Övervakningen av tvärvillkoren utökas till att gälla alla produktionsdjur

Husdjursgårdarna måste följa kraven i tvärvillkoren för att odlarstöden ska kunna betalas ut till gårdarna till fullt belopp.

År 2016 utökas kraven på djurens välfärd i tvärvillkoren så att de omfattar alla produktionsdjur som hålls för jordbruksändamål. Det tillkommer också krav på de grupper av produktionsdjur som redan tidigare har omfattats av tvärvillkoren. Gårdens produktionsinriktning påverkar vad de utökade kraven innebär på den enskilda gården i praktiken.

Tillsynen över djurens välfärd enligt tvärvillkoren inriktas i allmänhet på

 • nötkreatur
 • svin
 • får
 • getter och
 • värphönserier med mer än 350 hönor.


Dessutom övervakas andra produktionsdjur, om sådana hålls på gården.Till exempel på gårdar med mjölkkor övervakas ankors, gäss och fasaners välbefinnande. En brist eller förseelse som upptäckts i samband med någon annan tillsyn kan leda till övervakning av tvärvillkoren.

Kraven av tvärvillkoren är baserade på gällande djurskyddslagstiftning, så de orsakar i sig inga nya krav på hållningen av produktionsdjur. Övervakningen av tvärvillkoren inriktas dock på vissa på förhand bestämda krav som är baserade på EU-lagstiftningen.

Det lönar sig att sätta sig in i tvärvillkorens krav, eftersom brister kan leda till nedskärningar av odlarstöden.

Nya djurslag samt nya frågor tas med i övervakningen

År 2016 utökas övervakningen av tvärvillkoren till sådana djurgrupper som inte tidigare har övervakats, såsom broiler. Dessutom övervakas exempelvis vaktlar, renar och hägnade vilda djur såsom fasaner och vildsvin i samband med att tillsynsbesök görs på gården till exempel på grund av nötkreatur eller får.

Husdjursgårdar som redan tidigare har omfattats av övervakning av tvärvillkoren kommer att bli föremål för fler enskilda tillsynskrav. Mest nya aspekter som ska övervakas gäller s.k. andra produktionsdjur såsom hästar, kalkoner, strutsar, hjortar och bison.

Till exempel får och getter har utöver tidigare övervakade krav också nya krav som gäller

 • byggnadernas och anordningarnas material
 • krav på utomhusfållor
 • användning och kontroll av automatiska utfodrings- och dricksanordningar
 • krav beträffande utfodring av killingar
 • kontroll av får och getter och
 • bokföring över djur som dött.

Sällskaps- och hobbydjur ingår inte i tillsynen

Utanför tillsynen av tvärvillkoren kan man lämna sällskaps- och hobbydjur som inte används för jordbruksverksamhet utan exempelvis för sport eller som sällskapsdjur. Tvärvillkoren gäller inte heller s.k. husbehovsanvändning såsom några hönor som hålls för familjens eget behov. Djur som ingår i avtal om uppfödning av ursprungsraser omfattas dock av tillsynen över tvärvillkoren.

Fastän det tillkommer krav för exempelvis hästgårdar gäller tillsynen dock inte hästar som används för sport eller enstaka hobbyhästar.  Att låta betäcka en eller två hästar anses också vara hobbyverksamhet. Tillsynen över tvärvillkoren gäller inte heller hästar som i sitt hästpass har en anteckning om att de permanent är odugliga för livsmedelskedjan.

Djur på besöksgårdar omfattas i regel inte av tvärvillkoren.

Studera kontrollistorna för olika djurslag och övervakningsprotokollen på förhand

Om lagstiftningens krav följs på gården blir det inga problem vid en kontroll.

Man kan förbereda sig inför tillsynsbesök genom att på Eviras webbplats för olika djurslag studera


Det lönar sig också att för olika djurslag studera

Vid dessa djurskyddskontroller går man igenom att djurskyddslagen följs i sin helhet, alltså något mera omfattande än vid övervakning av tvärvillkoren.

Kraven är baserade på djurskyddet

Tillsynen utökas år 2016, eftersom Europeiska kommissionen kräver att Finland ska övervaka stödvillkoren mera heltäckande än nu.

En procent av de husdjursgårdar som får stöd är årligen föremål för övervakningen av tvärvillkoren. Tre fjärdedelar av de husdjursgårdar som väljs ut för övervakning väljs på basis av riskbedömning och resten slumpmässigt.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER