Prover

Bakteriologisk provtagning – allmänna anvisningar

Ett bra prov: har tagits så aseptiskt som möjligt provet är rikligt, t.ex. flera ml varsekret, exudat eller avföring har tagits snabbt efter att symptomen har uppkommit (t.ex. färsk abscess) svabbproven har tagits med bomullspinne och skickats i ett transportmedierör (kommersiellt tillgängligt,...

Virologisk provtagning – allmänna anvisningar

På menyn till vänster finns anvisningar för provtagningar och försändelser för sjukdomar hos olika djurslag.  Ett bra prov: tas så aseptiskt som möjligt  mängden provmaterial är tillräcklig  blodprov tas helst med vakuumteknik  tas så fort som symptomen uppträder  svabbprov tas med flockad pinne...

Provtagningsanvisningar gällande anskaffning av rom från vilda honfiskar

Undersökningsplikt för vilda moderfiskar Moderfiskar som lever i vilt tillstånd undersöks i samband med att man tar rom och mjölke för virussjukdomar (VHS, IHN, IPN, SAV) samt bakteriell njursjuka (BKD): Undersökningar av moderfisk angående virussjukdomar och BKD ska utföras alltid då vilda...

Provtagning för påvisande av antikroppar (serologiska undersökningar)

Blodprover analyseras för förekomst av antikroppar mot virus. I vissa fall räcker det med att analysera ett prov, som vid export-, import- och uppföljningsundersökningar. Vid diagnos av klinisk sjukdom används parserumanalys. Det första provet tas då de första symptomen visar sig och det andra...

Antikroppsundersökningar mot rabies

En bestämning av vaccin mot rabies krävs av djur som exporteras till vissa rabiesfria länder, vars importkrav förutsätter en antikroppsundersökning. Godkänd mängd antikroppar mot rabies innebär minst 0,5 IE per milliliter. Ett djur kan exporteras ifall provresultatet är 0,5 eller > 0,5 ifall de...

Får och getter – anvisningar för provtagning och försändelse

Sjukdomar hos får och getter utgör ett flockproblem. En god livsmiljö, rätt utfodring och förebyggande av parasitsmitta är av största vikt. Vid sjukdomsproblem i flocken rekommenderas i regel att flera prov undersöks för att utreda sjukdomsorsaken. Undersökningar av dödsorsak hos får och getter o...

Anvisningar för provtagning och -insändning för djursjukdomsundersökningar

Eviras kunder får i fortsättningen djursjukdomsanalyscertifikaten med e-post om de vill. Analyscertifikat som kommer som e-postbilaga ersätter certifikat som skickas per post

Anvisningar för provtagning och försändning av prover för bisjukdomsundersökning

Undersökningen av sjukdomar hos bin är koncentrerad till Evira Kuopio. Amerikansk yngelröta (alstrare  Paenibacillus larvae ) Som prov skickas en bit av yngelkakan om man i bikupan kan se yngelförändringar, bl.a. oenhetlig yngelyta, insjunkna lock, bitmärken i locken eller känner en konstig lukt....

Hundar och katter – anvisningar för provtagning och försändelse

Evira utför olika undersökningar som hänför sig till hundars och katters hälsa och välmående. För att utreda orsaken till djurets symtom och sjukdom samt vid behov för att fastställa dödsorsaken kan djuret skickas för obduktion. Med djuret ska alltid följa en till alla delar ifylld remiss för...

BVD - Anvisningar för provtagning och försändelse

Provtagning i olika typer av fall Undersökningarna för påvisande av BVD inom handel med djur i Finland är huvudsakligen beroende av köparens krav. Även näringslivet kan ha krav vad gäller påvisande av BVD. Säljaren kan före försäljningen låta undersöka hela besättningen eller ett enskilt djur med...

Scrapie snabbtest – anvisningar för provtagning och försändelse

Prov Scrapie undersöks i hjärnstammen och lillahjärnan. Hjärnstammen består av mellan- och mitthjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen. Provet tas från bakre delen av hjärnstammen, från obexområdet. Provet från hjärnstammen skall vara ca 4-5 cm långt. Lilla hjärnan ligger ovanför den bakre del...

Fiskar – anvisningar för provtagning och försändelse

Evira undersöker fiskprover, men döda fiskar är ofta så förstörda att det inte är någon hjälp av dem då dödsorsaken ska utredas. Kontakta alltid Evira innan du sänder någon död fisk till undersökning. Odlad fisk Sjuka fiskar skickas helst levande i syrepåsar. Stora fiskar på is i styroxlådor. Utg...

Provtagning i fall av valpsjuka

Vid misstanke om valpsjuka tas ett epitel cellprov för att påvisa virus. Provet tas med vaddpinne från: ögats konjunktiva vaginan / preputium toncillerna från en hund som fått lugnande medel Hos epitelcellerna på provpinnen kan valpsjukevirus påvisas med RT-PCR-metoden. Provtagningspinnarna...

Provtagnings- och försändelseanvisningar för sjukdomsundersökningar av svin

Det kan vara bra att med veterinären som sköter om gården komma överens om valet av prover och försändelser och vid behov med Eviras forskningsenhet som mottar proverna. De symptom som förekommer hos svinen på gården, sjukdomsförloppet, typen och storleken på gården är alla saker som påverkar...

Diarréundersökningspaket för avföringsprover av svin

Vid diarré ger en undersökning av ett avföringsprov oftast inte en tillförlitlig bild av situationen. Det rekommenderas att proverna av flera svin med symptom undersöks. I undersökningspaketen ingår undersökning av 3-5 prov i fall av de mest allmänna orsakerna till diarré. Eviras undersökningspak...

Förpackningsanvisningar för prover som skickas för undersökning av fågelinfluensa

Vid misstänke om farlig djursjukdom ska provernas försändelseanvisningar kontrolleras med virologiska laboratoriet. Använd handskar när du handskas med sjuka eller döda fåglar. Organprover Provbehållaren ska helst vara en plastbehållare med skruvkork. Provbehållaren, i vilken proverna placerats,...

Utredning av sjukdomsorsak vid dödsfall bland får och getter

Prov Som prov skickas ett helt djur. Om flera djur har dött rekommenderas att man skickar flera prov för patologiska undersökningar. Undersökningar Patologisk-anatomisk och histologisk undersökning samt bakteriologisk odling och parasitundersökning enligt behov. Remiss Djurart, får/get bör nämnas...

Undersökningar i fall av parasiter

Invärtes parasiter eller deras ägg undersöks ur avföringsprov från djur. Prover kan också skickas för identifiering av utvärtes parasiter. Utvärtes parasiter förpackas i en liten tät burk (ej direkt i ett kuvert, för att undvika hopklämning). Den mest vanliga undersökningen som utförs är bestämni...

Införselundersökningar av hästar

I samband med införsel av hästar krävs antikroppsundersökningar mot träskfeber (infectious anemia) samt beskällaresjuka (dourine) och rots (malleus) som görs i laboratotierna för djursjukdomsvirologi- och bakteriologi i Evira. Djursjukdomsvirologi gör också antikroppsbestämningar och virusisoleri...

undersökning av luftvägsinflammationer hos svin

Undersökningar avseende luftvägsinfektioner Vid luftvägsinfektionsproblem ger undersökningen av ett enda prov ofta inte en tillförlitlig bild av situationen. Det rekommenderas att man undersöker flera prover av djuret som har insjuknat. Orsaken till infektionen kan utredas genom följande prover:...

Patologiska undersökningar av olika djurarter vid Eviras verksamhetsenheterna

Patologiska undersökningar av olika djurarter vid Eviras verksamhetsenheterna Prover för patologiska undersökningar ska skickas direkt till de verksamhetsenheterna som undersöker dem (se tabellen). I tabellen har det verksamhetsenheten dit proverna i första hand ska skickas markerats med fet stil...

Undersökning av kräftor

Undersökningen av kräftor är koncentrerad till Eviras verksamhetsenheten i Kuopio. Evira Kuopio är också referenslaboratorium för Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE) vid diagnostik av kräftpest. Undersökningar av sjukdomar som förekommer hos vilda kräftor och av kräftdöd Som pro...

undersökningen av Paratuberkulos hos nötkreatur

(Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) Prov Levande djur : avföring och serumblodprov. Dött djur : tarmprov från förändrad del och lokala lymfkörtlar i mag-tarmkanalen, en bit från slutet av tunntarmen lymfkörtlar i krös. Klinisk misstanke om paratuberkulos : långvarig diarré där orsaken...

Parasitundersökningar av avföringsprover av får

Prov Avföringsprovet tas direkt från ändtarmen eller alternativt direkt efter avföring, minst en matsked/djur Av avföringshögar på bete tas inte några prover. Proven tas alltid som individuella prov och märkta med individens kännetecken, t.ex. i en plasthandske eller (hellre) i en plastpåse eller...

Undersökningar av sjukdomar hos nötkreatur – Provtagnings- och försändelseanvisningar

För undersökning av insjuknade och döda djur används Eviras patologiska undersökningar (obduktion och undersökningar av organprover), speciella undersökningspaket som gjorts för utredning av sjukdomsproblem och undersökningar avsedda för identifiering av enstaka sjukdomar. Närmare anvisningar om...

Tarminflammationsundersökningar av svin

Undersökningar som anknyter till tarminflammationer Att ta ett prov vid tarminflammationer ger ofta inte en tillförlitlig bild av infektionen. Det rekommenderas att man undersöker prover av flera svin som har insjuknat. Orsaken till infektionen kan utredas med hjälp av följande prover som sänts...

Provtagning av vildfåglar

Anvisningar för tjänsteveterinärer angående provtagning från vildfåglar vid misstanke om fågelinfluensa Vid fall av massdöd hos vilda fåglar uppmanas man ta kontakt med regionens tjänsteveterinär som utvärderar situationen. Som massdöd räknas t.ex. fem döda svanar eller över tio andra döda fåglar...

Parasitundersökning av betande unga nötkreatur

Prov Avföringsprovet tas direkt från ändtarmen eller alternativt direkt efter avföring, minst en matsked/djur, för påvisande av lungmask minst 0,5 dl. Av avföringshögar på bete tas inte några prover. Proven tas alltid som individuella prov och märkta med individens kännetecken, t.ex. i en...

Paket för bakteriologisk undersökning av diarré hos hästar

Prov Träckprovet tas från ändtarmen eller omedelbart efter avföringen. Provet bör vara rikligt. Provet läggs i en ren plastpåse eller i en burk och bör vara så lufttätt som möjligt. Provet kyls ner och skickas genast. Proven bör tas innan man påbörjar eventuell medicinering med antibiotika, men o...

uNDERSÖKNING AV Kastningar och fertilitetsproblem hos svin

Kastningsundersökningspaket för svin (avgiftsbelagd) Prover I undersökningspaketet ingår undersökning av 1-3 foster från suggor samt deras fosterhinnor. Det är viktigt att fosterhinnorna sänds för undersökning även om de är orena, eftersom de enda synliga infektionsförändringarna kan i vissa fall...

Campylobacter fetus och Trichomonas fetus -provtagning av nötkreatur

Provtagning av kvigor och kor Provtagningsutrustning 2 långa bomullspinnar för provtagning 10 ml sköljvätska (PBS) TEM transportmedium för campylobacter (10 ml rör), beställs från Evira Transportmedium för trichomonas (100 ml flaska) Antibiotikalösning för trichomonas transportmedium Provtagning...

ureaplasmaundersökning av nötkreatur

Transportmedium Ureaplasmaproverna ska skickas i transportmedium. Transportmedium kan beställas från Evira Kuopio, tfn. 029 530 4952. Hållbarhet Transportmediet kan förvaras nedfryst (-20 ºC) cirka ett år och i kylskåp två månader. Nedfryst transportmedium ska smältas innan provtagning utförs....

Sändning av små rovdjur

För uppföljning av rabies och andra sjukdomar görs en insamling av i synnerhet rävar och mårdhundar, men också mårdar, minkar och grävlingar. Som prover lämpar sig både jagade djur och djur som hittats döda och som är hela, ifall de inte har förfarits illa. I synnerhet djur som har verkat sjuka o...

undersökning av brachyspira

Prov Proven tas från svinets ändtarm genom att med en styv bomullspinne svabba slemhinnans yta. Provet skickas i ett kommersiellt transportmedierör avsett för anaeroba bakterier. Transportmediet bör innehålla kol. Transportmedierör levereras t.ex. av Labema Oy och Mekalasi Oy. Undersökningar...

Undersökning av Grishosta hos svin

Allmänt Ny infektion orsakad av grishosta Med ny infektion orsakad av grishosta (nysmitta) avses en situation då det konstateras grishosta vid en gård som tidigare konstaterats vara fri från grishosta. Grishosta som förekommer på gården som nysmitta ger hostsymptom hos svin i alla åldrar i det...

Undersökning av kalvdiarré

Vid problem med diarré räcker det vanligtvis inte att undersöka ett avföringsprov för att få en tillförlitlig bild av situationen. Det rekommenderas att man undersöker prover från så många djur som möjligt som uppvisar symptom. Undersökningspaketet inkluderar undersökning av 3-5 avföringsprov....

Slemprover som tas från kalvarnas näsborrar för Naseva – M. bovis bekämpningsprogrammet samt för djurutställningar (M. bovis PCR-påvisning)

Proverna ska vara framme vid laboratoriet så snart som möjligt (provtagning må-on). Proverna tas av alla 1 vecka – max. 6 mån. gamla kalvar från den ena näsborren, maximalt 20 prover per gård (ifall det finns över 20 st. under ett halvt år gamla kalvar på gården tas proverna av de 20 yngsta som ä...

BSE prov för snabbtest

Prov Provet för BSE-snabbtest tas från nötkreaturens hjärnstam. Provbiten bör vara 3–10 cm lång. Hjärnstammen består av mellan- och mitthjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen. Hjärnstammens bakre gräns går vid förgreningspunkten för den första halsnerven. Provet för BSE-snabbtest tas från bak...

Maedi-visna- eller CAE-prover

Prov Maedi-visna/CAE-antikroppar undersöks ur serum. Blodproverna tas i rör som inte innehåller ämnen som skulle kunna förhindra blodkoagulering. Remiss För MV/CAE-prover används samma undersökningsremiss som för produktionsdjur . I remissen bör följande uppgifter nämnas: djurägarens och...

Contagious Equine Metritis (CEM)

Proven ska vara Evira tillhanda inom 48 timmar efer provtagningen , eftersom bakterien Taylorella equigenitalis lever i transportmedierna endast en begränsad tid. Proverna undersöks inte om det har gått över 48 h sedan provtagningen, eller om transportmedierören är gamla eller trasiga. Proven ska...

Diarré hos lamm och killingar

Vid problem med diarré räcker det vanligtvis inte att undersöka ett avföringsprov för att få en tillförlitlig bild av situationen. För att undersöka sjukdomsalstrare vid diarré hos lamm och killingar använder man undersökningspaketet för diarré hos kalvar. Undersökningspaketet inkluderar...

Fjäderfä

Det är alltid att skäl att utreda orsaken till att höns, broiler, kalkoner, ankor, gäss och strutsar dör eller insjuknar eller varför produktionen sjunker. Det kan vara fråga om en smittsam sjukdom orsakad av virus, bakterier, svampar eller parasiter. När sjukdomsalstraren har konstaterats, kan d...

Kastning hos får och get

Paketet för undersökning av foster Prov Kastade foster, eller om fostren är flera, 2–3 foster samt efterbörden. Det är viktigt att skicka efterbörden, oberoende av hur smutsig den är, eftersom vissa sjukdomsalstrare orsakar observerbara förändringar bara i moderkakan. Minst 2–3 livmoderkottar bör...

Ögoninflammationer hos får

Det rekommenderas att man undersöker prover från flera djur som uppvisar symptom. Proven tas av en veterinär. Prov borde tas av omedicinerade djur och eventuella läkemedelsbehandlingar bör anges i remissen. Prov Ögat rengörs från synlig smuts och sekret före provtagningen. Svabbproverna tas från...

Hästsjukdomar – provtagnings- och försändelseanvisningar

Evira gör diagnostik för virus-, bakterie- och parasitsjukdomar hos hästar samt patologiska undersökningar (obduktion och undersökningar av organprover) för utredande av dödsorsak. För utredande av luftvägsinflammationer finns ett virusundersökningspaket. Det är i allmänhet att rekommendera att...

Misstanke om svininfluensa hos svin

Allmänt Akut svininfluensa Man talar om akut svininfluensa då svinens hostsymptom är tydliga och det på gården fortfarande finns svin vars symptom börjat inom loppet av några dygn. En del av svinen kan också vara febriga. Genomgången svininfluensa på svingården Svininfluensans akuta period är för...

Ögoninflammationer hos nötkreatur

Det rekommenderas att man undersöker prover från flera djur som uppvisar symptom. Proven tas av en veterinär. Prov borde tas av omedicinerade djur och eventuella läkemedelsbehandlingar bör anges i remissen. Prov Ögat rengörs från synlig smuts och sekret före provtagningen. Svabbproverna tas från...

Virusinfektioner i luftvägarna hos hästar

Evira kan påvisa följande virus som orsakar luftvägssymptom hos hästar:  hästinfluensa  herpesvirus hos hästar (EHV 1 och EHV 4)  arteritvirus hos hästar En virussjukdom kan diagnostiseras antingen genom påvisande av sjukdomsalstraren eller genom en ökning av antikroppsnivån som orsakas av den....

Kastning hos nötkreatur

Paketet för undersökning av foster Prov Helt kastat foster och efterbörd. Det är viktigt att skicka efterbörden, oberoende av hur smutsig den är, eftersom vissa sjukdomsalstrare orsakar observerbara förändringar bara i moderkakan. Minst 2-3 livmoderkottar bör ingå i provet. Undersökningar...

Kvarka hos häst

Streptococcus equi subsp. equi Prov Svabbprov : näsborrarna rengörs från synlig smuts. Slemprover från näsborrarna tas med en bomullspinne så djupt in i näsborren som möjligt. Man bör ta prov från båda näsborrarna. Provet skickas i ett kommersiellt transportmedium (t.ex. Probact, Copan),...

Luftvägsinflammationer hos nötkreatur

Paket för undersökning av luftvägarna Det finns tre olika undersökningspaket för utredning av orsaker till luftvägsinflammationer: Bakteriologisk och virologisk undersökning av djupt svabbprov/lungsköljningsprov samt bestämning av Mycoplasma bovis - antikroppar i blodprover, prover från fyra...

Salmonellaundersökning

Eviras laboratorier undersöker inte avföringsprov  från friska/symptomfria djur för salmonella. Kontaktuppgifterna för de laboratorier som utför salmonellaundersökningar hittar du på höger. Sändning av avföringsprover för salmonellaundersökning, producentens egenkontroll Nötkreatursgårdar : se...