Torkat mjöl av växten mesquite (Prosopis pallida) som betraktas som ett nytt livsmedel har återkallats från marknaden

I tullaboratoriets undersökningar har framkommit att Esboföretaget Ekovista Ay importerar torkat mjöl av växten mesquite (Prosopis pallida) under namnet Detox Your World, Mesquite Meal (tillverkare Rawcreation Ltd, UK). Mesquite betraktas i EU som ett sådant livsmedel, som får saluhållas och marknadsföras under förutsättning att det beviljats ett sådant tillstånd, som avses i förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel.

Produkten saknar också förpackningspåskrifter på finska och svenska. Produkten marknadsförs också som ekologisk i strid mot bestämmelserna, fastän importören inte är införd i Eviras ekoregister.

Produkten har levererats vidare till flera hälsokostaffärer runt om i landet. De största partierna har levererats till butikerna Ruohonjuuri i Helsingfors, Åbo och Tammerfors.

Den finska företagaren Ekovista Ay har återkallat produkten från marknaden och informerat butikerna och konsumenterna om saken. De returnerade produkterna kommer att sändas tillbaka till leverantören i England och bortskaffas på korrekt sätt. Om saken har också lämnats en RASFF-varning (Rapid Alert System for Food and Feed).

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. Saluhållande och marknadsföring av växten mesquite (Prosopis pallida) och livsmedel som innehåller mesquite är inte tillåtet, eftersom man inte ansökt om ett sådant tillstånd som avses i förordningen om nya livsmedel för växten och man inte har tillräckligt med information om produktens säkerhet med tanke på konsumenterna.

Information om nya livsmedel:
Evira.fi > Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Nya livsmedel

Mer information ger: Ekovista Ay, Ilona Salomäki; ilona@ekovista.fi, tfn 09 23163192
Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@evira.fi, tfn 020 77 24291