Företagare i matbranschen lockas att ingå näringsåtaganden

8.6.2017

Statens näringsdelegation lockar alla företagare i livsmedelsbranschen allt från industrin till handeln och dem som arrangerar bespisning att ingå ett näringsåtagande. Det nya webbaserade konceptet togs i bruk torsdagen 8.6.2017. Man kan ingå näringsåtaganden i avsikt att minska mängden salt, mättat fett och tillsatt socker, öka intaget av grönsaker, göra storleken på portionerna måttlig och förbättra produkterna som är riktade till barn, måltiderna som serveras till barn och recepten på måltider avsedda för barn.Åtagandena är konkreta, viktiga och mätbara åtgärder och det följs upp att de omsätts i praktiken.

Finland har en lång historia som ett modelland i främjandet av en god kost: intaget av salt och hårt fett har minskat, konsumtionen av grönsaker har ökat och hälsan har överlag förbättrats. Anledning till oro ger ändå särskilt fetman bland barn. Riskfaktorerna som hänför sig till arteriella sjukdomar dvs. blodtrycket och kolesterolnivån sjönk också i årtionden, men nu har de ställvis åter börjat stiga.

”Fastän folk i sista hand själva bestämmer vad de äter, har livsmedelsindustrin, handeln och bespisningen stora möjligheter att främja en hälsosam kost”, säger ordföranden för Statens näringsdelegation, professor Erkki Vartiainen och utmanar företagarna i branschen till åtgärder.

Konceptet Näringsåtagande hjälper och uppmuntrar alla företagare i matbranschen att höja kostens näringsmässiga kvalitet och främja näringsmässigt ansvarsfulla verksamhetskoncept som gör matval som följer näringsrekommendationerna lätta för konsumenterna. Modellen har kommit till som ett samarbete mellan Statens näringsdelegation (VRN), social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och intressentgrupperna i branschen.

”En administrativt lätt modell, som det lönar sig att ta till sig”

”Målet är att de finländska konsumenterna äter hållbart och etiskt producerad inhemsk, smakrik, hälsosam och säker mat”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä enligt statsrådets redogörelse om livsmedelspolitiken Mat2030.

”Näringsåtagandet är ett gott exempel på ett koncept som bygger på frivillighet och samarbete. Systemet möjliggör individuella lösningar, det bygger på konkreta mål och inverkningarna är lätta att se om man följer upp resultaten. Det lönar sig för företagarna i matkedjan att ta till sig denna administrativt lätta modell”, säger Leppä.

Sambandet starkt mellan en hållbar utveckling och kosten

Konceptet genomförs som en del av det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling (Åtagande20150).

”Sambandet mellan en hållbar utveckling och kosten är starkt: främjandet av en bättre kost och hälsa utgör en del av FN:s målsättningar för en hållbar utveckling. Ansvarigheten och hållbarheten utgör en viktig del av en hälsofrämjande kost. Näringsåtagandesystemet utgör således en del av en större helhet. Till den hänför sig också hela levnadsmönstret, inkluderande sömnen, vilan, motionen och stödandet av delaktigheten och den mentala hälsan”, konstaterar riksdagsledamoten, blivande familje- och omsorgsministern Annika Saarikko.

Bakom konceptet står EU:s år 2016 offentliggjorda vägkarta och slutsatser om hur kvaliteten på livsmedlen kan höjas och fetma bland barn förebyggas. De förutsätter åtgärder av alla medlemsländer.

”Visionen är att alla har lätt att inta mat som följer näringsrekommendationerna år 2020. Främjandet av befolkningens välmående, hälsa och funktionsförmåga är hela matkedjans sak. Omformuleringen dvs. formgivningen och innovationerna på livsmedelsprodukternas område spelar en viktig roll såväl i höjandet av kvaliteten på maten som i främjandet av livsmedelsexporten”, påminner VRN:s generalsekreterare Arja Lyytikäinen.

 

Näringsåtagandet: https://sitoumus2050.fi/ 
Bakgrundsmaterial: www.vrn.fi

Mer information ger:

VRN:s generalsekreterare Arja Lyytikäinen förnamn.efternamn@evira.fi, tfn 050 409 9860
VRN:s ordförande, professor Erkki Vartiainen, förnamn.efternamn@thl.fi, tfn 050 569 1157

 

 

Teman: