Riskvärdering

NORA - ett verktyg för snabb värdering av risken att få in nya djursjukdomar i landet

NORA är ett nytt verktyg som har utvecklats för att svara på riskhanterarnas behov. Målet var att skapa ett snabbt och användarvänligt redskap för att underlätta beslut om riskhanteringsåtgärder då en ny risk har identifierats. NORA ger ett lättförståeligt verbalt svar som är enkelt att kommunice...

När gäller det att misstänka att symptomen beror på päronpest?

Växtsjukdomen päronpest behöver lämplig mängd värme och fukt för att bryta ut. Följ med prognosen som uppdateras!

Riskvärdering av smittsamma djursjukdomar

Vid riskvärdering av smittsamma djursjukdomar kan man bedöma risken för att en faktor som orsakar en djursjukdom kommer in i landet och sprids inom landet. Vid bedömningen efterföljs till tillämpliga delar de anvisningar för riskbedömning som Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) har gett ut...

Kontroll och förebyggande av mikrobläkemedelsresistens i produktionskedjan för svinkött (LÄKÄ)

Målet med undersökningen är att granska förekomsten av mikrobläkemedelsresistens i produktionskedjan för svinkött och att hitta metoder för att kontrollera ökningen och spridningen av resistens. Utifrån resultaten bedöms konsumenternas exponering för resistenta mikrober via produktionskedjan av...

Kemisk riskvärdering

Livsmedel och foder kan innehålla många kemiska ämnen vars risker för djur och människor bör vara kända. För att kunna beskriva riskens storlek behövs uppgifter om exponering för kemikalier, om kort- och långvariga effekter av dessa ämnen samt om dos-responsförhållanden. Evira koncentrerar sig i...

Läs mer om kontaktmaterial

Power Point-presentationer för självstudier - Klicka på texten Livsmedelkontaktmaterial  (.pdf) Egenkontrollen och tillsynen över tillverkning och import av kontaktmaterial  (.pdf) Tillsynen över livsmedelskontaktmaterial i en livsmedelslokal  (.pdf) Lagstiftning om livsmedelskontaktmaterial och...

Mikrobiologisk riskvärdering

Vid mikrobiologisk riskvärdering försöker man utreda sannolikheten för och allvarligheten i att biologiska faktorer såsom bakterier, virus eller protozoer som sprids via livsmedel orsakar men för hälsan. Samtidigt värderas ofta också betydelsen av riskfaktorer och smittvägar som inverkar på deras...

Växthälsoriskvärdering

Vid växthälsoriskvärdering utvärderas risker som hänför sig till nya skadedjur och växtsjukdomar som hotar den finska växtproduktionen. I utvärderingarna följs riskvärderingsanvisningarna i Internationella växtskyddskonventionen (International Plant Protection Convention IPPC)International...