Allmänt om hygienkompetens

Livsmedelshygienisk kompetens

Med livsmedelshygienisk kompetens avses fortsatt uppdatering av kunskaper och duglighet samt att man i företagets egenkontroll beaktar aktuella förändringar i branschen.

Utöver att god livsmedelshygien minskar hälsoriskerna med livsmedel, kan man med den också minska företagets spill. Personer som arbetar med livsmedel krävs behärska hygienkompetens inom sju olika delområden: mikrobiologi, matförgiftningar, hygieniska arbetsmetoder, personlig hygien, renhållning, egenkontroll och lagstiftning.

Om livsmedelshygienisk kompetens bestäms i allmänna livsmedelshygienförordningen (852/2004/EU) samt i livsmedelslagen (23/2006, jämte ändringar 1137/2008). Företagare i livsmedelsbranschen har skyldighet att på egen bekostnad säkra att medarbetare som hanterar livsmedel utbildas och instrueras på ett sätt som deras arbetsuppgifter förutsätter. Arbetsgivare/aktörer i livsmedelsbranschen ska dessutom försäkra sig om att personer som i sitt arbete hanterar oförpackade, lätt förskämbara livsmedel i livsmedelslokaler har kompetensintyg (hygienpass) som påvisar livsmedelshygienisk kompetens. Praktisk kompetens är att kunskaper och kompetenser, som bevisas med intyg eller annars har förvärvats, tas i bruk i vardagligt arbete. Det är viktigt för verkställandet av principen för hygienkompetens att företagets såväl medarbetare som ledning binder sig för att upprätthålla god hygien.

Påvisande av hygienkompetens

Livsmedelshygienisk kompetens påvisas med ett godkänt kompetensintyg av Livsmedelssäkerhetsverkets modell som har erhållits genom ett särskilt avlagt kompetenstest eller på basis av ett betyg efter lämplig examen eller utbildning. Kompetensintyget består av ett intyg till pappers i formatet A4 och ett med detta medföljande hygienkompetenskort i plast av kreditkortsstorlek. Vardera delen av intyget duger som kompetensintyg. Kompetensintyget beviljas i den sökandes namn och intyget är personlig egendom, inte arbetsgivarens.

Kompetensintyg beviljas av godkända kompetenstestare

Kompetenstester arrangeras och kompetensintyg beviljas av självständigt fungerande kompetenstestare som har godkänts av Livsmedelssäkerhetsverket. Livsmedelssäkerhetsverket arrangerar varken kompetenstester eller ordnar utbildning för dem som deltar i kompetenstester, verket beviljar inte heller kompetensintyg. Kompetenstestarnas skyldigheter innefattar utöver arrangemang av tester även att informera om dem samt bevilja nya intyg (även i stället för sådana som har förkommit eller vid ändring av namn och den sökande önskar intyget i det nya namnet).

Vissa kompetenstestare ordnar innan testet utbildning i hygienkompetens, andra testare arrangerar bara tester. Kompetenstestare har rätt debitera de sökanden av intyg kostnaderna för ordnande av tester, respektive beviljande av intyg. Livsmedelssäkerhetsverket koordinerar rekvireringar på kompetensintyg, och fakturerar testarna 6,00 €/intyg för beviljade intyg.

Det finns en förteckning över godkända kompetenstestare, som har gett sitt medgivande för publikation av sina kontaktuppgifter, i länken till vänster (Listan av kompetenstestare godkända av Livsmedelssäkerhetsverket).