Tungmetallerna i avloppsvattnen från Talvivaara har små inverkningar på fisken

14.12.2015

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Naturresursinstitutet Luke har fortsatt undersökningarna av hur avloppsvattnen från Nickelgruvan i Talvivaara påverkar vattendragen nedanför gruvområdet. Utgående från den femte undersökningsrundan, som gjordes i maj - juni 2015, är tungmetallhalterna små med undantag för kvicksilvret och de ligger ställvis under de lagstadgade gränsvärdena.</p>

Redan under den föregående fiskerundan avvek de genomsnittliga tungmetallhalterna inte nämnvärt från motsvarande halter i fisken i referenssjöarna. Under den femte rundan var tungmetallfynden i miljön fortsättningsvis små med undantag för kvicksilvret.

”De uppmätta kadmium- och blyhalterna är små och ligger under de lagstadgade gränsvärdena. Av grundämnena har manganhalterna minskat under uppföljningens gång. Halterna uran och aluminium låg så gott som genomgående under bestämningsgränsen för metoden som under de tidigare rundorna också. I fråga om övriga grundämnen förekom inga betydande ändringar”, säger specialforskare, FD Eija-Riitta Venäläinen på Eviras forskningsenhet för kemi och toxikologi.

Kvicksilverhalterna i rovfiskar i insjöarna ofta höga

I Finland är insjöarna i allmänhet humusrika och därför är kvicksilverhalterna i insjörovfiskar, såsom stora abborrar, gäddor, gösar och lakar ofta höga. De under den femte undersökningsrundan uppmätta kvicksilverhalterna i abborre låg i Talvivaaras belastningsområde med några få undantag över det tillåtna lagstadgade gränsvärdet och de var högre än i de tre referenssjöarna  (Kivesjärvi, Teerijärvi, Kiantajärvi). Överskridningar av gränsvärdet förekom särskilt i abborrar som vägde över 100 gram. Kvicksilverhalterna i gäddor i sjöarna närmast gruvan  (Kalliojärvi, Kolmisoppi) var också högre än genomsnittet. Kvicksilverhalterna i mört och sik stannade däremot under de tillåtna gränsvärdena.

Fiskarterna och undersökningsobjekten de samma som tidigare

Under den femte rundan samlades in sammanlagt 183 fiskar och prover av dessas muskelkött undersöktes. I vattenområdet Vuoksen koncentrerades fisket till sjöarna Kivijärvi och Laakajärvi. Referenssjö i området Vuoksen var Ukonjärvi.

I vattenområdet Ule älv samlades proverna in från sjöarna Kalliojärvi, Kolmisoppi och Jormasjärvi. Referenssjöar i vattenområdet Ule älv var Teerijärvi, Kiantajärvi och Kivesjärvi.

Undersökningsobjekt var samma fiskarter som under de tidigare rundorna också: abborre, gädda, mört, lake, gös och sik.

Prover av muskelkött från fiskarna undersöktes ur livsmedelssäkerhetens synvinkel med tanke på tungmetallerna kvicksilver, kadmium, bly, krom, nickel, uran och halvmetallen arsenik. Som tidigare undersöktes också halterna aluminium.  Av spårämnena undersöktes koppar, mangan, järn, selen och zink. För stora spårämneshalter kan orsaka förgiftningar.

För provtagningen svarade Luke och för analyseringen av proverna Evira. Undersökningen finansierades av jord- och skogsbruksministeriet.

Bekanta dig med undersökningsresultaten från den femte fiskerundan:

Undersökningsresultaten från vattendraget Ule älv (på finska)

Undersökningsresultaten från vattendraget Vuoksen (på finska)

Kvicksilverhalterna i abborrar och mörtar i vattendragen Ule älv och Vuoksen (på finska)

Sammandrag av de fiskundersökningar Evira utfört i vattendragen i influensområdet för Talvivaaragruvan och i referenssjöar

Pressmeddelande 28.5.2015 Resultaten av den fjärde fiskerundan

Gemensamt pressmeddelande (på finska) från närings, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland och miljö- och hälsoskyddet i Kajanaland 29.11.2012.

Mer information:
sektionschef Eija Riitta Venäläinen, Evira, tfn 050 434 8378 (tungmetallbestämningar)
forskare Pekka K. Korhonen, Luke, tfn 0400 389 371 (provtagning)

 

Teman: