Vilda djur

Riemerella anatipestifer

I Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökningar har framkommit att de neurologiska symptomen som i oktober-november 2015 konstaterades hos sångsvanar, såsom balansstörningar eller vriden hals, beror på bakteriesjukdomen Riemerella anatipestifer . Sjukdomsfall har påträffats huvudsakligen i Norr...

Sarcocystos bland andfåglar – muskelparasiten Sarcocystis

  Sarcocystos är det samma som en Sarcocystis -parasitinfektion. Bland andfåglar yppar sig infektionen i form av ljusa, långsmala cystor i muskulaturen. Parasiterna av släktet Sarcocystis är encelliga urdjur och deras livscykel omfattar två värddjurarter. I huvudvärden förökar sig parasiten könli...

CWD (chronic wasting disease) och andra TSE-sjukdomar hos hjortdjur

Avmagringssjukan (chronic wasting disease, CWD) och andra TSE-sjukdomar hos hjortdjur hör till samma prionsjukdomskategori som galna ko-sjukan. Dessa TSE-sjukdomar (transmissible spongiform encephalopathy, transmissibla spongiforma encefalopatier) orsakas av prionproteiner. CWD-formen av sjukdome...

Furunkulos ASS

Furunkulos orsakas av Aeromonas salmonicida underart salmonicida . Furunkulos är en sjukdom hos laxfiskar, och öringar är mest mottagliga för sjukdomen. Sjukdomen förekommer i såväl sötvatten som havsvatten då vattnet är varmt. Symptom Vid akut furunkulos förekommer blödningar vid fenbasen och i ...

Eviras uppföljningsundersökning av sjukdomar hos vilda djur

Uppföljningsundersökningen av sjukdomar hos vilda djur består av två grunddelar, fokuserad, dvs. aktiv uppföljning och allmän, dvs. passiv uppföljning. Vilda landlevande djur (även fåglar) undersöks vid Eviras forskningsenhet för produktionsdjurs- och vilthälsa i Uleåborg. Undersökningar av...

Patologiska undersökningar av olika djurarter vid Eviras verksamhetsenheterna

Patologiska undersökningar av olika djurarter vid Eviras verksamhetsenheterna Prover för patologiska undersökningar ska skickas direkt till de verksamhetsenheterna som undersöker dem (se tabellen). I tabellen har det verksamhetsenheten dit proverna i första hand ska skickas markerats med fet stil...

Provtagning av vildfåglar

Anvisningar för tjänsteveterinärer angående provtagning från vildfåglar vid misstanke om fågelinfluensa Vid fall av massdöd hos vilda fåglar uppmanas man ta kontakt med regionens tjänsteveterinär som utvärderar situationen. Som massdöd räknas t.ex. fem döda svanar eller över tio andra döda fåglar...

Sändning av små rovdjur

För uppföljning av rabies och andra sjukdomar görs en insamling av i synnerhet rävar och mårdhundar, men också mårdar, minkar och grävlingar. Som prover lämpar sig både jagade djur och djur som hittats döda och som är hela, ifall de inte har förfarits illa. I synnerhet djur som har verkat sjuka o...

Sjukdomar bland frilevande djur

I forskningen kring sjukdomar bland frilevande djur understryks sjukdomarna som smittar mellan djur och människan dvs. zoonoserna. Med hjälp av djurprover som medborgarna skickat it försöker man också följa upp förekomsten av andra djursjukdomar. Sjukdomarna bland frilevande djur i Finland år 201...

Botulism

Botulism kallas den sjukdom som orsakas av giftiga ämnen, dvs. toxiner, som alstras av bakterien Clostridium botulinum . Alla djurarter, även människan, kan insjukna i botulism. Bland vilda djur är botulism vanligast hos sjöfåglar. Clostridium botulinum -bakteriens sporer, som är mycket härdiga...

EBHS – European brown hare syndrome

EBHS är en virussjukdom som förekommer hos fältharar och skogsharar. EBHS-viruset hör till calicivirusen. Sjukdomen beskrevs första gången i början av 1980-talet hos fältharar, vilket också benämningen fältharesjukan antyder. Därefter har den konstaterats i de flesta europeiska länder. I många...

Salmonellasmitta hos vilda djur

Salmonellos hos igelkottar Salmonella påträffas tämligen ofta hos igelkottar. De vanligaste salmonellatyperna hos igelkottar är Salmonella Enteritidis och Salmonella Typhimurium, men även andra har påträffats. Hos igelkottar konstateras ofta även lungmaskar samt rundmaskar i tarmen. När de...

Vilda djur

Kadaver av vilda djur, exempelvis djur som blivit överkörda eller som påträffats döda i naturen, betraktas inte som biprodukter. Om ett djur som påträffats dött orsakar lukt- eller andra olägenheter kan det grävas ner, föras till en godkänd avstjälpningsplats eller föras till en insamling av...

Frågor och svar om rävens dvärgbandmask

Echinococcus multilocularis  Hur många människor insjuknar årligen i ’rävens dvärgbandmask’ i Europa? I de områden där smitta mest förekommer dvs. Schweiz och andra Alpländer insjuknar en människa på hundra tusen eller en miljon årligen. Om antalet personer som exponerats för smitta finns inga...

Ekinokockos

Ekinokocker är dvärgbandmaskar som hör till släktet Echinococcus, vilkas livscykel inbegriper ett rovdjur som värddjur (vanligtvis ett hunddjur) och ett växtätande djur som lämpar sig som föda för värddjuret som mellanvärd. Dvärgbandmaskar förekommer nästan i hela världen med varierande täthet. L...

Ekinokockos

Hindra hundens dvärgbandmask från att sprida sig: ge aldrig hunden lungor eller andra inre organ från älg. Ge den ett avmaskningsmedel som biter på dvärgbandmasken. Så här kan du förhindra spridningen av parasiten till människa.

Rabies eller vattuskräck

Rabies eller vattuskräck är en virussjukdom i det centrala nervsystemet som kan smitta alla däggdjur, även människan. Sjukdomen sprids vanligen genom bett från ett sjukt djur. De huvudsakliga smittspridarna är vilda rovdjur såsom räv, mårdhund, varg och grävling samt av husdjuren hund och katt. L...

Små rovdjur för rabiesuppföljning

Evira samlar varje år in kroppar av små rovdjur för uppföljning av rabiesläget och rabiesvaccineringskampanjen. Kroppar samlas in särskilt i området där vaccinbeten läggs ut i Sydöstra Finland, Norra Karelen och östra delen av Södra Savolax. Som prov önskas hela rävar och mårdhundar. Av kropparna...

Koccidios hos hare

Koccidios hos hare är en sjukdom som orsakas av encelliga parasiter av släktet Eimeria , s.k. koccidier. Koccidier förekommer hos de flesta däggdjur och fåglar överallt på jorden. Olika djurarter har dock sina egna koccidiarter, och t.ex. harens koccidios smittar inte människor eller husdjur med...

Papillomavirus orsakar tumörer på huden till älgar

På huden till älgar kan ibland påträffas tumörknölar på huvudet och på olika håll på kroppen. Hos en del av dem förekommer endast enstaka knölar, men hos andra förekommer de i rikliga mängder överallt på kroppen. Orsakaren kan vara papillomaviruset hos älg EEPV (European Elk Papillomavirus)....

Laxdöden i Torne älv

Evira fortsätter sommaren 2016 utredningarna av laxdöden i samarbete med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Sverige. På den svenska sidan har sjukdomen Ulcerative Dermal Necrosis (UDN) konstaterats i två sommaren 2015 tagna laxprover. I Finland har sjukdomen UDN inte påträffats i prover...

Rundmask i lymfsystemet

De insektöverförda Filarioidea-parasiterna har blivit allmänna i Finland. Rundmaskarna Filarioidea är parasiter som förekommer i vävnader och kroppshåligheter. Huvudvärdar för parasiterna är alla ryggradsdjur förutom fiskarna. Filarioidea-parasiterna har globalt sett stor inverkan på djurs och...

Papillomatos

Papillomatos är en sjukdom på huden eller slemhinnorna som orsakas av ett virus. Blomkålsliknande vårtor kan visa sig på huden och ibland kan de vara fästa vid huden med en tunn "hals". Papillomatos påträffas hos så gott som alla kategorier av ryggradsdjur, såsom fiskar, kräldjur, fåglar och...

PKD

PKD eller proliferativ njursjukdom hos fisk  PKD är en sjukdom som orsakas av en parasit hos laxfiskar, främst hos regnbåge. Sjukdomen orsakas av parasiten Tetracapsuloides bryosalmonae , som tillhör  spordjur (myxozoa). Sjukdomens förekomst i Finland I Finland har PKD konstaterats två gånger,...

Skabb

Skabb är en extern parasitsjukdom, som orsakas av det parasitiska kvalstret Sarcoptes scabiei som lever i hudens ytskikt. Kvalstret är mikroskopiskt och har en längd på ca 0,2 - 0,5 mm. Kvalstrets hela livscykel utspelas i värddjurets hud. Skabb har konstaterats hos över 100 däggdjursarter. Hos...

Toxoplasmos

Toxoplasmos är en smittsam sjukdom som orsakas av parasiten Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii är ett encelligt, mikroskopiskt litet urdjur, vars huvudvärdar är kattdjur, i Finland tamkatter och lodjur. Via avföring från kattdjur som bär på sjukdomen kan smittan överföras till människor, andra...

Trikiner

Parasiter av släktet Trichinella (trikiner) är små rundmaskar. De vuxna maskarna är tarmparasiter, larverna lever och utvecklas så att de blir infektionsdugliga i samma värddjurs muskulatur. Den sjukdom som trikinerna alstrar kallas trikinos. Läs mer om trikiner  

Tularemi

Harpest eller tularemi är en zoonos orsakad av bakterien Francisella tularensis. Sjukdomen som alltså kan överföras från djur till människa har påträffats i hela världen hos mer än 200 djurarter, såväl däggdjur som fåglar. Sjukdomen konstateras vanligtvis hos hardjur (skogsharar och fältharar), h...

Älgflugan

Älgflugan spred sig på 1960-talet till Finland från sydost. För närvarade är flugan mycket riklig i södra och mellersta Finland och norra gränsen för dess spridningsområde följer södra gränsen för renskötselområdet. Hastigheten med vilken älgflugan sprider sig kan vara 50 kilometer om året. Det...