Aktuellt

27.11.2015 Asylsökande får laga mat på mottagningscentralerna

Evira har med tillfredsställelse observerat att det finns ett stort intresse för mat och hygienisk hantering av mat. Presterande av hygienpass höjer den livsmedelshygieniska kompetensen. I Finland har redan över en miljon personer ett hygienpass. De asylsökande är synnerligen välkomna till denna grupp.

Hygienpasset beviljas efter ett med godkänt resultat presterat hygienkompetenstest. För att prestera ett hygienkompetenstest och bli beviljad ett hygienpass måste man identifiera sig så att den person som presterat ett test kan beviljas hygienpasset. Testerna ordnas av de kompetenstestare som Evira har godkänt, och de verifierar deltagarens identitet när testblanketten återlämnas. I samband med att identiteten verifieras kontrollerar testaren att det finns samma namn och födelsedatum på testblanketten och på identitetsbeviset. Det är även testarens skyldighet att kontrollera att personens ansikte motsvarar fotot av ansiktet på identitetsbeviset. För livsmedelssäkerheten är det viktigt att man tillräckligt säkert försäkrar sig om att hygienpasset endast beviljas till den person som med godkänt resultat har presterat testet. De handlingar med vilka identiteten på deltagarna i hygienkompetenstester kan bevisas är utöver ordinära finländska pass, personkort, körkort och mopedkort även

  • finländska FPA-kort
  • utländska personkort
  • utländska pass
  • främlingspass (godkänns bara när det i främlingspasset inte finns en anteckning om att identiteten på handlingens innehavare inte har kunnat verifieras pålitligt)
  • resehandlingar för flyktingar (godkänns bara när det i resehandlingen ifråga inte finns en anteckning om att identiteten på handlingens innehavare inte har kunnat verifieras pålitligt)
  • handlingar som utfärdats av en myndighet (polisen/gränsbevakningsväsendet) och innehåller en kopia av ett pass, myndighetens stämpel och ett nämnande om att myndigheten tills vidare har passet. En sådan handling kan användas tillfälligt för att bestyrka sin identitet.
  • uppehållstillståndskort och uppehållskort, som migrationsverket beviljar flyktingar, asylsökande eller andra invandrare. 
    OBS! Alla handlingar som bestyrker identiteten ska vara giltiga och i original samt försedda med ett foto.

Kök vid mottagningscentraler kan jämställas med de kök vid vårdhem där invånarna på olika sätt deltar i matlagningen. Det krävs således inte att invånarna på vårdhem och mottagningscentraler har hygienpass.

I livsmedelslokaler krävs det hygienpass bara av de personer som i sitt arbete hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel i livsmedelslokalen. Det krävs inte att invånarna har hygienpass, även om de ibland i köket skulle utföra uppgifter med anknytning till matlagning eller till exempel baka bakverk. Verksamheten kan anses vara anpassning av asylsökande, dvs. stödverksamhet vid mottagningscentralen. På samma sätt har man tolkat att deltagande i matlagningen vid vårdhem ingår i dagverksamheten för invånarna. Alla som deltar i livsmedelsarbete ska dock ges handledning och råd samt vid behov utbildas i frågor kring livsmedelshygien.

Hygienpass krävs av dem som i sitt arbete hanterar livsmedel

Enligt livsmedelslagen krävs det att en person som arbetar i en livsmedelslokal och i arbetet hanterar oförpackade lättfördärvliga livsmedel har ett hygienpass. Det krävs dock inte ett hygienpass om arbetet totalt sett har pågått i en kortare tid än tre månader.

Om en asylsökande i sitt arbete börjar hantera oförpackade lättfördärvliga livsmedel i en livsmedelslokal och arbetet pågår i sammanlagt över tre månader, krävs det att han eller hon har ett hygienpass. Det är dessutom bra att beakta att livsmedelsföretagarna alltid ansvarar för att arbetstagarna har tillräcklig livsmedelshygienisk kompetens. En arbetstagare ska för sin arbetsgivare uppvisa sitt kompetensintyg i original.

Mer information: 
hygieniapassi@evira.fi