Produktsäkerhet

Resultaten av tillsynen över rester av växtskyddsmedel år 2015

Över resterna och användningen av växtskyddsmedel utövas tillsyn i form av ett samarbete myndigheterna emellan. Evira koordinerar planeringen och rapporteringen av det årliga tillsynsprogrammet. Tillsynsprogrammet genomförs i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna (inhemska...

Resultaten av tillsynen över rester av växtskyddsmedel år 2016

Över resterna och användningen av växtskyddsmedel utövas tillsyn i form av ett samarbete myndigheterna emellan. Evira koordinerar planeringen och rapporteringen av det årliga tillsynsprogrammet. Tillsynsprogrammet genomförs i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna (inhemska...

Systemet för godkännande av hälsopåståenden

Framförande av hälsopåståenden i märkningarna på förpackningen till livsmedel, i reklam för livsmedel eller vid presentationen av livsmedel förutsätter att påståendena är godkända och upptagna i den förteckning över godkända påståenden, som avses i artiklarna 13 och 14. Uppbyggandet av systemet f...

Kontaktmaterial av livsmedel

På dessa sidor hittar du information om frågor rörande säkerhet och övrig överensstämmelse med kraven för de material och förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel. På sidorna finns en kort genomgång om kontaktmaterial, med vilka avses alla de material och förnödenheter som direkt eller...

Frågor och svar om närings- och hälsopåståenden

17.1.2013 1. Kan alla ämnen (såsom melatonin) som beviljats ett hälsopåstående användas i livsmedel? – Att ett hälsopåstående godkänts ändrar inte till exempel på klassificeringsbeslut som de nationella läkemedelsmyndigheterna gjort eller på livsmedlets status som nytt livsmedel. Utgångspunkten f...

Hälsopåståenden

Med ett hälsopåstående avses varje påstående, som anger, låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa. Hälsopåståendena indelas i två kategorier. Sådana hälsopåståenden som avses i artikel 13 (=...

Närings- och hälsopåståenden

Närings- och hälsopåståendena som framförs i påskrifterna på förpackningarna till, vid presentation av eller i reklam för livsmedel regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (= förordningen om påståenden )....

Läs mer om kontaktmaterial

Power Point-presentationer för självstudier - Klicka på texten Livsmedelkontaktmaterial  (.pdf) Egenkontrollen och tillsynen över tillverkning och import av kontaktmaterial  (.pdf) Tillsynen över livsmedelskontaktmaterial i en livsmedelslokal  (.pdf) Lagstiftning om livsmedelskontaktmaterial och...