalvar från den ena näsborren, maximalt 20 prover per gård (ifall det finns över 20 st. under ett halvt år gamla kalvar på gården tas proverna av de 20 yngsta som ä...

Botulism hos fjäderfä

Botulism orsakas av ett nervgift (botulinumneurotoxin) som produceras av bakterien Clostridium botulinum. Toxinet blockerar överföringen av nervimpulser till muskulaturen och musklerna förlamas. Sporer av bakterien Clostridium botulinum förekommer allmänt i jord, vattenrik miljö, kadaver och i...

Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis Mycoplasma bovis är en liten bakterie utan cellvägg. Den hör till gruppen mykoplasmabakterier. På global nivå är bakterien är en av de vanligaste orsakerna till luftvägsinflammation hos nöt. I Finland påträffasdes den för första gången som orsakare av luftvägsinflammation hos...

Broilrar

Med broiler avses höns som hålls för köttproduktion. Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av broilrar regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen.  De djurskyddskrav som ställs på hållning av broilra...

IB (Infektiös bronkit)

IB eller infektiös bronkit drabbar endast tamhöns och inga andra fågelarter. Alstraren är ett coronavirus, av vilket det finns flera virusstammar med varierande förmåga att alstra sjukdom. Samtliga stammar orsakar luftvägsinfektion, även om det finns skillnader i tropismen (målorgan). Vissa stamm...

Brucellos eller kastningssjuka

Brucellos eller kastningssjuka Brucellos eller kastningssjuka orsakas av bakterier tillhörande släktet Brucella. Till släktet hör sex arter, av vilka en del är farliga sjukdomsalstrare hos djur. De har ett huvudsakligt värddjur och flera andra potentiella värdar; B. abortus – nötkreatur, B....

BSE prov för snabbtest

Prov Provet för BSE-snabbtest tas från nötkreaturens hjärnstam. Provbiten bör vara 3–10 cm lång. Hjärnstammen består av mellan- och mitthjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen. Hjärnstammens bakre gräns går vid förgreningspunkten för den första halsnerven. Provet för BSE-snabbtest tas från bak...

Gumborosjuka (IBD, Infectious Bursal Disease)

Gumborosjuka eller infektiös bursit (IBD / Infectious bursal disease) förekommer i hela världen. Den orsakas av ett birnavirus, och de olika virustypernas sjukdomsframkallande förmåga varierar. Gumborosjukan smittar höns, kalkoner och ankor men endast kycklingar insjuknar. Symtom Sjukdomens...

Diarré hos lamm och killingar

Vid problem med diarré räcker det vanligtvis inte att undersöka ett avföringsprov för att få en tillförlitlig bild av situationen. För att undersöka sjukdomsalstrare vid diarré hos lamm och killingar använder man undersökningspaketet för diarré hos kalvar. Undersökningspaketet inkluderar...

Djurskydd på djurhållningsplatsen

Med djurhållningsplats avses en geografisk plats där djur hålls, föds upp eller sköts varaktigt eller tillfälligt. Hållandet, skötseln, hanteringen och behandlingen av djur på djurhållningsplatsen regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen samt statsrådets förordningar och jord- och...

Olagliga djurmediciner

Använd inte olagliga djurmediciner Produktionsdjur får behandlas endast med sådana läkemedel, som i Finland godkänts för behandling av produktionsdjur. Endast en veterinär eller ett apotek får överlåta läkemedel för djur till en djurägare. Anvisningarna som veterinären gett om hur läkemedlet skal...

Yersinios ERM

Yersinios eller rödmunsjuka orsakas av bakterien Yersinia ruckeri och är vanlig hos odlade fiskar i hela världen. Sjukdomen har diagnostiserats hos ett flertal olika fiskarter i såväl sötvatten som havsvatten. Y. ruckeri- stammarnas egenskaper och förmåga att alstra sjukdom varierar. I Finland ha...

Grunden till ett vuxet nötkreaturs välbefinnande skapas redan som liten kalv

( Publicerad som tematext 9.2.2011)   Den första målgruppen i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras åtgärdsprogram för djurens välbefinnande var kalvar.   Eviras åtgärdsprogram för djurens välbefinnande Evira genomför åtgärdsprogrammet för djurens välbefinnande i fråga om olika djurarter inom de...

Odlade fiskar

Vid odling av fisk skall följas de allmänna krav på djurhållning, som uppställts i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Detaljerade krav på fiskhållningen ges i en förordning från statsrådet. Förordningen preciserar djurskyddskraven för odlad fisk Förordningen som har varit i kraft sedan...

Sjukdomar hos fjäderfä

Hälsoläget hos fjäderfä år 2014 var god och inga allvarliga smittsamma sjukdomar påvisades. År 2014 undersöktes prover från fjäderfä från sammanlagt 223 gårdar. Patologiskt-anatomiskt undersöktes 3791 prover från fjäderfä vid Evira, vilket var betydligt mer än året innan (1 612 prover år 2013). D...

Fjäderfä

Det är alltid att skäl att utreda orsaken till att höns, broiler, kalkoner, ankor, gäss och strutsar dör eller insjuknar eller varför produktionen sjunker. Det kan vara fråga om en smittsam sjukdom orsakad av virus, bakterier, svampar eller parasiter. När sjukdomsalstraren har konstaterats, kan d...

Flavobakterier

Flavobakterier förekommer ofta i vattenmiljö. Arter som orsakar sjukdom är särskilt Flavobacterium psychrophilum , som orsakar yngeldödlighetssyndrom hos regnbåge och bakteriell kallvattensjuka, och Flavobacterium columnare , som orsakar varmvattenformen av flavobakterios. Symtom Yngeldödlighetss...

Ofta frågat om lagstifningen

För veterinär Att bestämma karenstid för produktionsdjur – bekanta dig med preparatsammandraget  (23.11.2015) För ägaren av produktionsdjur Journalföring av medicinering av produktionsdjur (maj 2018)

Kastning hos får och get

Paketet för undersökning av foster Prov Kastade foster, eller om fostren är flera, 2–3 foster samt efterbörden. Det är viktigt att skicka efterbörden, oberoende av hur smutsig den är, eftersom vissa sjukdomsalstrare orsakar observerbara förändringar bara i moderkakan. Minst 2–3 livmoderkottar bör...

Ögoninflammationer hos får

Det rekommenderas att man undersöker prover från flera djur som uppvisar symptom. Proven tas av en veterinär. Prov borde tas av omedicinerade djur och eventuella läkemedelsbehandlingar bör anges i remissen. Prov Ögat rengörs från synlig smuts och sekret före provtagningen. Svabbproverna tas från...

Får

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av får regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av får regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av får. I...

Registerutdragets följebrev

År 2018 Följebrev 2/2018 , mars Följebrev 1/2018 , januari  År 2017 Följebrev 5/2017 november Följebrev 4/2017 , september Följebrev 3/2017 , juni Följebrev 2/2017 , mars Följebrev 1/2017 , januari År 2016 Följebrev 5/2016 , november Följebrev 4/2016 , september Följebrev 3/2016, juni Följebrev...

Tilläggskrav för slakterier

För slakt och därmed sammanhängande verksamhet som sker vid slakterier har fastställts vissa tilläggskrav . Dessutom ska alla allmänna krav tillämpas, som gäller slakt och avlivning av produktionsdjur utanför slakterier. Avlivning är en avsiktlig process som syftar till att döda ett djur. Med sla...

Mycoplasma gallisepticum

Mykoplasmabakterien orsakar luftvägsinfektioner hos fjäderfä. Höns och kalkoner är mottagliga för Mycoplasma gallisepticum -smitta. Förebyggande åtgärder De förebyggande åtgärderna bygger på en eliminering av bärarna i föräldragenerationen och därmed i produktionsgenerationen. Smitta förhindras...

Getter

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av getter regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av getter regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av...

Misstanke om svininfluensa hos svin

Allmänt Akut svininfluensa Man talar om akut svininfluensa då svinens hostsymptom är tydliga och det på gården fortfarande finns svin vars symptom börjat inom loppet av några dygn. En del av svinen kan också vara febriga. Genomgången svininfluensa på svingården Svininfluensans akuta period är för...

Ögoninflammationer hos nötkreatur

Det rekommenderas att man undersöker prover från flera djur som uppvisar symptom. Proven tas av en veterinär. Prov borde tas av omedicinerade djur och eventuella läkemedelsbehandlingar bör anges i remissen. Prov Ögat rengörs från synlig smuts och sekret före provtagningen. Svabbproverna tas från...

Kastning hos nötkreatur

Paketet för undersökning av foster Prov Helt kastat foster och efterbörd. Det är viktigt att skicka efterbörden, oberoende av hur smutsig den är, eftersom vissa sjukdomsalstrare orsakar observerbara förändringar bara i moderkakan. Minst 2-3 livmoderkottar bör ingå i provet. Undersökningar...

Luftvägsinflammationer hos nötkreatur

Paket för undersökning av luftvägarna Det finns tre olika undersökningspaket för utredning av orsaker till luftvägsinflammationer: Bakteriologisk och virologisk undersökning av djupt svabbprov/lungsköljningsprov samt bestämning av Mycoplasma bovis - antikroppar i blodprover, prover från fyra...

Hästar

STORA RUM FÖR FÖRBÄTTRINGAR I FÖRVARINGEN AV HÄSTPASS OCH I ANVÄNDNINGEN AV LÄKEMEDEL FÖR HÄSTAR Tillsyn över läkemedelsanvändningen och läkemedelsbokföringen i häststall utövades år 2017 inom fem regionförvaltningsverks område. Under besöket kontrollerades också de i stallet hållna hästarnas...

ILT (Infektiös laryngotrakeit)

ILT (infektiös laryngotrakeit) orsakas av ett herpesvirus som i huvudsak gör endast tamhöns sjuka. Det kan också smitta fasan och påfågel. Symtom Sjukdomens inkubationstid är i allmänhet 6-12 dygn, men den kan också vara betydligt längre. Hönor i alla åldrar kan insjukna men hos fullvuxna hönor ä...

Kalkoner

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av kalkoner regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av kalkoner regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd...

Kastning

Kastning Med abort eller kastning avses förtida nedkomst som leder till att ett icke livsdugligt foster föds. Orsakerna till kastning kan indelas i smittrelaterade och icke smittrelaterade. I bakgrunden till en smittrelaterad abort finns någon sjukdomsalstrare, t.ex. en bakterie, ett virus eller...

Luftvägsinfektioner

Luftvägsinfektioner hos nötkreatur Luftvägsinfektioner hos nötkreatur är typiska sjukdomar som beror på flera olika orsaker, dvs. de uppkommer genom samtidigt inverkan av flera olika faktorer. Förutom sjukdomsalstrare har förhållandena, skötseln och utfodringen samt andra faktorer, t.ex. djurens...

Mareks sjukdom (MD)

Mareks sjukdom orsakas av ett herpesvirus som medför förändringar i hönans nerver och/eller hjärna och/eller tumörer i olika organ. Beroende på förändringarna indelas sjukdomen ofta i tumör-, nerv- och ögonformen av Mareks sjukdom. Samtliga former kan dock förekomma hos samma individ. Den kan ock...

Märkning och registrering

Syftet med märkningen och registreringen av djur är att kunna följa animaliska livsmedel genom hela produktionskedjan från början till slut. För att konsumenten ska kunna vara övertygad om produktens säkerhet måste livsmedelsproduktionen vara transparent och produkten måste kunna spåras ända från...

Märkning och registrering

Anhållan om utlämnande av uppgifter    Nötdjursregistretblanketter Koder för nötdjursregistret Beställning av nya öronmärken   Beställning av ersättande öronmärken   A-Blankett (födslar)   B-Blankett (köp och utmönstringar) C-Blankett (import)   Nötkreatursförteckningsblanket Ifyllnadsexempel...

Neospora

Neospora Neospora caninum är ett urdjur som hör till koccidierna och som orsakar hjärn- och muskelinflammationer hos nötkreatur och hundar. Det betraktas också som en betydande orsak till kastning hos nötkreatur. Nötkreatur får neosporasmitta under fostertiden från modern eller senare via munnen...

Nötkreatur

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av nötkreatur regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av nötkreatur regleras dessutom av statsrådets förordning om...

Psittakos (ornitos)

Psittakos (ornitos) är en smittsam sjukdom som orsakas av bakterien Chlamydophila psittaci (tidigare Chlamydia psittaci) och som förekommer hos ett stort antal såväl vilda som tama fågelarter, vanligen hos duvor och papegojor. Bland fjäderfäna är höns relativt motståndskraftiga mot sjukdomen, med...

Paratuberkulos

  Paratuberkulos eller Johnes sjukdom är en kronisk tarmsjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (M. paratuberculosis ). Den drabbar främst idisslare, men bakterien som orsakar sjukdomen har isolerats också hos andra djurarter, t.ex. vildkanin och räv. Symt...

PKD

PKD eller proliferativ njursjukdom hos fisk  PKD är en sjukdom som orsakas av en parasit hos laxfiskar, främst hos regnbåge. Sjukdomen orsakas av parasiten Tetracapsuloides bryosalmonae , som tillhör  spordjur (myxozoa). Sjukdomens förekomst i Finland I Finland har PKD konstaterats två gånger,...

Produktionsdjur

Med produktionsdjur avses oftast djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller päls eller annan lantbruksproduktion. Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av produktionsdjur, liksom alla andra djur, regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen,...

Pälsdjur

Med pälsdjur avses mink, iller, räv (blåräv, silverräv och rödräv), chinchilla och sumpbäver, och till viss del också mårdhund och sobel, som föds upp för produktion av pälsar eller för andra motsvarande produktionsändamål. Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av pälsdjur, liksom al...

Svin

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av svin regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av svin regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd av svin...

Tvärvillkor

Tvärvillkor – Bokföring över medicinsk behandling av djur Information om tvärvillkorens olika ämnesområden kan finnas här . Guiden för bokföring över medicinsk behandling av djur är en del av modulen ” Producera trygga livsmedel ”. 

Vibrios

Vibrios är en allmänt förekommande bakteriesjukdom i fiskodlingsanläggningarna i havsområdet. Sjukdomen orsakas av bakterien Vibrio anguillarum (tidigare Listonella anguillarum). Symptom Utmärkande för sjukdomen är snabbt stigande dödlighet. Då sjukdomen framskrider kan man observera fiskar med...

Värphöns

Hållningen, skötseln, behandlingen och hanteringen av värphöns regleras av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, lagen och förordningen om transport av djur samt avlivningsförordningen. De djurskyddskrav som ställs på hållning av värphöns regleras dessutom av statsrådets förordning om skydd...