Vilseledande märkningar på förpackningarna till honungs- och fiskeriprodukter

4.12.2015

<p>Märkningarna på förpackningen till var femte honung var vilseledande, då Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersökte sådana sommaren och hösten 2015. Som råvara i en fiskeriprodukt användes en annan fiskart än den som angavs i märkningarna på förpackningen. Evira undersökte allt som allt 44 prover av honung och 83 prover av fiskeriprodukter i avsikt att identifiera eventuellt fusk.</p>

I ett projekt som koordinerades av Europeiska kommissionen och som gällde alla EU-länder bestämdes med kemiska och molekylbiologiska metoder om livsmedlet motsvarar den information som tillhandahålls konsumenten. I Finland undersöktes prover av fiskeriprodukter och honung av såväl finländskt som utländskt ursprung. Fiskeriprodukterna var tillverkade av vitköttig fisk.

Märkningarna på förpackningen till tio honungsprodukter var vilseledande. Av dessa honungsprodukter var tre producerade av finländska företag och resten producerade på annat håll i EU. För att äktheten hos honung ska kunna säkerställas måste flera bestämningsmetoder användas. Genom att analysera pollenet som honungen innehåller kan man till exempel konstatera om honungen härstammar från det område, som anges i märkningarna på förpackningen. För en del utländsk honungs del var ursprungslandet ett annat än det som angetts i märkningarna på förpackningen. All honung som uppgetts vara finländsk var finländsk till ursprunget. Av honungsproverna som tagits i hela EU:s område stred 19 procent mot bestämmelserna.

”I produktionen av honung och tillsynen över honung finns i hela EU:s område mycket att lära och förbättra. Konsumenten måste kunna lita på att ett livsmedel motsvarar informationen som tillhandahållits om det", understryker överinspektör Jussi Peusa på Evira.

En fiskeriprodukt innehöll torsk, fastän den enligt märkningarna på förpackningen borde ha innehållit sej.

”Resultatet av undersökningarna av fiskeriprodukter var för Finlands del överraskande positivt. Jag trodde att det skulle påträffas fler artförfalskningar bland fiskråvarorna av utländskt ursprung”, säger Peusa.

Inom hela EU:s område stod fiskeriprodukterna som stred mot bestämmelserna för 6 procent av de undersökta proverna

För artidentifiering av fisk finns en laboratoriemetod som framöver kommer att utnyttjas i allt större utsträckning.

Evira inleder tillsynsåtgärder i avsikt att rätta till missförhållandena som uppdagats i undersökningen.

De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna tog prover hos produkternas importörer, tillverkare och grossister och detaljhandelsförsäljare. I 41 procent av fallen innehöll fiskeriprodukterna fisk av finländskt ursprung. Cirka en tredjedel av honungsproverna innehöll honung av finländskt ursprung och cirka en tredjedel honung med ursprung i något annat nämnt land än Finland. Cirka en tredjedel av proverna var honung, som uppgavs vara en blandning av honung av olika ursprung.

I livsmedelsbedrägerier ingrips effektivare än förr

Livsmedel ska vara försedda med sådana märkningar på förpackningen, som lagstiftningen förutsätter, och märkningarna får inte vilseleda konsumenten eller ett annat företag som tjänar som kund.

Arbetet mot livsmedelsbedrägerier fortsätter i hela EU koordinerat av Europeiska kommissionen. Projektet som genomfördes i alla EU-länder detta år utgjorde en fortsättning på tidigare tillsynsprojekt med fokus på identifieringen av köttsorten. Myndigheterna har som mål att förutse och identifiera eventuella livsmedelsbedrägerier och effektivt ingripa i dem.

Läs mer:
Europeiska kommissionens pressmeddelande om undersökningen: Food fraud: Reports on EU-wide control plans on fish species substitution and honey adulteration are published today 
Fiskeriprodukter
Honung

Eviras pressmeddelanden
21.7.2014 I Finland hittades inget hästkött som sålts som nötkött 
30.12.2013 EU-medlemsländerna intensifierar samarbetet mot livsmedelsbedrägerier
  
Mer information:
överinspektör Jussi Peusa, Evira, tfn 050 379 2862 (anträffbar fre 4.12. och mån 7.12.) överinspektör, sektionschef Annika Nurttila, Evira, tfn 050 557 6414 (anträffbar 8-10.12.)

Statistik över importen och exporten av honung
tullöverinspektör Johanna Riikonen, Tullen, tfn 040 3321824
Statistiktjänsten, tfn 0295 52335, tilastot@tulli.fi

 

Teman: