Myndigheterna förhandlade om livsmedelsexport till Kina

11.8.2015

<p>Finländska och kinesiska myndigheter förhandlade om förutsättningarna för export av svinkött, modersmjölksersättning och fiskeriprodukter till Kina under första veckan i augusti i Peking. Tema för mötena var detaljer kring hur exporträtt fås och ett elektroniskt system för veterinärintyg som används vid export av animaliska produkter. Vid förhandlingarna kom man också överens om att utveckla myndighetssamarbetet mellan Kina och Finland.</p>

De kinesiska myndigheterna inspekterade finländska svinslakterier och anläggningar i mjölkbranschen i augusti 2014. Vissa finländska företag är också intresserade av att exportera fiskeriprodukter från Finland till Kina. Exporttillstånd har ännu inte erhållits från Kina.

För att exporten ska kunna komma i gång krävs att en process för godkännande enligt de kinesiska kraven iakttas. Vid förhandlingarna representerades Finland av jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio samt enhetschef Kyösti Siponen och överinspektör Joni Haapanen från Livsmedelssäkerhetsverket Evira, som alla berömde den konstruktiva atmosfären vid förhandlingarna. Det går dock ännu inte att säga när exporten kan komma i gång.

Vid förhandlingarna kom man överens om detaljer för att ta eCert-systemet i bruk samt hur man ska gå till väga. Det elektroniska eCert-systemet, som används för att meddela mottagarlandet om partier av animaliska produkter som ska sändas, är en förutsättning för export.

Finlands regering och jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekt för att få ut livsmedel på marknaden. För att genomföra sådana projekt har Evira fått tre visstidsanställda personer år 2015. Projekten har prioriterats enligt förslag från företagen, och bland annat export av fiskeriprodukter till Kina är ett av de projekt som prioriteras.

För export krävs alltid tillstånd av mottagarlandet

Kraven för att få exporttillstånd ställs alltid av myndigheten i mottagarlandet. I Finland förmedlar Livsmedelssäkerhetsverket Evira kraven till de företag som är intresserade av export.

För att kraven ska uppfyllas krävs för det mesta åtgärder av både Evira och företagen. Av Evira krävs exempelvis omfattande skriftliga utredningar om Finlands livsmedelsproduktion och ‑kontroll, situationen i fråga om djursjukdomar, övervakningen av främmande ämnen i livsmedel och medicineringen av djur. Ofta inspekterar det mottagande landets myndigheter den finländska myndighetskontrollen samt de anläggningar som ansöker om exporträtt eller en del av dem.

”Då processen är slutförd beviljas exporttillstånd av mottagarlandets myndighet. Eviras uppgift är också att säkerställa att mottagarlandets krav uppfylls. Vi kan inte förbigå dem, men vi gör vårt bästa för att exportkanalerna ska öppnas för finländska företag”, säger enhetschef Kyösti Siponen vid Evira.

Mer information:
enhetschef Kyösti Siponen, tfn 050 386 8412

 

 

Teman: