Lindringar i tvärvillkorskraven

Statsrådets förordning (670/2017), i vilken ett flertal tvärvillkorskrav slopades retroaktivt, trädde i kraft 9.10.2017. Underlåtenhet att följa vissa krav som gäller djurens välbefinnande, livsmedelshygien eller medicinsk behandling av djur ska inte längre betraktas som överträdelse av tvärvillkoren, och de orsakar sålunda inte heller påföljder för jordbrukarstöd. Ändringarna träder i kraft retroaktivt från ingången av 2017.

En del krav lindrades också. Lindringarna baserar sig på EU-kommissionens tolkning enligt vilken man vid bedömningen av påföljder i fråga om tvärvillkoren i vissa fall kan utgå från miniminivån enligt EU-bestämmelserna, om de nationella kraven är högre. Sådana är till exempel när ett krav har uttryckts som en exakt siffra eller ett exakt antal i den nationella lagstiftningen och verkställts striktare än kraven i direktiven om kalvar, svin och produktionsdjur. Också lindringarna tillämpas retroaktivt från ingången av detta år.

Utöver lindringarna har ett nytt krav som gäller förstörande av hornanlagen hos kalvar tagits in i tvärvillkoren. Eventuella överträdelser av detta krav kan ge en tvärvillkorspåföljd när det gäller observationer som gjorts efter 9.10.2017, dvs. retroaktivt påförs jordbrukaren ingen påföljd.

Livsmedelssäkerhetsverket har på sin webbplats publicerat uppdaterade övervakningsanvisningar och kravlistor över djurens välbefinnande för olika djurslag.

Länk till listorna över tvärvillkorskrav för djurens välbefinnande https://www.evira.fi/sv/gemensamma/tvarvillkor/tvarvillkorens-kravlista-over-djurens-valfard/