Inga avvikande mängder tungmetaller i fisk nära Talvivaara

28.5.2015

<p>Halterna av tungmetaller i fisk som fångades i vattnen nedanför Talvivaaragruvan i slutet av 2014 avviker enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökning inte märkbart från halterna i fisk i referenssjöarna. Uppföljningen av ansamlingen av skadliga ämnen kommer att fortsätta för att vi ska få reda på om halterna förändras på längre sikt.</p>

I november 2012 startade Evira och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet VFFI (nu Naturresursinstitutet Luke) tillsammans med andra myndigheter på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet ett omfattande uppföljningsprojekt under vilket man kommer att utreda hur avfallsvattnen från Talvivaara gruvområde påverkar vävnadsförändringarna i fisk och halterna av tungmetaller i vävnaderna.

Fiskproverna har tagits under fyra provfiskerundor, i november 2012, januari - februari 2013, maj - juni 2013 och oktober - december 2014. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet VFFI, numera Naturresursinstitutet Luke ansvarade för provtagningen, och Livsmedelssäkerhetsverket Evira för analysen av proverna.

Den genomsnittliga halten av tungmetaller i proverna från den fjärde fiskerundan skilde sig inte märkbart från halterna i fisk i referenssjöarna.

”För information om utsläppens inverkningar på längre sikt behövs mera forskning eftersom vi inte känner särskilt väl till hur metaller som ackumuleras i sediment sprids till fisk. Det är möjligt att tungmetaller ackumuleras i fisk långsamt och under en lång tidsperiod”, säger specialforskare, FD Eija-Riitta Venäläinen vid Eviras forskningsenhet för kemi och toxikologi.

Halten av tungmetaller har i huvudsak minskat

Under den fjärde provtagningsrundan fångades sammanlagt 246 fiskar som är vanliga i området, till exempel abborre, gädda, mört, lake, gös och sik. I köttproverna uppmättes kadmium, uran, aluminium, mangan, zink, krom, koppar, nickel, järn, kvicksilver, arsenik, bly och selen.

I proverna från den fjärde rundan överskred kadmiumhalten inte längre gränsvärdet som fastställts i livsmedelslagstiftningen. Halterna av bly, uran och aluminium var så små att de inte kunde fastställas. Det fanns heller inga skillnader mellan vattendragen eller mellan gruvans influensområde och referenssjöarna.

Också halterna av mangan och zink var lägre än i de tidigare proverna. Däremot har krom- och kopparhalterna ökat en aning jämfört med proverna från 2013. Genomgående förändringar noterades inte i nickel- och järnhalterna.

Kvicksilver finns alltid i rovfisk i insjöar

”De uppmätta kvicksilverhalterna i provfiskarna varierade mellan 0,058 milligram och tre milligram per kilo. Dessa är typiska värden för humushaltiga sjöar, som även vattnen i gruvans influensområde är. Därför är rekommendationen för dem som äter mycket insjöfisk att minska användningen av rovfisk som ackumulerar kvicksilver, exempelvis stora abborrar, gäddor, gösar och lakar”, konstaterar Venäläinen.

Forskningen fortsätter

Fisket i den fjärde provtagningsomgången koncentrerades till sjöarna Kivijärvi och Laakajärvi i Vuoksis avrinningsområde. I Vuoksiområdet var Ukonjärvi referenssjö. I Ule älvs avrinningsområde togs proverna från Kalliojärvi, Kolmisoppi och Jormasjärvi. Referenssjöar var Teerijärvi, Kiantajärvi och Kivesjärvi i Ule älvs avrinningsområde.

Den femte provtagningsrundan ska genomföras i maj - juni 2015. Resultaten kommer att rapporteras i slutet av 2015. Ett sammandrag kommer att göras av resultaten från alla provtagningsrundor vid Talvivaara före utgången av 2015. Resultaten rapporteras på webbplatsen Evira.fi.

Sammandrag av halterna av tungmetaller i fisk i vattendragen Vuoksi och Ule älv (på finska).

Sammandrag  av de fiskundersökningar Evira utfört i vattendragen i influensområdet för Talvivaaragruvan och i referenssjöar.

Mer information:
specialforskare, FD Eija Riitta Venäläinen, Evira, tfn 050 434 8378 (tungmetalldefinitioner)
forskare Pekka K. Korhonen, Luke, tfn 0400 389 371 (provtagningar)

 

 

Teman: