Utforsel

STANDARDEN ISPM 15 FÖR FÖRPACKNINGSMATERIAL AV TRÄ

Standarden ISPM 15 har uppgjorts av FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO. Standarden fastställer kraven på behandling och märkning av förpackningsmaterial av trä som används i internationell handel. Kravet enligt standarden ISPM 15 är att förpackningsmaterial av trä ska vara tillverkat ...

ISPM 15 -märkningsrätt för förpackningsmaterial av trä

Ett företag som tillverkar förpackningsmaterial av trä behöver en av Evira utfärdad märkningsrätt och ett kodnummer för att få använda en märkning enligt standarden ISPM 15 på förpackningsmaterial av trä. Aktörer som beviljats märkningsrätten införs i Eviras register över märkningsinnehavare....

ISPM 15 -företagare

Sortering: Uppgifterna i tabellen kan sorteras enligt området för företagets verksamhetsställe samt enligt verksamhet. Med område avses ELY-centralernas områden. Sorteringen av alla kolumner kan fås i stigande eller sjunkande ordningsföljd genom att man klickar på rubrikerna på den grå rubrikrade...

Register över exportörer som exporterar levande djur och produkter av animaliskt ursprung

Endast sådana exportörer, som anmält sig till ett register som Evira upprätthåller (nedan ”exportörsregistret”), får exportera levande djur och produkter av animaliskt ursprung från Finland till länder utanför EU. Exportören får efter anmälningen inte automatiskt tillstånd eller godkännande att...

Blanketter och anvisningar för förpackningsmaterial av trä

  På denna sida hittar du blanketter och anvisningar gällande förpackningsmaterial av trä. Blanketter Nr   176575 Ansökan om märkningsrätt för förpackningsmaterial av trä enligt standarden ISPM 15  (doc 71 kb) 227653 Anmälan om rätt att använda märkning enligt standarden ISPM 15 på förpackiningsm...

Blanketter och anvisningar om export av växter

På denna sida hittar du blanketter och anvisningar för export av växter, växtprodukter och virke. Blanketter Nr   176664 Anmälan om export av växter och växtdelar för internationellt sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate) (doc 64 kb) 179926 Begäran om exportberedskapsinspektion för potati...

IMPORT OCH EXPORT AV JORD OCH VÄXTUNDERLAG

Vid import av jordmaterial eller växtunderlag från länder utanför EU eller export av dem till länder utanför EU ska man ta i beaktande de krav som ställs i lagstiftningen gällande växtsundhet och lagstiftningen om gödselfabrikat. Krav gällande växtsundhet i samband med import Krav gällande...

Import och export av potatis

Potatisen har många farliga växtsjukdomar och skadedjur som man vill hindra från att spridas från ett land till ett annat .Till dessa farliga växtförstörare hör till exempel ljus ringröta, mörk ringröta, potatisnematoder och koloradoskalbaggen. På grund av risken för växtförstörare har man ställt...

Import och export av virke

Många skogssjukdomar och -skadedjur sprids via virke. På grund av detta ska man inom virkeshandeln med länder utanför EU iaktta de krav som lagar och förordningar gällande växthälsa ställer. På de här sidorna hittar du information om växthälsa i fråga om virke vid import och export. Inom EU är...

Export av växter till länder utanför EU

Vid export av växter till länder utanför EU iakttas de av mottagarländerna fastställda kraven, som varierar beroende på land och produkt. Exportören ska i god tid före exporteringen ta reda på vilka krav mottagarlandet ställer på den produkt som exporteras. I allmänhet krävs ett sundhetscertifika...

Export av förpackningsmaterial av trä till länder utanför EU

Vid export av förpackningsmaterial av trä till länder utanför EU ska man före exporteringen ta reda på vilka krav mottagarlandet ställer. Många länder kräver att förpackningsmaterial av trä som förs in i länderna uppfyller kraven på behandling och märkning enligt standarden ISPM 15.   MER...

Import och export av växter och vegetabiliskt ursprung

Många farliga växtsjukdomar och skadedjur sprider sig via växter. Av denna orsak har man ställt upp olika krav på import och export av växter och produkter av vegetabiliskt ursprung. På de här sidorna hittar du information om sundhetskrav gällande växter vid import från länder utanför EU och expo...

Export av foder till Ryssland

Det finns allmänna uppgifter om godkännade av anläggningar för export på Eviras internetsidor i punkten (på finska) Elintarvikkeet > Tuonti ja vienti > Vienti EU:n ulkopuolelle > Vientilaitokseksi hyväksyminen och uppgifter om godkännande av anläggningar för export till Ryssland i punkten (på...

FRÅGOR OCH SVAR GÄLLANDE FÖRPACKNINGSMATERIAL AV TRÄ

1. Får jag en ISPM 15-stämpel från Evira? Nej, det får du inte. Beslutet om märkningsrätt som Evira utfärdar innehåller en modell på märkningen. Mottagaren av märkningsrätten skaffar sig en stämpel eller ett annat märkningsredskap som överensstämmer med modellen. Stämpeln eller motsvarande ska va...

Sundhetskrav på växter vid export av utsäde till länder utanför EU

Vid export av frön till länder utanför EU iakttas de krav som mottagarländerna ställer. Syftet med kraven är att förhindra att växtsjukdomar och skadedjur sprids via frön. Exportören ska ta reda på kraven av mottagarlandet i god tid före exporten. Det är till exempel möjligt att en inspektion red...

EXPORT AV JORDMATERIAL OCH VÄXTUNDERLAG TILL LÄNDER UTANFÖR EU

Vid export av jordmaterial eller växtunderlag till länder utanför EU ska man först ta reda på vilka krav mottagarlandet ställer. Kraven varierar från land till land. Ett vanligt krav är ett sundhetscertifikat. Växtsjukdomar eller skadedjur som nämns i mottagarlandets krav får inte förekomma i...

Export av frukter, bär och grönsaker till länder utanför EU

Vid export av frukt och grönsaker till länder utanför EU måste man ta i beaktande såväl kraven på växthälsa som övriga krav som gäller saluförande av växter. På denna sida hittar du information om kraven på växthälsa. Övriga krav som gäller saluföring hittar du på livsmedelssidorna . Kraven på...

EXPORT AV POTATIS TILL LÄNDER UTANFÖR EU

Vid export av potatis till länder utanför EU iakttas de krav som mottagarländerna ställer. Exportören ska ta reda på de krav som mottagarlandet ställer i god tid före exporteringen eftersom kraven varierar mellan olika länder. Ett vanligt krav är ett sundhetscertifikat. Potatis som exporteras får...

Införsel och utförsel av frukter, bär och grönsaker

Många växtsjukdomar och skadedjur sprider sig via frukt- och grönsakspartier. Av den här orsaken har man ställt upp olika krav på import och export av frukt och grönsaker. På de här sidorna hittar du information om sundhetskrav gällande frukt och grönsaker vid import från länder utanför EU och...

Export av virke till länder utanför EU

Vid export av virke till länder utanför EU måste man ta i beaktande de krav på sundhet som mottagarlandet ställer. Kraven varierar mellan olika länder och för olika virkesslag. Exportören ska ta reda på kraven i god tid före exporteringen. Ett vanligt krav är ett sundhetscertifikat. Växtsjukdomar...

Import och export av utsäde

Vid import av utsäde från länder utanför EU och export till länder utanför EU bör man beakta fordringarna i lagen om skydd för växters sundhet och i lagen om handel med utsäde. Vid import gäller växtsundhetskraven för utsäde av vissa växtarter, antingen vid import från alla länder utanför EU elle...

Export av utsäde till länder utanför EU

Vid export av utsäde bör man beakta fordringarna i såväl lagen om skydd för växters sundhet som lagen om handel med utsäde (se länkarna till vänster).   MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS Provtagarna  

Avgifter

Information om avgifter hittar du under: Om Evira > Tjänster > Eviras prislista . 

Export till länder utanför EU

Mer information om  exportrådgivning till små och medelstora företag .

Register vid export

Växtskyddsregistret Den som exporterar produkter som kräver ett sundhetscertifikat måste vara införd i det av Evira upprätthållna växtskyddsregistret . Registreringskravet gäller regelbunden och fortlöpande verksamhet; export av ett enskilt parti kräver ännu inte någon registrering. Om att bli...

Exportinspektioner på växter

Produkter som exporteras från Finland till länder utanför EU inspekteras genom inspektioner av exportberedskap som görs på produktionsplatserna och inspektioner av bestämda partier som görs vid exporttidpunkten. I samband med inspektionen utreds om produkten som är avsedd att exporteras uppfyller...

Exportrådgivning till små och medelstora företag

I Evira har inletts ett projekt i avsikt att öka exportberedskapen hos små och medelstora företag i livsmedelsbranschen med hjälp av rådgivning, kurser och vägledning. Inledandet av export av livsmedel förutsätter av företagen planering och utredning på bred front. Särskilt exporten av animaliska...

Information för exportörer

Om du exporterar levande djur eller produkter av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung till länder utanför EU och behöver ett sådant sundhetscertifikat eller hälsointyg som mottagarlandet förutsätter, ska du enligt produkten som ska exporteras registrera dig antingen i Eviras växtskyddsregister...

Registrering

En exportör av produkter som kräver sundhetscertifikat ska vara införd i Eviras växtskyddsregister. Du hittar mer information om registrering under Odling och produktion>Växtsjukdomar och skadedjur>Tillsyn> Växtinspektionsregistren .  

Restriktioner

På denna sida har sammanförts meddelanden som Evira utarbetat om exportrestriktioner som djursjukdomar orsakat. Mera information om restriktioner: vienti.elaintuotteet[at]evira.fi 20.4.2018 Japan förbjuder export av alla produkter av hjortdjur från Finland till Japan MAFF ( Ministry of Agricultur...

Växtsundhetscertifikat

Ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate) är ett dokument som används vid internationell handel. Certifikatet utfärdas av myndigheten för växthälsa i exportlandet för försändelser som uppfyller de krav som mottagarlandet ställer. I Finland beviljas sundhetscertifikat av Evira....