Avgift för hygienpasset

Hygientestarna har rätt att ta ut ersättning från klienterna för de reella kostnader som har orsakats av ordnandet av kompetenstestet och beviljandet av hygienpasset. Kompetenstestarna är självständiga aktörer och Evira kan inte påverka de enskilda kompetenstestarnas prissättning. På avgiften som testaren tar ut av sina klienter inverkar exempelvis testarens ersättning som testaren själv fastställer, eventuell hyrning av lokaler, eventuella kostnader för utbildningsmaterial och andra av Evira oberoende faktorer samt 6,00 €/hygienpass som Evira uppbär av testaren.

Evira tar ut en avgift av kompetenstestaren i enlighet med förordningen om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer för varje hygienpass som testaren beställer, och för närvarande är det 6,00 €/hygienpass. Faktorer som inverkar på hygienpassets pris är exempelvis material-, trycknings- och portokostnader samt kostnader för upprätthållandet av hygienkompetenssystemet.