Veterinärer

Aktuellt om medicinering av djur

12.3.2018 Slaktkarenstid för häst för injektionspreparat innehållande gentamycin förlängs Läs mer här . 30.12.2016 Förskrivnings läkemedel och foderläkemedel inom veterinärmedicinen . JSM:s förordning 7/VLA/2008 om  förskrivning av läkemedel och foderläkemedel är fortfarande i kraft. Förändringar...

Temporära användninsrekommedationer

Uppgifter om tillgången på preparat (status i december 2017)  Injektionspreparaten som innehåller prokainpenicillin torde räcka åtminstone fram till maj 2018. Under mjölkperioden är tillgången normal när det gäller intramammära läkemedel som innehåller penicillin.  Mer information om eventuella...

Förskrivning av läkemedelsfoder

En veterinär får förskriva läkemedelsfoder endast med stöd av resultat från laboratorieundersökningar på djuren eller prover tagna på djuren eller efter att själv ha undersökt djuren. Om man på en produktionsenhet måste använda antimikrobiella medel för gruppmedicinering av produktionsdjur i samm...

Hälsovård för djur och förebyggande av sjukdomar

Djursjukdomsforskning och övervakning av djursjukdomar samt främjande av djurens hälsa och välbefinnande hör till Eviras viktigaste uppgifter. Syftet med dessa tjänster är att upprätthålla ett gott djursjukdomsläge i vårt land och förhindra att nya sjukdomar sprider sig till Finland. Animalieprod...

Lagstiftning om medicinsk behandling av djur

Den nya lagstiftningen om medicinsk behandling av djur tillämpas från och med 1.12.2014. Lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014; medicineringslagen) har genomgått en totalreform. Bestämmelserna om veterinärers rätt att överlåta läkemedel har flyttats till den från läkemedelslagen (395/87...

Medicinering av djur

Ett läkemedel är ett ämne eller preparat som används för att lindra, bota eller förebygga sjukdomar som förekommer hos människor eller djur samt dessa sjukdomars symptom. Läkemedel bör användas för djur på ett sådant sätt att de främjar djurets hälsa och välbefinnande. Användningen av läkemedel f...

Principerna för behandling med mikrobläkemedel

Målsättningen med dessa rekommendationer är att främja en balanserad användning av mikrobläkemedel vid medicinering av djur och att därigenom hålla tillbaka en ökande resistens mot mikrobläkemedel. Smittsamma och inflammatoriska sjukdomar hos djur bör framför allt förebyggas genom goda produktion...

Kompetensen hos besiktningsveterinärer

En legitimerad veterinär i Finland uppfyller kompetenskraven för besiktningsveterinärer. Kompetenskraven för besiktningsveterinärer har fastställts i förordning (EG) nr 854/2004 artikel 5 och bilaga I avsnitt III. I Finland utbildas veterinärer vid Helsingfors universitets veterinärmedicinska...

Rekommendationer för olika djurslag

De förnyade användningsrekommendationerna för mikrobläkemedel mot de viktigaste inflammationssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur har utgetts enligt samma modell som de tidigare rekommendationerna. Det finns skilda rekommendationer för alla betydande djurslag eller -grupper. I översikt...

Ofta frågat om lagstifningen

För veterinär Att bestämma karenstid för produktionsdjur – bekanta dig med preparatsammandraget  (23.11.2015) För ägaren av produktionsdjur Journalföring av medicinering av produktionsdjur (maj 2016)

Frågor och svar om MRSP

Staphylococcus pseudintermedius och MRSP Staphylococcus pseudintermedius är en bakterie som förekommer på hundars hud och slemhinnor. Bakterien förekommer mycket allmänt hos friska djur, men den kan också orsaka olika infektioner. Vanligast är att S. pseudintermedius orsakar olika hud- och...