Finländska barn får allt mindre mängder tungmetaller ur maten

6.11.2015

<p>Barnen får mindre mängder tungmetaller ur maten än vad deras föräldrar gjorde vid samma ålder. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökning får en del av 1-, 3- och 6-åriga finländska barn ändå mer tungmetaller ur maten och hushållsvattnet än vad som numera anses säkert, eftersom de intag av kadmium, bly och arsenik, som tidigare ansågs säkra, skärpts sedan år 2008. Det bästa sättet att undvika konsekvenserna av eventuella skadliga ämnen är en mångsidig kost. &nbsp;</p>

Enligt Eviras mångåriga riskvärderingsundersökning är finländska barns exponering för tungmetaller mindre än vad Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA tidigare värderat. Undersökningen bygger på matkonsumtionsinformation som samlats in i Birkaland och på prover inom livsmedelstillsynen.

En betydande del av de finländska barnen får ändå sådana mängder kadmium ur maten och hushållsvattnet, som överstiger den säkra nivån, även om exponeringen minskar med åldern. Hos en del av barnen överstiger också exponeringen för bly och arsenik den säkra nivån. Så gott som alla finländares exponering för kvicksilver ligger på en säker nivå.

”Barnen får numera mindre mängder tungmetaller ur maten än vad deras föräldrar gjorde vid samma ålder. Blyhalterna i livsmedlen har till exempel sjunkit bland annat för att vi övergått till blyfritt bensin”, säger specialforskare, docent Johanna Suomi på Eviras forskningsenhet för riskvärdering.

Samverkan undersöktes för första gången

I livsmedlen anhopas skadliga tungmetaller från naturliga källor i miljön och från utsläpp som människan orsakat. De senaste undersökningarna har påvisat att tungmetallerna är skadligare än vad man tidigare trott. I Eviras riskvärdering utreddes finländska 1-, 3- och 6-åriga barns exponering för kadmium, bly, arsenik och kvicksilver i maten och hushållsvattnet. För första gången undersöktes också samverkan av exponeringen för dessa tungmetaller.

Det är svårt att minska exponeringen för kadmium och bly genom att undvika någon livsmedelskategori, eftersom de förekommer i så gott som alla livsmedel. Spannmålen är en betydande källa till kadmium. Kadmiumhalterna i spannmål är ändå inte särskilt höga. För att minska exponeringen är det bra att variera olika sädesslag i kosten.

Inget behov av nya rekommendationer

I riskvärderingen konstaterades att barnen fick mest arsenik ur risbaserade livsmedel. Man behöver inte helt undvika ris, men man kan minska exponeringen genom att delvis ersätta riset till exempel med spannmål och potatis. Evira rekommenderar fortsättningsvis att risdrycker inte ges som enda dryck till personer under 6 år. Barnens exponering för kvicksilver hålls på en säker nivå, om de nuvarande rekommendationerna om fiskintaget följs i kosten. Utgående från riskvärderingen ser Livsmedelssäkerhetsverket Evira inget behov av nya rekommendationer.

I förordningen om främmande ämnen har fastställts största tillåtna gränsvärden för halten tungmetaller i flera livsmedel.

”Intaget av tungmetaller ur livsmedlen har kunnat minskas med utvecklad lagstiftning. Matens kemiska säkerhet är sålunda också på en god nivå i Finland. Det är skäl att fortsätta detta utvecklingsarbete”, understryker överinspektör, FD Marika Jestoi på Eviras enhet för produktsäkerhet.

En mångsidig kost minskar riskerna

En ensidig kost kan utgöra såväl en näringsrisk som en säkerhetsrisk. En varierad och mångsidig kost garanterar att barnet får tillräckliga mängder oumbärliga näringsämnen.

”Och ju mångsidigare barnet äter, desto mindre är risken att det får i sig skadliga mängder av enskilda tungmetaller”, konstaterar Statens näringsdelegations generalsekreterare Arja Lyytikäinen.

Läs mer: 
Riskvärdering av finländska barns exponering för tungmetaller ur livsmedlen och hushållsvattnet

Frågor och svar om tungmetaller

Mer information:

Experterna är 6.11.2015 i korthet anträffbara under riskvärderingsseminariets lunchpaus ca kl. 12.10 – 12.25 och kan intervjuas efter att seminariet avslutats ca kl. 15.30 – 16.30.

specialforskare, FD Johanna Suomi, forskningsenheten för riskvärdering, tfn 040 822 5629
överinspektör, FD Marika Jestoi, enheten för produktsäkerhet, tfn 040 487 7798
generalsekreterare Arja Lyytikäinen, Statens näringsdelegation, tfn 050 409 9860

 

Teman: