Tvärvillkor

Syftet med tvärvillkoren är att garantera att livsmedlen produceras med trygga produktionsmetoder så att de håller hög klass. Syftet med tvärvillkoren är också att säkerställa att åkrarna brukas och sköts enligt god jordbrukshävd och att åkrar som tas ur produktion hålls i gott skick med tanke på odlingen och miljön. Dessutom tar tvärvillkoren sikte på bl.a. att främja djurens välbefinnande.

En förutsättning för att erhålla de stöd som EU finansierar helt eller delvis samt vissa nationella jordbrukarstöd är att tvärvillkoren iakttas. De består av krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt föreskrivna verksamhetskrav som anknyter till odlingen. Verksamhetskraven hänför sig till miljöfrågor, folkhälsa, växtskydd samt djurens hälsa och välbefinnande.

Tvärvillkoren gällande märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, djursjukdomar och djurens välbefinnande ingår redan i den gällande lagstiftningen, och innebär alltså inte några nya krav for gårdarnas del.

Övervakningen av att tvärvillkoren iakttagits riktas främst till de gårdar som särskilt valts ut för granskning av tvärvillkoren. Dessutom kan en brist eller en förseelse som upptäckts i samband med någon annan övervakning föranleda övervakning av tvärvillkor. Närings- trafik- och miljöcentralernas (NTM-centralerna) inspektörer samt regionförvaltningsverkens (RFV) länsveterinärer övervakar att villkoren iakttas.

De rådgivare som godkänts till systemet för jordbruksrådgivning Råd 2020 ger jordbrukarna personlig rådgivning om tvärvillkorskraven.

http://www.mavi.fi/sv/stod-och-service/radgivare/neuvo2020/Sidor/default.aspx

Information om tvärvillkorens olika ämnesområden ingår i Landsbygdsverkets och Eviras gemensamma tvärvillkorsguide. Nedan finns länkar till tvärvillkorsguidens moduler.


Ha omsorg om fodersäkerheten 

http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/329/article-25182

 
Producera trygga livsmedel 

http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/329/article-25186

 
Märkning och registrering av djur 

http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/329/article-25190

Djursjukdomar 

http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/329/article-25194

  Djurens välbefinnande 

http://maaseutuvirasto.mobiezine.fi/zine/329/article-25196

 

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER